کمّی‌سازی بیماری و مرگ‌های قلبی-عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده SO2 هوای شهر تبریز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار گروه محیطزیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

مشکلات بهداشتی مرتبط با مواجهه آلودگی هوا اغلب موجب تحمل هزینه‌ها در مراقبت بهداشتی، غیبت از کار و از دست دادن شغل، موارد حادتری مانند ناتوانی‌های دائمی و مرگ می‌شود. شهر تبریز به‌دلیل وجود بسیاری از کارخانجات بزرگ صنعتی در آن و ورود بیش از ظرفیت خودروهای جدید به چرخه تردد شهری، به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور به‌شمار می‌رود. لذا در این مطالعه سعی بر این است که کمّی‌سازی و مقایسه  اثرات بهداشتی آلاینده  SO2هوای شهر تبریز، انجام پذیرد. اطلاعات اخذ شده از سازمان محیط‌زیست و سازمان هواشناسی در برگیرنده داده‌های مربوط به 6 ایستگاه سنجش آلودگی هوای موجود در شهر تبریز در دوره 12ماهه از ابتدای فروردین تا آخر اسفند سال 1390 می‌باشد. در مرحله بعد این داده‌ها توسط نرم افزار اکسل تصحیح دما و فشار، برنامه نویسی، پردازش (میانگین) و فیلترکردن، و پردازش نهایی گردید و داده‌های پردازش‌شده به مدل AIRQ داده‌شد. تجمعی تعداد موارد مرگ برای آلاینده   SO2در شهر تبریز  108نفر می‌باشد. تعداد موارد مرگ قلبی عروقی منتسب‌به SO2، 105نفر برآورد گردیده‌است. به‌ازاء هر μg/m310 افزایش غلظت SO2، میزان خطر مرگ قلبی عروقی 8/0درصد افزایش می‌یابد. تجمعی تعداد موارد مرگ تنفسی برای آلاینده SO2 در شهر تبریز 17نفر می‌باشد. تجمعی تعداد موارد برای سکته حاد قلبی برای آلاینده SO2، 22نفر و تجمعی تعداد برآوردشده مراجعه به بیمارستان به‌علت  COPD ناشی از تماس با غلظت بالای μg/m3 10، SO2 حدود 12نفر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantification of Cardiovascular and Respiratory Diseases and Mortality Attributed to Air Pollutants SO2of Tabriz City Using AIRQ Model in 2011

نویسندگان [English]

 • Peyman Talebipour 1
 • Ahmad Jonidi Jafari 2
 • Farideh Atabi 3
1 M.Sc., Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Iran University of Medical Sciences
3 Assistant Professor, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch of Tehran,Islamic Azad University
چکیده [English]

Health problems associated with exposure to air pollution impose healthcare costs, and leads to absence from work andjob loss, and in extreme cases, permanent disability and death (1). Due to presence of many large industrial plants and the entry of new vehicles in the urban traffic cycle, Tabriz is one of the most polluted Iranian cities. The aim of the present study was to quantify and compare the health effects of the air pollutant SO2in Tabriz. Information was obtained from the Department of Environment and Meteorological Organization. The information included data from six air pollution measurement station in Tabriz in a 12-month period from March 21, 2011 to March 20, 2012. These data were then corrected for temperature and pressure in EXCEL, programed, processed (averaged), filtered, and undergone final processing. The processed data were then entered to the AIRQ model. The cumulative number of deaths due to SO2emissions in Tabriz was 108. The number of deaths from cardiovascular disease attributed to SO2was estimated to be 105. Per 10 μg/m3increase in concentrations of SO2, the risk of cardiovascular death increased by 0.8%. The cumulative number of deaths from respiratory disease attributed to SO2emissions was 17. The cumulative number of cases of acute myocardial infarction attributed to SO2was 22, and cumulative estimated number of patients referred to the hospital due to COPD caused by exposure to high concentrations of SO2(above 10 μg/m3) were estimated to be 12 patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Air pollution
 • Quantification
 • Model
 • AIR Q
 • Cardiovascular and respiratory deaths
 1. BASCOM, R., ET AL 1996. Health effects of outdoor air pollution. American Journal of Respiratory and ..Critical Care Medicine, 153(2), 477-498.
 2. ORGANIZATION, W. H. 2011. Air quality and health. Fact sheet N°313.
 3. KUNZLI, N., KAISER, R., MEDINA, S., STUDNICKA, M., CHANEL, O., FILLIGER, P., HERRY, M., HORAK JR, F., PUYBONNIEUX-TEXIER, V. & QUENEL, P. 2000. Public-health impact of outdoor and traffic-related air pollution: a European assessment. Lancet, 356, 795-801.
 4. STEDMAN, J. R., LINEHAN, E. & KING, K. 1999. Quantification of the Health Effects of Air Pollution in the UK for the Review of the National Air Quality Strategy. Notes, 4225, 4015
 5. Ghiaseddin. M.2005. Flue gas emissions from power plants on human health impact of the economic dimension , the first conference of air pollution and its effects on health. [In Persian]
 6. Dehghani,mansoreh.2010.Investigate the relationship of climate elements and air pollution of shiraz on cardiovascular diseases.13th national conference of environmental health[In Persian]