ارائه مدل پیشنهادیEMOLUP با رویکردی جدید در آمایش سرزمین کشور (گام دوم: اولویت‌بندی و آمایش کاربری‌های مختلف)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

آمایش سرزمین و استفاده صحیح و متناسب با ویژگی‌های محیطی در سطح منطقه و کشور، از اصول اولیه و مهم توسعه پایدار به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت کاربری اراضی در شهرستان جهرم، این مقاله بر آن است تا مقایسه‌ای بین کاربری اراضی موجود و نقشه آمایش تهیه‌شده برای شهرستان انجام دهد. بر این اساس در فرآیند آمایش و اولویت‌بندی کاربری‌ها از 5 روش شامل روش کیفی و کمی آمایش ایران، روش کیفی و کمی اصلاح‌شده (4 سناریو) و روش کمی با در نظر گرفتن دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی استفاده و در نهایت نقشه آمایش سرزمین منطقه تهیه شد. در گام بعدی برای مقایسه بین مدل‌های پیشنهادی و مدل رایج کیفی و کمی ایران، ارزیابی صحت مبتنی بر شرایط اکولوژیکی و اقتصادی-اجتماعی انجام گرفت. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی آمایش با رویکرد کمی2 سناریو از دقت بیشتر و همچنین الگوی مکانی صحیح‌تری نسبت به سایر مدل‌ها برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suggestion the Proposed Model of EMOLUP, with New Approach in Land Use Planning (Step Two: Prioritizing for Different Land Uses)

نویسندگان [English]

 • Masoud Masoudi 1
 • Parviz Jokar 2
1 Associate Professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz
2 MSc. Graduated, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz
چکیده [English]

Land use planning and proper use in accordance with environmental characteristics is one of the basic principles of sustainable development in the region and the country. Due to the importance of land use in Jahrom Township, this article is based on comparison between current land use and land use planning maps for study area. In land use planning process, methods included: Qualitative and quantitative methods (conventional models of Iran), modified methods of qualitative and quantitative (4 scenarios), quantitative method (considering two economic and social scenarios). The next step was validation of proposed models and the conventional models qualitatively and quantitatively, based on ecological and socio-economic conditions. Results showed that land use planning of quantitative model using two economic and social scenarios is better than other models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land Use Planning
 • Ecological potential
 • Proposed method
 • Jahrom
 • EMOLUP
 1. FAO-UNEP. Negotiating a Sustainable Future for Land, Structural and Institutional Guidelines for Land Resources Management in the 21st Century. FAO-UNEP, Rome; 1997.
 2. Di-Gregorio A, Jansen LJM. Land cover classification system (LCCS): Classification concepts and user manual for software version 2.0. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome; 2005.
 3. Makhdoum M. Principles of Land Use Planning. University of Tehran; 2006. 289 pp. [In Persian]
 4. Hopkins L. Methods for generating land suitability maps: A comparative evaluation. Journal for American Institute of Planners; 1977; 34: 19–29.
 5. Collins MG, Steiner FR, and Rushman MJ. Land-Use suitability analysis in the United States: Historical development and promising technological achievements. Environmental Management; 2001; 28: 611–621.
 6. Bayat B, Motakan AA., Rahmani B, and Arabi B. Land use planning of urban watersheds using GIS. Journal of Environmental Based Territorial planning; 2011; 13:119-135. [In Persian]
 7. Najafifar A. The role of land use planning in optimal management of Zagros forests (Case study: Sarab Darrehshahr catchment, Ilam province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research; 2012; 19: 510-522. [In Persian]
 8. Najafinezhad A, Pishdad Soleimanabad L, Salmanmahini A. Comparison of the efficiency of systematic and multi objective land allocation methods for land use planning using Geographic Information System. Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resource Science; 2013, 4:1-11. [In Persian]
 9. Prasad CRS, Thayalan S, Reddy RS, and Reddy PSA. Use of Landsat imagery for mapping soil and resources for development planning in part of northern Karnataka, India. International journal of remote sensing; 1990; 11: 1889-1900.
 10. Shukla S, Yadav PD, and Goel R K. Land use planning using GIS and linear programming. Map India 2001 - Conference Proceedings Environmental Planning; 2003.
 11. Huang JP, Poh, KL, and Ang BW. Decision analysis in energy and environmental modeling. Energy; 1995; 20: 843-855.
 12. Bontayan NC and Bishop ID. Linking objective and subjective modeling for land use decision making. Landscape and urban planning; 1998; 43:35-48.
 13. Mansir A. A geographic information system (GIS) and multi-criteria analysis for sustainable tourism planning. M.Sc. thesis, Faculty of Built Environment, University of Technology Malaysia; 2007.
 14. Krishna R. Production system planning far natural resource conservation in micro
 15. watershed. Electronic green journal; 2003; 18: 1-10.
 16. Gholami M and Rastegar M. Study and analyze the spatial distribution of the urban population of Fars Province using the first indicators of urban and focus. Urban Planning; 2010; 1: 117-130. [In Persian]
 17. Babaee AR and Ownegh M. Evaluation of development potential and land use planning of Posht-e-Kooh watershed. Journal of Agriculture Sciences and Natural Resources; 2006; 13: 127-137. [In Persian]
 18. Zareian H. Study of vertebrate fauna of "Kuh-e-Gorm as non-hunting area" in Fars province using Geographic Information System (GIS). M.Sc. thesis in Animal Biology, Shiraz University, Iran; 2009. [In Persian
 19. Jihad-e- Agriculture Ministry. Guidelines for Orchard Establishment on Slopes; 2009; No.510. [In Persian
 20. Masoudi M and Jokar P. Suggestion the Proposed Model of EMOLUP, with New Approach in Land Use Planning (Step One: Ecological Capability Evaluation for Different Land Uses). Environmental Sciences; 2016; 14: 51-68. [In Persian