نحوه محاسبه ضرایب انتشار جرمی آلایندگی خودرو از داده‌های آلایندگی غلظت حجمی بهروش همراه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف،

2 استادیار گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

نتایج به‌دست آمده از آزمون آلایندگی همراه، به‌دلیل قرارگیری خودرو در شرایط واقعی رانندگی، بسیار قابل اطمینان‌تر از آزمون شاسی دینامومتر با سیکل‌های اروپا یا دیگر سیکل‌هایی است که تطابق آن‌ها با شرایط رانندگی ایران بررسی نشده‌است. در آزمون همراه دبی جرمی گازهای خروجی اگزوز و درصد حجمی آلاینده‌ها به‌صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری می‌شود. این‌دو ممکن است در یک نقطه از مسیر موتور تا اگزوز یا هرکدام در نقطه‌ای مجزا اندازه‌گیری شود. در حالت اول دبی جرمی و مقادیر آلایندگی در هرلحظه متناظرند ولی در حالت دوم نیاز است که داده‌ها هم‌زمان شوند و اولین قدم در تحلیل داده نیز تعیین دبی جرمی متناظر با درصد حجمی آلاینده‌هاست. مناسب‌ترین روش هم‌زمان‌سازی استفاده از رابطه مستقیم NOx و فشار مطلق راه‌گاه ورودی موتور می‌باشد. عدم استفاده از الگوریتم‌های هم‌زمان‌سازی موجب بروز خطا به بزرگی سی‌درصد در ضرایب انتشار محاسبه‌شده، می‌شود. اطمینان از پوشش کلیة شرایط ترافیکی شهر در فرایند آزمون همراه ضروریست؛ لذا هر خودرو در مسیرهایی با سطح ترافیک و شیب مختلف، در دو حالت بدون کولر و کولردار آزمایش شده‌است. در نهایت ضرایب انتشار برای هر خودرو در شرایط ترافیکی مختلف بیان‌شده و اثر مواردی چون شیب و وضعیت کولر به‌صورت یک ضریب تصحیح در ضرایب انتشار مرجع لحاظ گردیده‌است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Method of Calculating Emission Factors from Volume Concentration Data Acquired by Portable Emission Tests

نویسندگان [English]

 • Ehsan Banitalebi 1
 • Vahid Hosseini 2
1 MSc. Student of Mechanical Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran
چکیده [English]

Portable emission measurement tests get reliable data in comparison with chassis dynamometer tests. In portable emission tests, volume concentration and mass flow of exhaust gas measured second by second. This two series of data may be measured in one point of exhaust path from engine to tailpipe so mass flow correspond to volume concentration in each moment. If they measure in different points, data should be synchronize. Same trend of NOx and Manifold absolute pressure(MAP) is used to syncing data. Unsynchronized data cause up to 30% error of final emission factors. Each vehicle is tested in different driving conditions, different road and manner, like uphill road or highly congested trafficto determine the real emission produced

کلیدواژه‌ها [English]

 • .Keywords: Portable emission test
 • Driving cycle
 • Synchronizing
 • emission factors
 1. Esteghamat F, Hassani A, Hosseini V. Evaluation of emission measurement methods. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012
 2. Andre M, Rapone M. Analysis and modeling of the pollutant emissions from European cars regarding the driving characteristics and test cycles. Atmospheric Environment; 2009;43: 986-995
 3. Banitalebi E, Hosseini V. National and international driving cycles. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012
 4. Franco V, Kousoulidou M, Muntean M, Ntziachristos L, Hausberger S, Dilara P. Road vehicle emission factors development: A review. Atmospheric Environment; 2013; 70: 84-97
 5. Ntziachristos L, Samaras Z. Speed-dependent representative emission factors for catalyst passenger cars and influencing parameters. Atmospheric Environment; 2000; 34: 935-942
 6. Reyhanian M, Esteghamat F, Banitalebi E, Mirshi S, Hassani A, Hosseini V. Pilot installation of portable emission measurement instrument. Technical report. Fuel Combustion and Emission Research Center (FCE); 2012
 7. Manchur B, Checkel D, Time resolution effects on accuracy of real-time NOx emissions measurements. SAE transactions; 2005; 114(4):259-275