نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، میزان هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در سال 1390 برای آلاینده‌های CO، SO2، NOx و PM برآورد شده‌است. به این‌منظور ابتدا با استفاده از رویکرد بالا به پایین میزان انتشار چهار آلاینده ذکر شده ناشی از مصرف فراورده‌های نفتی، گاز مایع و سوخت گازطبیعی از بخش‌های حمل و نقل، صنعت، خانگی و تجاری، ارتش و ادارات و هم‌چنین نیروگاه و پالایشگاه برآورد شده‌است. سپس هزینه‌های خارجی ناشی از این انتشار براساس قیمت‌های ارائه شده در مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در سال 1381، از دیدگاه‌های مختلف محاسبه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای چهار آلاینده ذکر شده برای کلان‌شهر تهران در سال 1390 مبلغی در حدود 06/18هزارمیلیاردریال (براساس قیمت‌های ثابت 1381) می‌باشد. بیش‌ترین هزینه خارجی از دیدگاه آلاینده‌ها مربوط به آلاینده PM با سهم 83درصد و از دیدگاه بخش‌های تولید‌کننده آلاینده‌ها، مربوط به بخش حمل و نقل با سهم 94درصد و از دیدگاه سوخت مصرفی مربوط به فرآورده نفت‌گاز با سهم 72درصد می‌باشد. هم‌چنین مجموع هزینه‌های‌ خارجی آلودگی هوای ناشی از این چهار آلاینده 18/0 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و 71/0درصد از تولید ناخالص تهران برآورد شد. در این تحقیق از روش Cost Plus جهت واقعی‌سازی هزینه‌های خارجی با دو رویکرد نرخ تورم و نرخ ارز استفاده شده‌است که در رویکرد اول هزینه‌های خارجی 88/24هزارمیلیاردریال و در رویکرد دوم 74/66هزارمیلیاردریال برآورد شده‌است.

کلیدواژه‌ها

Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran, Comprehensive Air Pollution Reduction Management of Tehran Megacity, Client ATF Council, Ministry of Science, Research and Technology, 1390. [In Persian]

Office of Electricity and Energy metropolitan planning, Ministry of Petroleum of Islamic Republic of Iran, Iran Energy Balance 2010, 2011. [In Persian]

Japan International Cooperation Agency, The Study on Strengthening and Improving Air Quality Management in the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran, January 2005.

Shafie-Pour Motlagh, M., Farsiabi, M. M., Kamalan, H. R., “An Interactive Environmental Economy Model for Energy Cycle in Iran”, Iranian J. Env. Health Sci. Eng 2 (2005) 41-56.

Karimzadegan, H., Rahmatian, M., Comprehensive assessment plan of the health impacts of air pollution in Tehran, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, 1993. [In Persian]

European Commission, An inventory of measures for internalizing external costs in transport, Final Report, November 2012.

Becker, J., Becker, Th., Gerlach, J., The True Costs of Automobility: External Costs of Cars Overview on existing estimates in EU-27, Final Report, October 2012.

Delucchi, M., McCubbin, D, External Costs of Transport in the U. S., Forthcoming in Handbook of Transport Economics, Edward Elgar Publishing Ltd., 2010.

Kumar, P., Gurjar, B.R., Nagpure, A.S., Harrison, R., “Preliminary Estimates of Nanoparticle Number Emissions from Road Vehicles in Megacity Delhi and Associated Health Impacts,” Environmental Science & Technology, 45 (2011) 5514- 5521.

Statistics of Oil Refinery Fuels Consumption, National Iranian Oil Refining and Distribution Company, Public Relation Sector’s Publication, 2011. [In Persian]

General Statistics of Tehran Megacity, Tehran Megacity Municipality Publication, 2011. [In Persian]

Environmental Energy Review-Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: Fuel for thought,” MOE, 300190/ZR/EER-Iran, Final Report, 2003.

Iran’s Budget Act of 2011, Deputy of Planning and Economic in Iran, the Office of Management and Budget, 2011. [In Persian]

Central Bank of Iran, Report ranking of countries by GD, 2013. [In Persian]

Central Bank of Iran, Exchange conversion rate report, 2013. [In Persian]

Central Bank of Iran, Report of consumer price index for urban areas in Iran, 2013. [In Persian]