نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

منطقه بندرعباس در استان هرمزگان دارای چشمه‌های آب گرم متعددی است. این چشمه‌ها از نظر ساختاری در زون زاگرس چین‌خورده و در سنگ‌های آهکی متعلق به کرتاسه تا میوسن قرار دارند. نمونه‌برداری از آب چهارچشمه آب گرم و یک چشمه آب سرد، در دو نوبت فروردین و شهریورماه 1392، جهت بررسی زمین‌شیمی محیط‌زیستی آن‌ها انجام گردید. درجه حرارت آب، pH،Eh  و هدایت‌الکتریکی در مظهر چشمه‌ها اندازه‌گیری شدند. تجزیه شیمیایی آب چشمه‌ها جهت تعیین غلظت عناصر اصلی و جزئی با روش ICP-OES انجام گردید. عناصری از قبیل جیوه، آرسنیک، بیسموت و آنتیموان با روش فلوئورسانس اتمی و با دقت ppb اندازه‌گیری شد. غلظت عناصر جزئی در آب چشمه‌ها بیش از حد مجاز استاندارد محیط‌زیستی است. غلظت اورانیوم، توریوم و عناصر نادر خاکی در آب چشمه‌ها بالا می‌باشد. مطالعات هیدروژئوشیمیایی بیان‌گر غلظت بالای کلراید در آب چشمه‌ها است. تیپ و رخساره چشمه‌های آب گرم و آب سرد از نوع کلروره سدیک است و به صورت جوششی همراه با گاز H2S از زمین خارج می‌شوند. منشاء‌یابی چشمه‌های گرم بندرعباس نشان داده‌است که این چشمه‌ها از یک مخزن هیدروترمال قدیمی منشاء گرفته و غلظت بالای کلراید، نشان‌دهنده عمیق بودن این مخزن می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

. Ghafoori M R. Knowledge of mineral water and mineral springs Iran, Publications of Thehran University; 2003; p.386. [In Persian]

. Aghanabati S A,Geology of Iran. third edition, Publications Geological Survey of Iran (GSI), 2010; p.583. [In Persian]

. Statistical Yearbook of the Hormozgan province; 2008; [In Persian]

. Moini M. Geological map of Bandar-e-Khamir, scale 1:100,000. National Iranian Oil Company, Exploration Directorate. Endorsed By Goodarzi M; 2005; Unpublished

. Aghanabati S A, Geology and mineral potential of the Hormozgan province, Journal of Geology; 2009; Volume 15,2,p.18-28, [In Persian]

. Gharabeili Gh R. Geological map of Fin, scale 1:100,000, National Iranian Oil Company, Exploration Directorate. Endorsed by Seifi R, Goodarzi M; 2005; Unpublished

. Cody A D, Geodiversity of geothermal fields in the Taupo Volcanic Zone,DOC Research & Development Series 281, Science & Technical Publishing,New Zealand; 2007; p. 71.

. Piper A M. A graphical procedure in the geochemical interpretion of Water analysis. Transaction of the American, Geophysical Union 25; 1944; 913- 923pp .

. Schoeller H. Les eaux souterraines, Masson & Cie, Paris; 1962; 642pp

. WHO,Guidelines for drinking-water quality, second addendum.Vol.1, Recommendation, 3th edition; 2008; ISBN 978 92 4 154760 4. World Health Organization.

. WHO, Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization. Fourth edition,Geneva; 2011; pp. 315-318

. Han D M, Liang X, Jin M G, Currell M J, Song X F, Liu C M. Evaluation of hydrochemical characteristics and mixing behavior in the Daying and Qicun geothermal systems, Xinzhou Basin, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2010, 189, 92–104

. Modabberi S, Jahromi Yekta S. Environmental geochemistry and sources of potentially toxic elements in thermal springs in the Sabalan volcanic field, NW Iran. Environmental Earth Sciences Journal. Published online 27 July 2013, Springer. DOI 10.1007/s12665-013-2660-0

. Giggenbach W F. Chemical techniques in geothermal exploration;Application of geochemistry in geothermal reservoir development (D’Amore,F., Ed.), UNITAR/UNDP Center on Small Energy resources, Rome; 1991; pp.119-142.

. Shahbeig A. Mineral and thermal water, Geological Survey of Iran(GSI); 1993; [In Persian]

. Muhwezi D K. The Potential Relationship Of Some Geothermal Fields In Uganda; 2009; Reports, Orkustofnun, Grensasvegur 9, Number 20.

. O’Brien J M. Hydrogeochemical Characteristics of the Ngatamariki Geothermal Field and a Comparison with the Orakei Korako Thermal Area, Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Master of Science in Geology; 2010; p.168.

. Kipng’ok J, Kanda I. Introduction to geochemical mapping; 2011; Oct. 27 – Nov. 18.