نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف،

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق عملکرد سیستم مدل‌سازی WRF/CAMx در پیش‌بینی غلظت آلاینده‌های گازی اولیه و ثانویه بر روی منطقه تهران مورد بررسی قرار گرفته‌است. هدف اصلی در این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری شرایط اولیه و مرزی استفاده‌شده برای گونه‌های آلاینده‌های مختلف، در پیش‌بینی و محاسبه غلظت آلاینده‌ها بوده‌است. به‌همین جهت مدل در دو حالت به‌ازای استفاده از شرایط مرزی متفاوت مورد اجرا قرار گرفته و به‌منظور صحت‌سنجی نتایج مدل در هر دو حالت اجرا، با اندازه‌گیری‌های غلظت آلاینده‌ها در ایستگاه‌های پایش موجود در شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفته‌است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر قابل توجه شرایط اولیه و مرزی در نتایج مدل‌سازی و محاسبه غلظت آلاینده‌ها می‌باشد. در هنگام استفاده از شرایط اولیه و مرزی ثابت صفر، مدل CAMx عملکرد ضعیفی در محاسبه غلظت آلاینده‌ها و ماکزیمم روزانه غلظت آلاینده‌ها خصوصا برای آلاینده‌های NO2 و O3 که عمدتاً در اثر واکنش‌های شیمیایی در اتمسفر تولید می‌‌شوند، نشان داده‌است. اما استفاده از داده‌های مدل MOZART جهت آماده‌سازی شرایط اولیه و مرزی، سبب بهبود عملکرد مدل در مدل‌سازی ماکزیمم غلظت روزانه آلاینده‌های مختلف شده‌است.

کلیدواژه‌ها

Shahbazi H, Hosseini V, Rashidi Y, Main gas pollutants dispersion modeling during a critical air pollution episode over Tehran, 1st Air Pollution Management Conference, Tehran, Iran. [In Persion]

Shahbazi H, Investigating the effect of meteorological conditions on the level of gas phase pollutants over Tehran during a critical air pollution episode using meteorological and photochemical models, 1st Urban Services and Environment Conference, Mashhad, Iran. [In Persion]

Shahbazi H, Rashidi Y, Hosseini V, Investigation the impact of traffic pattern on CO dispersion over Tehran, 12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, Tehran, Iran. [In Persion]

Shahbazi H, Hosseini V, Hamedi M, Investigating Effect of Odd-Even Day Traffic Restriction Policy on Tehran Air Quality, TRB (Transportation Research Board) 93rd conference, 2014, Washington, D.C, United States

Skamarock W.C, Klemp J.B, Dudhia J, Gill D.O, Barker D.M, Duda M.G, Huang X.-Y, Wang W, Powers J.G, 2008. A Description of the Advanced Research WRF Version 3.NCAR Technical Note, NCAR/TN-45+STR (June 2008). http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/, (assessed: August 27, 2012).

ENVIRON, 2013. User’s guide to the Comprehensive Air Quality Model with Extensions (CAMx).Version 6. Available at: http://www.camx.com, (assessed: Ceptember 20, 2012).

Yarwood G, Rao S, Yocke M, Whitten G, 2005. Updates to the Carbon Bond Chemical Mechanism: CB05. report, Rpt. RT-0400675. US EPA, Res. Tri. Park.

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), http://www.epa.gov/air/criteria.html, (assessed: June 14, 2012).