حفاظت از محیط زیست در قبال خسارات ناشی از درگیری مسلحانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، اصفهان

2 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

جنگ پدیده‌ای است که در آن خسارت اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی که در طول درگیری مسلحانه خسارات قابل توجهی بر آن وارد می شود محیط زیست است. در این راستا حقوق بشردوستانه در تعداد معدودی از مقررات خود به محیط زیست و حمایت از آن توجه داشته است. با این حال این مقررات به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست نپرداخته اند و این مساله مطرح می شود که آیا مقررات حقوق بین الملل محیط زیست و ممنوعیت های موجود در این رشته برای حفاظت از محیط زیست قابل اعمال است یا تنها باید از مقررات موجود در حقوق بشردوستانه برای حفاظت از محیط زیست استفاده کرد. در این نوشتار سعی می شود که این مقررات و امکان اعمال و اجرای آن ها را در جهت حفاظت بیشتر از محیط زیست بررسی قرار کنیم.  از سوی دیگر خسارات وارده به محیط زیست در طی درگیری مسلحانه ممکن است به صورت عمدی یا  غیر عمدی رخ دهد. خسارات عمدی به محیط زیست هنگامی رخ می دهد که از محیط زیست به عنوان سلاح استفاده می شود  یا زمانی که خسارات وارده به محیط زیست عمدی است ولی از محیط زیست به عنوان یک سلاح استفاده نمی شود. مقرراتی که در راستای جلوگیری از این دو نوع خسارت وضع شده‌اند آستانه هایی در نظر گرفته‌اند که این آستانه‌ها برای تحقق خسارت مورد بررسی قرار می گیرد. در خصوص خسارات غیر عمدی به محیط زیست، قربانی اصلی محیط زیست نیست ولی با این حال به محیط زیست خساراتی وارد می شود و بایستی اصل احتیاط را اعمال کرد.  در این مورد باید به انواع خسارات، ممنوعیت های موجود و امکان به حداقل رساندن این خسارات پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection of the Environment against Damage during Armed Conflict

نویسندگان [English]

 • Hajar Raee Dehaghi 1
 • Javad Najafi 2
1 PhD. Student of public international law, Faculty of Law and Political Science , Allameh Tabatabai University
2 PhD. Student privacy rights, Faculty of Humanities , Qom Islamic Azad University
چکیده [English]

War is a phenomenon in which the damage is inevitable and one of the significant losses during armed conflict is the environment. In this respect, humanitarian law protects and takes account of the environment in a few of its regulations. However, these regulations have not given sufficient support to the environment and the question arises whether any prohibitions available in international environmental law are applicable to environmental protection in this case, or should we only use the provisions contained in humanitarian international law for this. In this paper we consider these regulations and the possibility of applying of them to protecting the environment in the event of armed conflict. Damage to the environment during armed conflict may occur intentionally or unintentionally. Intentional damage to the environment occurs when the environment is used as a weapon or damage to the environment is deliberate, but the environment is not used as a weapon. Regulations that have been enacted to protect against these damages contain certain conditions and the fulfilment of these conditions is necessary for incurring damage. Regarding unintentional damage to the environment, the main victim is not the environment, however, and the precautionary principle should be applied. In this regard, it is necessary to consider types of losses, existing prohibitions and possibility of minimizing environmental losses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Additional Protocol I
 • Convention ENMOD
 • Damage
 • Armed conflict
 1. Shilton D, Alexander case, (1389), judicial base of environmental law, translator Mohsen Abdullahi, Khorsandi, Tehran; 2010. p39
 2. Hulme K, Taking care to protect the environment against damage: a meaningless obligation?, International Review of the Red Cross; 2010; 9 (879):675-691
 3. ICRC Assistance Division, Report and Document, Framework for environmental management in assistance programs. September 2009, International Review of the Red Cross; 2010; 92(879):747-797
 4. Ziaee Bigdeli M, (1392) International Humanitarian Law, the International Committee of the Red Cross, Tehran; 2013. p150
 5. Henckaerts J, Dvsvaldbek L, Customary International Humanitarian Law, Volume I
 6. Translation Office of International Affairs of the Islamic Republic of Iran and the International Committee of the Red Cross Judiciary, Majd, Tehran; 2012. p262
 7. Shafii N, Hanjani A, International legal aspects of armed conflict Ghyrbynalmlly, Mizan, Tehran; 2013. p162.
 8. Legal and Parliamentary Affairs Office of the Environmental Protection Agency, Environmental Law (theory and practice), Khorsandi , Tehran; 2009. p147.[8] Shafei M, (1377), International Court of Justice advisory opinion on the threat or use of nuclear weapons, Journal: Faculty of Law and Political Science (Tehran University); 1998; 41: 129-156.
 9. Azadbakht B, Pourhashemi A, Zibakalam S, Hermidas D, Legal protection of the environment in armed conflict, emphasizing the Persian Gulf War, Journal of Geopolitics; 2013 ; 31: 195-222.
 10. Zamani, Gh, The development of international responsibility in the light of international law, Environmental Law Journal , 2002; 1: 27-59
 11. Hulme, K , War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold, Martinus Nijhoff, Leiden; 2004. pp 80-88
 12. Bothe M, Bruch C, Diamond J, Jensen D, International law protecting the environment during armed conflict: gaps and opportunities, International Review of the Red Cross; 2010; 92( 879):569- 592
 13. Brown Weiss E, Translation Nader S, Environmental protection and the rights of future generations, in the light of the advisory opinion of the International Court of Justice 1996, Foreign Policy; 2001; 59: 847-868
 14. Najafi M, Jalalian A, The necessity of establishing an international court of criminal and legal environment to protect the environment against damage in the 22-day war on Gaza, Journal of strategy; 2012; 21(36): 205-241
 15. Vakil A, Askari P, Third-generation human rights, solidarity rights, Majd, Tehran;2004. p 64
 16. Jalalian A, International responsibility for violating international law environment Israel's 22-day Gaza conflict, strategy; 2012; (65): 93-128
 17. Momtaz J , Le recours à l'arme nucleaire et la protection de l'environnement : l'apport de la Cour internationalede Justice, In International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, Laurence Boisson de Chazournes and Philippe Sands (Editors), Cambridge University Press, Cambridge; 1999.
 18. Jessica L, Kevin J, The First Exocentric Environmental War Crime: the limits of article 8(2)(B)(IV) OF THE Rom Statute, Georgetown International Environmental Law Review; 2007 ; 20 (1): 61-95
 19. General Assembly, A/RES/47/37, Protection of the environment in times of armed conflict,1992
 20. Convention Respecting the Laws and Customs of War on land, 1907
 21. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Agu. 1949;12.
 22. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environment Modification Techniques, 1976
 23. Protocol Additional to the Conventions of Agu.12, 1949, and Relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts, 1977. [24] UN Doc. A/49/323 and GA res. 49/50 , 1994.
 24. LEGALITY OF THE USE BY A STATE OF NUCLEAR WEAPONS IN ARMED CONFLICT, International Court of Justice, 1996
 25. Charter of Nuremberg 1945