نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

دسته‌بندی هواویزهای جوی یکی از مباحث مهم در سنجش از دور هواویزها توسط ابزارهای فضابرد و هوابرد و زمین‌پایه است. تابع فازی قطبیده هواویزها معیاری از قطبش نور پراکنده‌شده خورشید توسط ذرات مایع یا جامد معلق در جو زمین است. در این مقاله توانایی دسته‌بندی هواویزهای جوی توسط پارامتر تابع فازی قطبیده برای جو شهر زنجان بررسی می‌شود. برای این کار، پارامترهای عمق اپتیکی هواویزها، نمای آنگستروم، سپیدایی پراکندگی تک‌باره و تابع فازی قطبیده هواویزها بررسی می‌شود. عمق‌اپتیکی هواویزها معیاری از میزان ذرات هواویزها در ستون قائم از جو زمین است. نمای آنگستروم معیاری کیفی از اندازه ذرات غالب در جو است که از داده‌های عمق اپتیکی هواویزها در سه طول‌ موج به‌دست می‌آید. سپیدایی پراکندگی تک‌باره معیاری از جذب ذرات هواویز جوی را نشان می‌دهد. تابع فازی قطبیده نیز معیاری از میزان قطبش خطی نور پراکنده‌شده از ذرات هواویز را نشان می‌دهد. این پارامترها از اندازه‌گیری شیدسنج خورشیدی قطبیده CE318-2 در بازه زمانی بهمن ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۱ استخراج می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند، بیشینه مقدار تابع فازی قطبیده همبستگی خطی بسیار خوبی (95/0=R) با پارامتر نمای آنگستروم دارد. هم‌چنین این پارامتر همبستگی خطی منفی ‌(76/0-=Rو 33/0- =R) به‌ترتیب با عمق اپتیکی هواویزها و سپیدایی پراکندگی تک‌باره دارد. بنابراین پارامتر تابع فازی قطبیده توانایی دسته‌بندی هواویزهای شهری-صنعتی که در ناحیه‌ کمربند غباری قرار دارند، را دارد.

کلیدواژه‌ها

IPCC, Climate Change 2007: “The Physical Science Basis”. In: Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K. B., Tignor, M., and Miller, H. L. (Eds.), Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University, 2007.

Dubovik, O., Holben, B. N., Eck, T. F., Smirnov, A., Kaufman, Y. J., King, M. D., Tanre´, D., and Slutsker, I. “Variability of absorption and optical properties of key aerosol types observed in worldwide locations”, J. Atmos. Sci., (2002)590–608.

Holben, B. N., Eck, T. F., Slutsker, I., Tanre, D., Buis, J. P., Setzer, A., Vermote, E., Reagan, J. A., Kaufman, Y. J., Nakajima, T., Lavenu, F., Jankowiak, I., and Smirnov, A. “AERONET-A federated instrument network and data archive for aerosol characterization”, Remote Sensing of Environment, (1998)1–16.

Bayat, A., Masoumi, A., and Khalesifard, H. R. “Retrieval of atmospheric optical parameters from ground-based sun-photometer measurements for Zanjan, Iran”, Atmospheric Measurement Techniques, (2011)857–863.

Masoumi A., Khalesifard H. R., Bayat A., and Moradhaseli R. “Retrieval of aerosol optical and physical properties from ground-based measurements for Zanjan, a city in Northwest Iran”, Atmospheric Research, (2013)343–355.

Bayat, A., Khalesifard, H. R., and Masoumi, A. “Retrieval of aerosol single scattering albedo and polarized phase function from polarized sunphotometer measurements for Zanjan’s atmosphere”, Atmospheric Measurement Techniques, accepted, (2013).

Prospero, J. M., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S. E., and Gill, T. E. “Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the nimbus 7 total ozone mapping spectrometer (TOMS) absorbing aerosol product”, Reviews of Geophysics, (2002), 1002–1032.

Giles, D. M., Holben, B. N., Eck, T. F., Sinyuk, A., Smirnov, A., Slutsker, I., Dickerson, R. R., Thompson, A. M., and Schafer, J. S. “An Analysis of AERONET Aerosol Absorption Properties and Classifications Representative of Aerosol Source Regions”, J. Geophys. Res., (2012)117, D17203.

Vermeulen, A., Devaux, C., and Herman, M. “Retrieval of the scattering and microphysical properties of aerosols from groundbased optical measurements including polarization: I. Method”, Appl. Optics, (2000)6207–6220.

Lenoble, J., Herman, M., Deuz´e, J. L., Lafrance, B., Santer, R., and Tanr´e, D. “A successive order of scattering code for solving the vector equation of transfer in the earth’s atmosphere with aerosols”, J. Quant. Spectrosc. Ra., (2007)479–507.

Li, Z., Goloub, P., Devaux, C., Gu, X., Qiao, Y., and Zhao, F. “Retrieval of aerosol optical and physical properties from ground-based spectral, multi-angular and polarized sun-photometer measurements”, Remote Sens. Environ., (2006)519–533.