‌ بررسی ارتباط بین انتشارCO2 ، ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخش‌های منتخب نیروگاهی و پالایشگاهی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، با مصرف سوخت فسیلی موجب انتشار دی‌اکسیدکربن در محیط می‌شوند و هر دو از صنایع آلاینده به‌شمار می‌آیند. در این پژوهش ارتباط بین مصرف انرژی، ارزش افزوده و انتشار دی‌اکسید کربن در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در قالب منحنی زیست‌محیطی کوزنتس بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که شکل زنگوله‌ای منحنی زیست‌محیطی برای نیروگاه‌ها و همین طور پالایشگاه‌های مورد بررسی، طی دوره ۱۳۹۱- ۱۳۷۷برقرار نیست. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده یک رابطه N شکل برای نیروگاه‌ها و رابطه‌ایU ‌شکل برای پالایشگاه‌ها است؛ بدین معنا که در نیروگاه‌ها، روند انتشار CO2 طی رشد اقتصادی افزایشی است و در پالایشگاه‌ها این روند در ابتدا کاهشی و سپس افزایشی شده است. همچنین در بخش‌های مورد بررسی، مصرف انرژی با انتشار  CO2دارای یک رابطه مثبت معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Release of CO2, Value Added and Energy Consumption of the Power Plant and Refinery Sectors

نویسندگان [English]

 • Vida Varahrami 1
 • Morteza Tahamypur 1
 • zahra haqi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, University of Shahid Beheshti
2 Graduate student, Department of Energy Economics, Faculty of Economics, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Power plants and refineries due to their process and consumption of fossil fuels release carbon dioxide into the environment and, as a consequence, both industries are polluting. In this study, the link between energy consumption and carbon dioxide emissions at power plants and refineries is surveyed as added value in the form of Environmental Kuznets Curve. Results indicate that the bell-shaped curve for environmental studies of power plants as well as refineries over the period 1997-8 to 2011-12 is established. Results have shown a U-shaped relationship for power plants and N-shaped interfaces for the refinery. This means that, during the economic growth in power plants, CO2 emissions are increasing and, in refineries, that process has first decreased and then increased. Also, as a part of this study, energy consumption had a positive significant correlation with CO2 emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value Added
 • Carbon Dioxide
 • Energy
 • Power plants
 • Refineries
 1. Balali H, Zamani O, Uosofi A. The relationship between economic growth and environmental pollution in the oil sector with its emphasis on price fluctuations. Journal and research program and budget; 2013; 18(3): 49-65. [in Persian
 2. Fetres M.H, Barati J. Analysis of carbon dioxide emissions resulting from energy consumption to economic sectors. Quarterly Energy Economics Studies; 2011; 8(28): 49-73. [in Persian]
 3. Institute for International Energy Studies. Iran Hydrocarbon balance sheet, (1998-2012).
 4. Salimifar M, Dehnavi J. Compare Environmental Kuznets Curve in OECD countries and developing countries. Journal of Knowledge & Development; 2009; 7(29): 181-198. [in Persian]
 5. Nasrolahi Z, Ghafari Goulak M. The relationship between air pollution and economic growth in the country's 28 provinces. Journal of Knowledge and Development; 2010; 17(33):164-184. [in Persian]
 6. Deylami Nejad R, Ostad hosein R. The relationship between energy consumption and economic value of the sector in Iran. Journal of economic policies; 2010; 18(55): 125-140. [in Persian]
 7. Fetres M.H, Barati J. Analysis of factors affecting the carbon dioxide emissions of the power plant sector. Journal of Economic Modeling; 2010; 1(1): 135-153. [in Persian
 8. Lashkari Zade M, Azani D. Role in creating emissions of power plants in Iran. Journal of Economics of Natural Resources; 2014; 3(1):1-14. [in Persian
 9. Ghanikasab N. Decomposition energy consumption and CO2 emissions at refineries in Iran using LMDI. Masters : Economical science, Allameh Tabatabaei University, Iran; 2014.
 10. Tehrani Nejad A, Saint-Antonin V.Allocation of CO2 emissions in petroleum refineries to petroleum joint products: A linear programming
 11. model for practical application. Energy Economics; 2007; 29: 974–997.
 12. Malla S. CO2 Emissions from Electricity Generation in Seven Asia Pacific and North American Countries: A Decomposition Analysis. Energy Policy; 2009; 37: 1-9.
 13. Haggar M. Greenhouse gas emissions, energy consumption and economic growth: A panel cointegration analysis from Canadian industrial sector perspective. Energy Economics; 2012; 34: 358-364.
 14. Zhang M, Liu X, Wang W, Zhou M. Decomposition analysis of CO2 emissions from electricity generation in China. Energy Policy; 2013; 52: 159-165.
 15. Wang D, Li M. Environmental Kuznets Curve of Industrial Carbon Emissions Analysis in the West of China. Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation; 2015; 539-546.
 16. Mohamadi F. Economic Factors contributing to road accidents in Iran. Masters: Economical science, Bu Ali Sina University in Hamedan, Iran; 2011. P.24-25.
 17. Dina S. Some economicaspects of mortality in developed countries. IN: Perlman, M.(Ed), The Economics of Helth and Medical care. Macmillan, London; 2004; 174-193.
 18. Mohamad Bagheri A. Short-term and long-term relationships between GDP, energy consumption and carbon dioxide emissions in the country. Energy Economics Studies; 2010; 7(27):117-184. [in Persian]
 19. Souri A. Econometrics with applications eviews8 & stata12. Tehran, Iran, Publication Culture Studies; 2013.p.58. [in Persian]
 20. Central Bank of Iran. National Accounts, (1998-2012).
 21. Sadeghi M, Gol avar L, Abedi Z . Environmental economic consequences, increasing the efficiency of fossil power plants. Environmental science and technology; 2007; 9(4): 15-30. [in Persian]
 22. Ministry of Power of the Islamic Republic of Iran. Energy terms. Metropolitan Electricity and Energy Planning Office, Department of Statistics and Information Electricity and Energy. pdf, (September 2008).