برآورد هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استاددانشکده مهندسی مکانیک و رئیس پژوهشکده خودرو، سوخت و محیطزیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیطزیست، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

4 دانشیار، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

5 کارشناس ارشد MBA، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در این تحقیق، میزان هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در سال 1390 برای آلاینده‌های CO، SO2، NOx و PM برآورد شده‌است. به این‌منظور ابتدا با استفاده از رویکرد بالا به پایین میزان انتشار چهار آلاینده ذکر شده ناشی از مصرف فراورده‌های نفتی، گاز مایع و سوخت گازطبیعی از بخش‌های حمل و نقل، صنعت، خانگی و تجاری، ارتش و ادارات و هم‌چنین نیروگاه و پالایشگاه برآورد شده‌است. سپس هزینه‌های خارجی ناشی از این انتشار براساس قیمت‌های ارائه شده در مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران در سال 1381، از دیدگاه‌های مختلف محاسبه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای چهار آلاینده ذکر شده برای کلان‌شهر تهران در سال 1390 مبلغی در حدود 06/18هزارمیلیاردریال (براساس قیمت‌های ثابت 1381) می‌باشد. بیش‌ترین هزینه خارجی از دیدگاه آلاینده‌ها مربوط به آلاینده PM با سهم 83درصد و از دیدگاه بخش‌های تولید‌کننده آلاینده‌ها، مربوط به بخش حمل و نقل با سهم 94درصد و از دیدگاه سوخت مصرفی مربوط به فرآورده نفت‌گاز با سهم 72درصد می‌باشد. هم‌چنین مجموع هزینه‌های‌ خارجی آلودگی هوای ناشی از این چهار آلاینده 18/0 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران و 71/0درصد از تولید ناخالص تهران برآورد شد. در این تحقیق از روش Cost Plus جهت واقعی‌سازی هزینه‌های خارجی با دو رویکرد نرخ تورم و نرخ ارز استفاده شده‌است که در رویکرد اول هزینه‌های خارجی 88/24هزارمیلیاردریال و در رویکرد دوم 74/66هزارمیلیاردریال برآورد شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of External Costs Due to the Air Pollution in Tehran City

نویسندگان [English]

 • Vahid Esfahanian 1
 • Mahmoudreza Momeni, 2
 • Kamran Mahoutchi saeid 3
 • Khosro Ashrafi 4
 • Ali Badiei 5
1 1Professor, Department of Mechanic Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran
2 MSc. of Civil-Environment Engineering, Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran
3 MSc. of Environmental Economic, Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran
4 Associated Professor, Department of Air pollution, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran
5 Environment, University of Tehran, Tehran5MSc. of MBA, Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

n this study, external costs due to air pollution in the city of Tehran are estimated for CO2, SO2, NOXand PM pollutants in 1390. In the first step, employing up to down procedure, these pollutants’ emission from oil products, liquid gas and natural gas fuel from transportation, industrial, household and commercial, army and departments, plants and refineries are estimated. Then the external costs due to these emissions have been computed based on presented Expenditure in universal bank and Iran’s environment organization report at 1381. The results show that external costs due to four mentioned air pollutants are approximately 18/06 thousand billion Rials (based on constant prices in 1981) in Tehran city in 1390. The maximum external costs are 83 percent for PM pollutant, 94 percent for transportation and 72 percent for gasoil fuel from point of views of pollutants type, pollutants producing section and the type of fuel consumed, respectively. Also, the total air pollution external costs due to these four pollutants are 0.18 and 0.71 percent with respect to Gross Domestic Production (GDP) of Iran and Tehran,respectively. In this study, realization of external costs is done under the light of Cost Plus method by inflation andexchange rates. In the first approach, external costs are estimated to be 24.88 thousand billiard Rials and in the second approach, they are found to be approximately 66.74 thousand billiard Rials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword:External Costs
 • Air Pollution
 • Fossil Fuels
 • Tehran Megacity
 1. Vehicle, Fuel and Environment Research Institute, Faculty of Engineering, University of Tehran, Comprehensive Air Pollution Reduction Management of Tehran Megacity, Client ATF Council, Ministry of Science, Research and Technology, 1390. [In Persian]
 2. Office of Electricity and Energy metropolitan planning, Ministry of Petroleum of Islamic Republic of Iran, Iran Energy Balance 2010, 2011. [In Persian]
 3. Japan International Cooperation Agency, The Study on Strengthening and Improving Air Quality Management in the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran, January 2005.
 4. Shafie-Pour Motlagh, M., Farsiabi, M. M., Kamalan, H. R., “An Interactive Environmental Economy Model for Energy Cycle in Iran”, Iranian J. Env. Health Sci. Eng 2 (2005) 41-56.
 5. Karimzadegan, H., Rahmatian, M., Comprehensive assessment plan of the health impacts of air pollution in Tehran, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, 1993. [In Persian]
 6. European Commission, An inventory of measures for internalizing external costs in transport, Final Report, November 2012.
 7. Becker, J., Becker, Th., Gerlach, J., The True Costs of Automobility: External Costs of Cars Overview on existing estimates in EU-27, Final Report, October 2012.
 8. Delucchi, M., McCubbin, D, External Costs of Transport in the U. S., Forthcoming in Handbook of Transport Economics, Edward Elgar Publishing Ltd., 2010.
 9. Kumar, P., Gurjar, B.R., Nagpure, A.S., Harrison, R., “Preliminary Estimates of Nanoparticle Number Emissions from Road Vehicles in Megacity Delhi and Associated Health Impacts,” Environmental Science & Technology, 45 (2011) 5514- 5521.
 10. Statistics of Oil Refinery Fuels Consumption, National Iranian Oil Refining and Distribution Company, Public Relation Sector’s Publication, 2011. [In Persian]
 11. General Statistics of Tehran Megacity, Tehran Megacity Municipality Publication, 2011. [In Persian]
 12. Environmental Energy Review-Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: Fuel for thought,” MOE, 300190/ZR/EER-Iran, Final Report, 2003.
 13. Iran’s Budget Act of 2011, Deputy of Planning and Economic in Iran, the Office of Management and Budget, 2011. [In Persian]
 14. Central Bank of Iran, Report ranking of countries by GD, 2013. [In Persian]
 15. Central Bank of Iran, Exchange conversion rate report, 2013. [In Persian]
 16. Central Bank of Iran, Report of consumer price index for urban areas in Iran, 2013. [In Persian]