نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

سیب‌زمینی از مهمترین محصولات زراعی است و به‌دلیل داشتن ارزش غذایی بالا محصول بسیار مهمی در تغذیه کشورهای در حال توسعه جهان به‌شمار می‌رود. قارچ‌های میکوریزا با برقراری رابطه همزیستی با گیاهان باعث افزایش رشد آن‌ها می‌شوند. هدف از این مطالعه شناسایی قارچ‌های میکوریزایی همزیست گیاه سیب‌زمینی و بررسی تأثیر آن‌ها بر پارامترهای رویشی این گیاه است. به‌همین منظور سه نمونه مرکب خاک و ریشه، از ریزوسفر بوته‌های سیب‌زمینی سه مزرعه واقع در اطراف شهر اردبیل جمع‌آوری گردید. از این نمونه‌ها چهار گونه قارچ، Glomus aggregatum، Claroideoglomus etunicatum، Funneliformis geosporum و Funneliformis mosseae شناسایی شد و به‌عنوان اینوکولوم اولیه برای تکثیر قارچ‌ها کشت گلدانی شدند. با استفاده از اینوکولوم به‌دست آمده، هر آزمایش با سه تیمار، عبارت از همراه با میکوریزا، همراه با کود شیمیایی و بدون میکوریزا و کود شیمیایی (شاهد) انجام شد. بررسی آماری پارامترهای رویشی نشان داد گیاهان روییده در خاک حاوی قارچ‌های میکوریزایی نسبت‌به گیاهان رشد یافته در خاک دارای کود شیمیایی و نیز خاک شاهد، اختلاف معنی‌داری از نظر میزان وزن خشک‌وتر کل گیاه دارند. این نتایج نشان داد که استفاده از فلور طبیعی برای تقویت خاک و رشد بهتر گیاه بر کودهای شیمیایی برتری دارد و می‌تواند در کشاورزی پایدار مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

Cesaro P, Tuinen D.V., Copetta A, Chatagnier O, Berta G, Gianinazzi S, Lingua G. Preferential Colonization of Solanum tuberosum L. roots by the fungus Glomus intraradices in Arable Soil of a Potato Farming area.applied and environmental microbiology, Sept; 2008, p. 2776-5783.

Marschner H, Dell B. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis.Plant and Soil journal; 1994; 159 : 89 – 102.

Gollotte A, Van Tuinen D and Atkinson D. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi colonising roots of the grass species Agrostis capillaris and Lolium perenne in a field experiment. Mycorrhiza journal; 2004;14:111-117.

Kothamasi D, Chander- Kuhad R, Babu C.R. Arbuscular mycorrhizae in plant survival strategies. Tropical Ecology journal; 2001; 42(1): 1-13.

Smith S.E., Read D.J. Mycorrhizal symbiosis. Academic press, San Diego and London ;1997. [20] Schenck N.C., Perez. Y. Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi. 2nd ed. Synergistic publications, Gainesville, FL, USA. 241PP; 1988.

Bucher M. Functional biology of plant phosphate uptake at root and mycorrhiza interfaces. New phytologist journal; 2006.

Linderman R.G., Davis E.A. Vesicular-arbuscular mycorrhiza and plant growth response to soil amendent with composed grape pomace or its water extract. Phyton-Annales botanicae journal; 2002,11(3):446-450.

Podila G.K., Douds D.D. Current Advances in Mycorrhizae Research. APS Press, St.Paul; 2001.

Panah D, Nickshad K.H., Hasani M. seedy potato production. thought keeper publishing; 2009. [In Persian].

Mcarthur D.A.J., Knowles N.R. Influence of species of vesicular- Arbuscular Mycorrhizafungi and phosphorus nutrition on growth , development and mineral nutrition of pot (Solanum tuberosum L.); 1993

Mcarthur D.A.J, Knowles N.R. Resistance Responses of Potato to Vesicular-Arbuscular

Mycorrhizal Fungi under Varying Abiotic Phosphorus Levels. Plant Physiol journal; 1992;100, 341-351.

Yao M.K., Tweddell R.J., Desilets H. Effect of two vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi on the growth of micropropagated potato plantlets and on the extent of disease caused by Rhizoctonia solani. Mycorrhiza journal; 2002;12:235–242.

Duffy E.M. and Cassells A.C. The effect of inoculation of potato (Solanum tuberosum L.) microplants with arbuscular mycorrhizal fungi on tuber yield and tuber size distribution. Soil Ecology journal; 2000; 15(2000)137-144.

Palacios G, Abud M, Salvador M, Adriano L, Dendooven L, Gutierrez F.A. Influence of arbuscular mycorrhizal fungies and a native diazotrophic bacteria in survival and tuberization of exvitro potato plants. Gayana Bot journal; 2009;60(2) :127-133.

Mulongoy K, Callens A, Okogun J.A. Difference in mycorrhizal infection and P up take of sweet potato caltivars (Ipomoea batatas L.) during their early growth in three soils. Biol Fertil Soils; 1988;7:7-9.

Nicolson T.H., Gerdemann J.W. Mycorrhizal Endogone species.Mycologia journal; 1968;60:313-325.

Tommerup I.C. Kidby D.K. Preservation of spores of (Vesicular-) arbuscular endophytes by L-drying.Appl.Environ.Microbiol; 1979;37:831-835.

Phillips J.M., Hayman D.S. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Trans. Br. Mycol. Soc; 1970; 55: 159-161.

Wright D.P., Read D.J., Scholes J.D. Mycorrhizal sink strength influence whole plant carbon

balance of Trifolium repense L. Plant Cell Environ journal; 1998;21:881-891.

Demir S. Infeluence of arbuscular mycorrhiza on some physiological growth parameters of pepper. Turkish Journal of Biology; 2004; 28:85-90.

Gamalero E, Trotta A, Massa N, Copetta A, Martinotti M.G. and Berta G. Impact of two fluorescent pseudomonas and an arbuscular mycorrhizal fungus on tomato plant growth, root architecture and P acquisition. Mycorrhiza journal; 2004 ;14:185-92.

Liu J, Wu L, Wei S, Xiao X, Su C, Jiang P, Song Z, Wang T, Yu Z. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth, nutrient uptake and glycyrrhizin production of licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch). Plant Growth Regulation journal; 2007;52:29-39

Turjaman M, Tamai Y, Santoso E. Arbuscular mycorrhizal fungi increased early growth of two nontimber forest product species Dyrea polyphylla and Aquilaria filarial under greenhouse conditions. Mycorrhiza journal; 2006;16:459-464.

Schenck N.C., Perez. Y. Manual for the identification of VA mycorrhizal fungi. 2nd ed. Synergistic publications, Gainesville, FL, USA. 241PP; 1988.

Guo L.P., Wang H.G., Haung L.Q., Jiang Y.X., Zhu Y.G., Kong W.D., Chen M.L., Lin S.F., Fang Z.G. Effects of Arbuscular Mycorrhizae on growth and essential oil of Atractylodes lancea. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi; 2006;31(18): 1491-1496.