نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مشکلات بهداشتی مرتبط با مواجهه آلودگی هوا اغلب موجب تحمل هزینه‌ها در مراقبت بهداشتی، غیبت از کار و از دست دادن شغل، موارد حادتری مانند ناتوانی‌های دائمی و مرگ می‌شود. شهر تبریز به‌دلیل وجود بسیاری از کارخانجات بزرگ صنعتی در آن و ورود بیش از ظرفیت خودروهای جدید به چرخه تردد شهری، به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور به‌شمار می‌رود. لذا در این مطالعه سعی بر این است که کمّی‌سازی و مقایسه  اثرات بهداشتی آلاینده  SO2هوای شهر تبریز، انجام پذیرد. اطلاعات اخذ شده از سازمان محیط‌زیست و سازمان هواشناسی در برگیرنده داده‌های مربوط به 6 ایستگاه سنجش آلودگی هوای موجود در شهر تبریز در دوره 12ماهه از ابتدای فروردین تا آخر اسفند سال 1390 می‌باشد. در مرحله بعد این داده‌ها توسط نرم افزار اکسل تصحیح دما و فشار، برنامه نویسی، پردازش (میانگین) و فیلترکردن، و پردازش نهایی گردید و داده‌های پردازش‌شده به مدل AIRQ داده‌شد. تجمعی تعداد موارد مرگ برای آلاینده   SO2در شهر تبریز  108نفر می‌باشد. تعداد موارد مرگ قلبی عروقی منتسب‌به SO2، 105نفر برآورد گردیده‌است. به‌ازاء هر μg/m310 افزایش غلظت SO2، میزان خطر مرگ قلبی عروقی 8/0درصد افزایش می‌یابد. تجمعی تعداد موارد مرگ تنفسی برای آلاینده SO2 در شهر تبریز 17نفر می‌باشد. تجمعی تعداد موارد برای سکته حاد قلبی برای آلاینده SO2، 22نفر و تجمعی تعداد برآوردشده مراجعه به بیمارستان به‌علت  COPD ناشی از تماس با غلظت بالای μg/m3 10، SO2 حدود 12نفر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

BASCOM, R., ET AL 1996. Health effects of outdoor air pollution. American Journal of Respiratory and ..Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.

ORGANIZATION, W. H. 2011. Air quality and health. Fact sheet N°313.

KUNZLI, N., KAISER, R., MEDINA, S., STUDNICKA, M., CHANEL, O., FILLIGER, P., HERRY, M., HORAK JR, F., PUYBONNIEUX-TEXIER, V. & QUENEL, P. 2000. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. Lancet, 356, 795-801.

STEDMAN, J. R., LINEHAN, E. & KING, K. 1999. Quantification of the Health Effects of Air Pollution in the UK for the Review of the National Air Quality Strategy. Notes, 4225, 4015

Ghiaseddin. M.2005. Flue gas emissions from power plants on human health impact of the economic dimension , the first conference of air pollution and its effects on health. [In Persian]

Dehghani,mansoreh.2010.Investigate the relationship of climate elements and air pollution of shiraz on cardiovascular diseases.13th national conference of environmental health[In Persian]