شناسایی قارچ‌های میکوریزایی و بررسی اثر آنها بر پارامترهای رویشی گیاه سیب‌زمینی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشدعلوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادگروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 مربی پژوهش بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

سیب‌زمینی از مهمترین محصولات زراعی است و به‌دلیل داشتن ارزش غذایی بالا محصول بسیار مهمی در تغذیه کشورهای در حال توسعه جهان به‌شمار می‌رود. قارچ‌های میکوریزا با برقراری رابطه همزیستی با گیاهان باعث افزایش رشد آن‌ها می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی قارچ‌های میکوریزایی همزیست گیاه سیب‌زمینی و بررسی تأثیر آن‌ها بر پارامترهای رویشی این گیاه است. به‌همین منظور سه نمونه مرکب خاک و ریشه، از ریزوسفر بوته‌های سیب‌زمینی سه مزرعه واقع در اطراف شهر اردبیل جمع‌آوری گردید. از این نمونه‌ها چهار گونه قارچ، Glomus aggregatum، Claroideoglomus etunicatum، Funneliformis geosporum و Funneliformis mosseae شناسایی شد و به‌عنوان اینوکولوم اولیه برای تکثیر قارچ‌ها کشت گلدانی شدند. با استفاده از اینوکولوم به‌دست آمده، هر آزمایش با سه تیمار، عبارت از همراه با میکوریزا، همراه با کود شیمیایی و بدون میکوریزا و کود شیمیایی (شاهد) انجام شد. بررسی آماری پارامترهای رویشی نشان داد گیاهان روییده در خاک حاوی قارچ‌های میکوریزایی نسبت‌به گیاهان رشد یافته در خاک دارای کود شیمیایی و نیز خاک شاهد، اختلاف معنی‌داری از نظر میزان وزن خشک‌وتر کل گیاه دارند. این نتایج نشان داد که استفاده از فلور طبیعی برای تقویت خاک و رشد بهتر گیاه بر کودهای شیمیایی برتری دارد و می‌تواند در کشاورزی پایدار مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Mycorrhiza and Effect on the Growth Parameters Potato

نویسندگان [English]

 • Sahar Rostami Hir 1
 • Hossein Riahi 2
 • Sima Zanganeh 3
1 MSc. of Plant Sciences, Faculty of Biosciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Dephartement of Biology, Faculty of Biosciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Research Instructor, Dephartement of Herbages Researchs, Iranian Research Institute of plant Protection, Tehran
چکیده [English]

Potato is one of the most important agricultural products. ِ ِDue to high nutritional it has high nutritious value, it is considered as one of the main products in the nutrition of under developing countries. Mycorrhiza fungi increasethe growth of plants with establishing coexistence relation with the plants. The purpose of this work is to identify the mycorrhiza fungi which have mutual relation with roots of potato plant and relation with edible potato plant and study their effects on the growth parameters of this plant.Wet sieving and decanting method was used for purification of the spores the spoors of these fungi are separated with sieve from the wet earth.In this study four species of mycorrhiza fungi belonging to the genus Glomus type were identified. These species were: Glomus aggregatum, Funneliformis.geosporum, Funneliformis mosseae and Claroideoglomus etunicatum, In order to increase the mycorrhizal fungi, the pot culture method was used.Statistical study revealed that there is a significant differences in the number of leaves, flowers, size of stem and root, fresh and dry and weight in treated plants as compare to control Mycorrhiza fungi were inoculated in the potato plants. In this study it was determined that in the potatoes which were inoculated with AMF, the size of plants in dry and wet condition, were so high with regard to the care of fertilize treatments .According to the results of this study, we can hope that in future we will be able to use Mycorrhiza instead of using chemical fertilizers. This method will improve the growth of potato plants and will prevent the chemical contamination of the farms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Arbuscular Mycorrhiza
 • Chemical fertilizer
 • Potato
 1. Cesaro P, Tuinen D.V., Copetta A, Chatagnier O, Berta G, Gianinazzi S, Lingua G. Preferential Colonization of Solanum tuberosum L. roots by the fungus Glomus intraradices in Arable Soil of a Potato Farming area.applied and environmental microbiology, Sept; 2008, p. 2776-5783.
 2. Marschner H, Dell B. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis.Plant and Soil journal; 1994; 159 : 89 – 102.
 3. Gollotte A, Van Tuinen D and Atkinson D. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi colonising roots of the grass species Agrostis capillaris and Lolium perenne in a field experiment. Mycorrhiza journal; 2004;14:111-117.
 4. Kothamasi D, Chander- Kuhad R, Babu C.R. Arbuscular mycorrhizae in plant survival strategies. Tropical Ecology journal; 2001; 42(1): 1-13.
 5. Smith S.E., Read D.J. Mycorrhizal symbiosis. Academic press, San Diego and London ;1997. [20] Schenck N.C., Perez. Y. Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi. 2nd ed. Synergistic publications, Gainesville, FL, USA. 241PP; 1988.
 6. Bucher M. Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces. New phytologist journal; 2006.
 7. Linderman R.G., Davis E.A. Vesicular-arbuscular mycorrhiza and plant growth response to soil amendent with composed grape pomace or its water extract. Phyton-Annales botanicae journal; 2002,11(3):446-450.
 8. Podila G.K., Douds D.D. Current Advances in Mycorrhizae Research. APS Press, St.Paul; 2001.
 9. Panah D, Nickshad K.H., Hasani M. seedy potato production. thought keeper publishing; 2009. [In Persian].
 10. Mcarthur D.A.J., Knowles N.R. Influence of species of vesicular- Arbuscular Mycorrhizafungi and phosphorus nutrition on growth , development and mineral nutrition of pot (Solanum tuberosum L.); 1993
 11. Mcarthur D.A.J, Knowles N.R. Resistance Responses of Potato to Vesicular-Arbuscular
 12. Mycorrhizal Fungi under Varying Abiotic Phosphorus Levels. Plant Physiol journal; 1992;100, 341-351.
 13. Yao M.K., Tweddell R.J., Desilets H. Effect of two vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of micropropagated potato plantlets and on the extent of disease caused by Rhizoctonia solani. Mycorrhiza journal; 2002;12:235–242.
 14. Duffy E.M. and Cassells A.C. The effect of inoculation of potato (Solanum tuberosum L.) microplants with arbuscular mycorrhizal fungi on tuber yield and tuber size distribution. Soil Ecology journal; 2000; 15(2000)137-144.
 15. Palacios G, Abud M, Salvador M, Adriano L, Dendooven L, Gutierrez F.A. Influence of arbuscular mycorrhizal fungies and a native diazotrophic bacteria in survival and tuberization of exvitro potato plants. Gayana Bot journal; 2009;60(2) :127-133.
 16. Mulongoy K, Callens A, Okogun J.A. Difference in mycorrhizal infection and P up take of sweet potato caltivars (Ipomoea batatas L.) during their early growth in three soils. Biol Fertil Soils; 1988;7:7-9.
 17. Nicolson T.H., Gerdemann J.W. Mycorrhizal Endogone species.Mycologia journal; 1968;60:313-325.
 18. Tommerup I.C. Kidby D.K. Preservation of spores of (Vesicular-) arbuscular endophytes by L-drying.Appl.Environ.Microbiol; 1979;37:831-835.
 19. Phillips J.M., Hayman D.S. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Br. Mycol. Soc; 1970; 55: 159-161.
 20. Wright D.P., Read D.J., Scholes J.D. Mycorrhizal sink strength influence whole plant carbon
 21. balance of Trifolium repense L. Plant Cell Environ journal; 1998;21:881-891.
 22. Demir S. Infeluence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameters of pepper. Turkish Journal of Biology; 2004; 28:85-90.
 23. Gamalero E, Trotta A, Massa N, Copetta A, Martinotti M.G. and Berta G. Impact of two fluorescent pseudomonas and an arbuscular mycorrhizal fungus on tomato plant growth, root architecture and P acquisition. Mycorrhiza journal; 2004 ;14:185-92.
 24. Liu J, Wu L, Wei S, Xiao X, Su C, Jiang P, Song Z, Wang T, Yu Z. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth, nutrient uptake and glycyrrhizin production of licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch). Plant Growth Regulation journal; 2007;52:29-39
 25. Turjaman M, Tamai Y, Santoso E. Arbuscular mycorrhizal fungi increased early growth of two nontimber forest product species Dyrea polyphylla and Aquilaria filarial under greenhouse conditions. Mycorrhiza journal; 2006;16:459-464.
 26. Schenck N.C., Perez. Y. Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi. 2nd ed. Synergistic publications, Gainesville, FL, USA. 241PP; 1988.
 27. Guo L.P., Wang H.G., Haung L.Q., Jiang Y.X., Zhu Y.G., Kong W.D., Chen M.L., Lin S.F., Fang Z.G. Effects of Arbuscular Mycorrhizae on growth and essential oil of Atractylodes lancea. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2006;31(18): 1491-1496.