نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده

نتایج به‌دست آمده از آزمون آلایندگی همراه، به‌دلیل قرارگیری خودرو در شرایط واقعی رانندگی، بسیار قابل اطمینان‌تر از آزمون شاسی دینامومتر با سیکل‌های اروپا یا دیگر سیکل‌هایی است که تطابق آن‌ها با شرایط رانندگی ایران بررسی نشده‌است. در آزمون همراه دبی جرمی گازهای خروجی اگزوز و درصد حجمی آلاینده‌ها به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. این‌دو ممکن است در یک نقطه از مسیر موتور تا اگزوز یا هرکدام در نقطه‌ای مجزا اندازه‌گیری شود. در حالت اول دبی جرمی و مقادیر آلایندگی در هرلحظه متناظرند ولی در حالت دوم نیاز است که داده‌ها هم‌زمان شوند و اولین قدم در تحلیل داده نیز تعیین دبی جرمی متناظر با درصد حجمی آلاینده‌هاست. مناسب‌ترین روش هم‌زمان‌سازی استفاده از رابطه مستقیم NOx و فشار مطلق راه‌گاه ورودی موتور می‌باشد. عدم استفاده از الگوریتم‌های هم‌زمان‌سازی موجب بروز خطا به بزرگی سی‌درصد در ضرایب انتشار محاسبه‌شده، می‌شود. اطمینان از پوشش کلیة شرایط ترافیکی شهر در فرایند آزمون همراه ضروریست؛ لذا هر خودرو در مسیرهایی با سطح ترافیک و شیب مختلف، در دو حالت بدون کولر و کولردار آزمایش شده‌است. در نهایت ضرایب انتشار برای هر خودرو در شرایط ترافیکی مختلف بیان‌شده و اثر مواردی چون شیب و وضعیت کولر به‌صورت یک ضریب تصحیح در ضرایب انتشار مرجع لحاظ گردیده‌است. 

کلیدواژه‌ها

Esteghamat F, Hassani A, Hosseini V. Evaluation of emission measurement methods. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012

Andre M, Rapone M. Analysis and modeling of the pollutant emissions from European cars regarding the driving characteristics and test cycles. Atmospheric Environment; 2009;43: 986-995

Banitalebi E, Hosseini V. National and international driving cycles. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012

Franco V, Kousoulidou M, Muntean M, Ntziachristos L, Hausberger S, Dilara P. Road vehicle emission factors development: A review. Atmospheric Environment; 2013; 70: 84-97

Ntziachristos L, Samaras Z. Speed-dependent representative emission factors for catalyst passenger cars and influencing parameters. Atmospheric Environment; 2000; 34: 935-942

Reyhanian M, Esteghamat F, Banitalebi E, Mirshi S, Hassani A, Hosseini V. Pilot installation of portable emission measurement instrument. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012

Manchur B, Checkel D, Time resolution effects on accuracy of real-time NOx emissions measurements. SAE transactions; 2005; 114(4):259-275