نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده

مدل‌سازی آلاینده‌های هوا کمک شایانی به درک درست از علل و گستره مشکل آلودگی هوا نموده و برای وضع قوانین صحیح و اتخاذ سیاست‌های کنترلی مناسب جهت بهبود کیفیت هوا ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق مدل‌سازی سطح غلظت آلاینده CO در کشور ایران بر اثر انتشار منابع آلاینده این کشور بوده‌است. مدل‌سازی برای دو هفته با نوسانات آب و هوایی کم و زیاد در فصل زمستان انجام شده ‌است. مدل مورد استفاده در این مطالعه مدل CMAQ می‌باشد که یکی از مد‌ل‌های جامع جابجایی آلاینده‌ها و واکنش شیمیایی اتمسفر می‌باشد. از ورودی­های این مدل وضعیت هواشناسی و جوی منطقه است که این پارامترها توسط مدل هواشناسی WRF آنالیز و وارد مدل CMAQ می‌شود. نتایج مدل نشان‌دهنده­ توانایی مدل در براورد نوسانات CO بر اساس پارامترهای هواشناسی است اما سطح نتایج مدل کم‌تر از داده‌های اندازه‌گیری بوده که می‌توان این اختلاف سطح را به کیفیت پایین داده‌های انتشار و شبکه درشت بکار رفته نسبت داد. مقایسه نتایج دو هفته مورد بررسی بیان‌گر دقت بالاتر نتایج در هفته دارای تغییرات آب و هوایی کم‌تر است. از نتایج مدل حاصله می‌توان جهت تحقیقات آینده، مدل‌سازی با دقت بالاتر، پیش‌بینی غلظت آلاینده‌ها و تدوین راه‌کار­های کاهش آلاینده‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

Kindap T, Unal A, Chen S.H, Odman M.T, Karaca M. Long-range aerosol transport from Europe to Istanbul, Turkey. Atmospheric Environment; 2006; 40: 3536-3547.

Grell G.A., Emeis S., Stockwell W.R., Schoenemeyer T., Forkel R., Michalakes J., Knoche R. and Seidl W. Application of the multiscale, coupled MM5/chemistry model to the complex terrain of the VOTALP valley campaign. Atmospheric Environment; 2000; 34: 1435-1453.

Stein A.F, Lamb D, Draxler R. Incorporation of detailed chemistry into a three-dimensional Lagrangian-Eulerian hybrid model: application to regional tropospheric ozone. Atmospheric Environment. 2000; 34: 4361-4372.

Im, U., Markakis, K., Unal, A., Kindap, T., Poupkou, A., Incecik, S., Yenigun, O., Melas, D., Theodosi, C., Mihalopoulos, N., Study of a Winter PM episode in Istanbul using the high resolution WRF/CMAQ modeling system. Atmospheric Environment, 2010; 44: 3085-3094.

Shahbazi H, Rashidi Y, Hosseini V., Distribution Modeling of Primary gas-phase pollutant in Tehran, The first conference on air and noise pollution management, Tehran, 2012. [In Persian]

Shahbazi H, Hosseini V, Hamedi M. Investigating the Effect of Odd-Even Day Traffic Restriction Policy on Tehran Air Quality. TRB (Transportation Research Board) 93rd conference, Washington, D.C, United States, 2014.

Byun W.D, Young J, Pleim J. Numerical transport algorithms for the Community Multi-scale Air Quality transport model (CMAQ) in generalized coordinates. Eds. EPA-600/R-99/030. 1990.

Asgarieh M.H., Potential to reduce exhaust emissions from passenger vehicles in major cities with the new technologies (case study of Tehran), MSc. thesis: Sharif University of Technology, Tehran, 2011. [In Persian]