نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیتدبیر شهیدرجایی،

چکیده

باد از جمله عوامل اقلیمی می‌باشد که از گذشته مورد توجه معماران بوده است. در برخی از موارد وجود جریان‌های باد در فضاهای باز شهری، به تهویه طبیعی کمک می‌نماید. از سویی در برخی از موارد، وجود باد در این فضاها سبب بروز مزاحمت و عدم آسایش افراد خواهد شد. از این رو در هر اقلیم، طراحان با آگاهی از میزان و شرایط آسایش باد می‌توانند در مورد نحوه کنترل و نحوه استفاده از باد در فضاهای باز شهری، تصمیم‌گیری نمایند. در این مطالعه قصد داریم با تکیه بر انجام محاسبات بر روی داد‌ه‌های اقلیمی شهر اصفهان و مقایسه آن با معیارهای آسایش باد، میزان آسایش حاصل از وزش باد در فضاهای باز شهری را برای شهر اصفهان به‌دست آوریم. در این مطالعه از سه معیار بوفورت، برودت هوا و پن واردن برای سنجش مطلوبت بادها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که جریان باد تنها در ماه دی می‌تواند آسایش افراد در فضاهای باز شهری را مختل نماید و در طراحی فضاهای باز باید از شدت آن کاست. از سویی در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد در صورت تقویت جریان باد در فضاهای باز تا سقف 6 متر بر ثانیه، آسایش ارتقاء خواهد یافت. باد در سایر فصل‌های سال وضعیتی مطلوب داشته و باعث آسایش خواهد شد از این رو طراحی این فضاها باید به‌گونه‌ایی باشد که جریان باد در این ماه‌ها در فضاهای باز و معابر، حفظ گردد.

کلیدواژه‌ها

Erell E, Pearlmutter D, Williamson T. Urban microclimate. Designing the Spaces between Buildings. London: Earthscan; 2011. p. 25

Gehl J. Life between Buildings, Using Public Space. Washington D.C: Island- press; 2011. p. 58

Unger J. Comparisons of urban and rural bioclimatic conditions in the case of a central-European city. International Journal of Biometeorology; 1999; 43(16):139–144.

Thorsson S, Lindqvist M, Lindqvist S. Thermal bioclimatic conditions and patterns of behavior in an urban park in Goteborg, Sweden. International Journal of Biometeorology; 2003; 48(4):149–156.

Emmanuel R, Rosenlund H, Johansson E. Urban shading–a design option for the tropics? A study in Colombo, Sri Lanka. International Journal of Climatology; 2006; 27(2):1995–2004.

Andrade H, Alcoforado M J, Oliveira S. Perception of temperature and wind by users of public outdoor spaces: relationship with weather parameters and personal characteristics. International Journal of Biometeorology; 2011; 55(3):665–680.

Egerh_zi L, K_antor N, Guly as A. Investigation of human thermal comfort by observation the utilization of open-air terraces in catering places, a case study in Szeged. Act Climatologicaet Chorological Universitatis Szegediensis; 2009; 42)43(:29–37.

Alcoforado M J, Andrade H, Lopes A, Vasconcelos J. Application of climatic guidelines to urban planning. The example of Lisbon (Portugal). Land Urban Plan; 2009; 90(7): 56–65.

Knez I, Thorsson S. Thermal, emotional and perceptual evaluations of a park: cross-cultural and environmental attitude comparisons. Building and Environment; 2008; 43(21):1483–1490.

G _ al T, Unger J. Detection of ventilation paths using high- resolution roughness parameter mapping in a large urban area. Building and Environment; 2006; 41(5):198–206.

Blocken B, Carmeliet J. Pedestrian wind conditions at outdoor platforms in a high-rise apartment building: generic sub-configuration validation, wind comfort assessment and uncertainty issues. Wind and Structures; 2008; 11(1): 51–70.

Andrade H, Alcoforado M J. Microclimatic variation of thermal comfort in a district of Lisbon (Telheiras) at night. Theoretical and Applied Climatology; 2008; 92(3–4): 225–237.

Isaac Guedi Capeluto. A methodology for the qualitative analysis of winds: natural ventilation as a strategy for improving the thermal comfort in open spaces. Building and Environment; 2005; 40(2):175–181

Razjouyan M. Wind and Comfort, Design With Climate. Tehran, Iran, Shahid Beheshti University publishing; 2007. P.15. [In Persian]

Sheykhbeygloo R, Mohammadi J. Analyze the elements of wind and rain, with an emphasis on urban design case study: Isfahan. Environment planning and geography journal; 2010; 39(2):3-15 [In Persian]

Tavousi T. climate and new school architecture in Isfahan. Geography and development journal; 2008; 11(5):12-26 [In Persian]

Penwarden A D. Acceptable In Speeds in Towns Build. Garston, Building Research Establishment: Dept. of the Environment; 1973. p. 259.