نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ نمکی در جهان است‎. اکوسیستم این دریاچه به دلایل اجتماعی - اقتصادی و معیارهای اکولوژیکی نقش مهمی در شمال غرب ایران ایفا می‎کند‎. طی دهه‎های اخیر رویکرد توسعه‎ای کم توجه به پایداری منطقه‎ای و تغییرات آب و هوایی‎، زمینه پیدایش وگسترش بحران محیطی دریاچه ارومیه را فراهم کرده است. هدف این پژوهش استفاده از ظرفیت رهیافت برنامه‎ریزی محیطی یکپارچه به عنوان رهیافتی کل‎نگر و میان‌کنشی برای برنامه‎ریزی و مدیریت سیستم محیطی دریاچه ارومیه از طریق یک فرآیند راهبردی و هدف‌سو در جهت ارتقای شرایط محیطی حوضه این دریاچه است‎. روش کار مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است که با مطالعه متون و منابع موجود در ارتباط با برنامه‎ریزی محیطی و توسعه‎ی پایدار و اسناد مرتبط با دریاچه ارومیه و مصاحبه با متخصصان محلی و ملی انجام شده است. در این راستا تحولات محیطی و میان‌کنش‎های متقابل اکوسیستمی دریاچه ارومیه بررسی شده و با بهره‎گیری از نظرات متخصصان امور محیطی و برنامه‎ریزان و براساس نتایج بدست آمده از به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و دلفی‎، سیاست‎های بخش تصمیم‎گیرندگان برای بهبود شرایط اکوسیستم دریاچه در اولویت قرار گرفته است. در نتیجه براساس این سیاست‎ها‎، تصمیم‎گیرندگان در این حوضه به عنوان تاثیرگذارترین بخش‎، باید در راستای درک کامل تاثیر فعالیت‎های انسانی در اکوسیستم دریاچه و آگاهی دادن به گروه‌های اثرگذار و اولویت‌داربرآمده و به مقابله جدی با این بحران بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Integrated Regional Environmental Planning, Urmia Lake basin as the Case-Study

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Sharifzadegan
 • Rezvan Abbasi Bakhshkandi

Faculty of Architecture and Urbanism, University of Shahid Beheshti, Tehran

چکیده [English]

Urmia Lake is the second largest salt lake in the World. This Lake's ecosystem for socio - economic reasons and ecological criteria plays an important role in the North West of Iran. In recent decades, unsustainable regional development and climate change has provided the emergence and spread of environmental crisis in Urmia Lake .This research uses the capacity of integrated environmental planning approach as a holistic and interconnected approach for planning and management of environmental system of Lake Urmia with a strategic and goal oriented process in order to improve the environmental conditions of the lake basin. Methods in this research are based on documentary and field studies with the study of literature in relation to the environmental planning and sustainable development and documentation related to the Urmia Lake and interviews with local and national experts. In this regard, environmental changes and Lake's Ecosystem interactions have been studied and with using of planning and environmental experts and based on the results of the Delphi method and Analytical Hierarchy Process, decision-makers policy has priority to improve the conditions of the Lake's ecosystem. Under these policies , the decision-makers in this basin as the most influential part, should try to gain fully understanding of interactions and impact of human activities on the ecosystem of the lake and to raise awareness of effective and priority groups and to confront seriously with this crisis

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecosystem
 • Environmental Planning
 • Integrated Approach
 • Sustainable development
 1. Hoseinpour M, Fakheri Fard A, Naghili R. Death of Urmia Lake, a Silent Disaster Investigating of causes, results and solutions of Urmia Lake drying. The first International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran;2010.p.700-704.
 2. Yekom Consulting Engineers .Ecosystem management program of Urmia Lake.2001.[In Persian]
 3. UNEP global Environmental Alert Service. The drying of Iran's Lake Urmia and its environmental consequences;2012.p.2-6.
 4. Sarrafi M. principles of regional development planning. Plan and Budget Organization ;1998.p.33-41.[In Persian]
 5. Lein J K. Integrated Environmental Planning .by Blackwell Science Ltd, A Blackwell Publishing Company; 2003.p.4-33.
 6. Daniels T, Daniels K.The environmental planning handbook, for sustainable communities and region. Planners press .American planning association. Chicago, Illinois. Washington, D.C;2003.p.5-62.
 7. Daneshpour Z. An introduction to planning theories with special reference to urban planning theories. Center for Urban Studies, Iran;2008.p.420-430.[In Persian]
 8. Margerum R D. Integrated Approaches to Environmental Planning and Management. Journal of Planning Literature;1997;11(4).459-475.
 9. Allen T H. The Aral Sea Crisis: Desiccation and Perspectives on Recovery;1997.
 10. Hassanzadeh E, Zarghami M, Hassanzadeh Y. Determining the Main Factors in Declining the Urmia Lake Level by Using System Dynamics Modeling. Water Resour Manage;2012; 26:129–145.
 11. Assessment of Basin-wide Development Scenarios. Mekong River Commission Basin Development Plan Programme, Phase 2;2011.
 12. Cartin M, Welling R, Pangare G, Rattanasorn T. Mekong River Basin Mobilizing grassroots engagement and facilitating, high-level dialogue for transboundary water management. IUCN Water Programme – Demonstration Case Study NO.3;2012.
 13. Department of Environment Ministries of Energy, Gihad, Agriculture, Interior and Governors of West Azerbaijan, East Azerbaijan and Kurdistan provinces. Integrated Management Plan for Lake Urmia Basin;2010.[In Persian]
 14. Gabriel J, Hollaender Laugesen C. Integrated Environmental Planning; A Regional Perspective. A Paper Presented at the Environmental Convention held in Kuching, Sarawak, 29-30June; 2000.p.6.
 15. Great Salt Lake Comprehensive Management Plan Decision Document. Great Salt Lake Team, Utah Department of Natural Resource;2000.
 16. Keskinen M.Water Resources Development and Impact Assessment in the Mekong Basin: Which Way to Go? Ambio.Royal Swedish Academy of Sciences;2008; 37(3):193-198.
 17. King P N. Integrated Economic, Social and Environmental Planning in the Pacific Region. Asian Development Bank;1998.p.1.
 18. McKinney D C. Sustainable Water management in the Aral Sea Basin .Department of Civil Engineering, the University of Texas at Austin;1997.
 19. Mekong River Commission. Assessment of Basin-wide Development Scenarios. Mekong River Commission Basin Development Plan Programme;2011 .p.3-10.
 20. Naome R, Rajah D, Jerie S. Challenges in implementing an Integrated Environmental Management Approach in Zimbabwe. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS, Scholar link Research Institute Journals;2012;3(4): 408-414.
 21. Nazaridoust A. Wetlands Management Planning, Lake Urmia basin management, Conservation of Iranian Wetlands Project. UNDP/GEF/IRAN DOE;2011.
 22. Schleicher-Tappeser R, Strati F, Thierstein A, Walser M. Sustainable Regional Development: A comprehensive approach. Institute for Regional Studies in Europe;1997.
 23. Schlueter M. International Co-operation in Addressing the Consequences of the Aral Sea Crisis. Robert Bosch Foundation, Program for International Affairs;1999.
 24. The World Bank. Aral Sea Basin Program (Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan): Water and Environmental Management Project;1998.
 25. U.S. Department of the Interior and U.S. Geological Survey. Utah, Effects of Causeway on Great Salt Lake;1999.
 26. Utah Department of Environmental Quality/Division of Water Quality. A Great Salt Lake Water Quality Strategy; 2012.