انتخاب بام سبز مناسب براساس شاخص‌های زیست محیطی و بافت شهری در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

رشد جمعیت در بیشتر شهرهای بزرگ، مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را به همراه داشته است. افزایش تراکم ساختمانی و کمبود فضای سبز، کیفیت زندگی در شهرهای بزرگ را پایین آورده است. افزایش ترافیک، آلودگی هوا، افزایش دما، منظر نامناسب شهری از مهم‌ترین مشکلات و معضلات زندگی در شهرهای بزرگ همچون تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران محسوب می‌شود. افزایش حجم ساختمان‌ها در شهرها، امکان رشد و گسترش فضای سبز را از بین می‌برد و امکان جذب نزولات آسمانی در زمین را نیز به حداقل می‌رساند و به‌جای آن، مهار روان‌آب‌ها را در سطح شهر با مشکل مواجه می‌نماید. همچنین، مهار باد و ممانعت از گسترش ذرات معلق، به دلیل کمبود گیاهان در محیط، از معضلات اصلی دیگر در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در شهرهای بادخیز محسوب می‌شود.گسترش ساخت و سازها و افزایش تراکم ساختمانی موجب افزایش سطوح افقی و عمودی مصنوع شده است. این روند علاوه بر کاهش حوزه جاذب آب باران و برف در سطح زمین، انعکاس نامطلوب نور خورشید را نیز افزایش می‌دهد. این سطوح در صورت مدیریت صحیح، امکان تبدیل به پتانسیلی ارزنده برای گسترش فضای سبز را فراهم می‌کنند. باغ‌های سبز و دیوارهای سبز امروزه در سطح جهان به عنوان راهکاری مؤثر جهت رفع مشکلات زیست‌محیطی شهرهای بزرگ درحال گسترش است.دو منظر اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرا گرفته‌اند، عبارتند از: ابعاد محیطی و بافت شهری. روش به‌کار گرفته شده در تحقیق، مبتنی بر بررسی شاخص‌های مرتبط با کارایی بام سبز در محیط‌های مختلف ایران است . در این مطالعه مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که قابلیت اجرایی این بام را در ایران مورد سنجش قرار می‌دهد، طرح شده و امکان‌سنجی اجرای این بام در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به‌دلیل قرارگیری بخش وسیعی از سرزمین ایران در منطقه گرم و خشک، لازم است راهکارهای لازم برای حفظ و پایداری بام سبز مورد توجه قرار گیرند. انتخاب نوع صحیح بام سبز، انتخاب گیاهان مناسب و منطبق بر شرایط بومی و علاوه بر آن، فراهم آوردن امکان آبیاری بام در این زمینه از اهمیت بسیار برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recommending an Appropriate Type of Green Roof Taking into Account Urban Typology and Climatic Zoning in Iran

نویسنده [English]

 • Ghazal Raheb
Faculty member of Road, Housing and Urban Development Research Center BHRC)
چکیده [English]

Population growth in the major cities of Iran has led to the limitation of land resources, higher consumption of non-renewable sources of energy and many other environmental problems. The emergence of overly built-up urban areas and a decreasing amount of green spaces cause the appearance of an undesirable landscape within cities. Green roof technology is one solution for responding to environmental concerns in urban areas. This technology combines green spaces with buildings as private or semi-private spaces. Its successful implementation in different areas depends on the accommodation of green roof type technology within the environments and urbanand building typologies in Iran. This paper aims to provide some recommendations for selecting the appropriate type of green roof and for implementing approaches that take account of the climatic zoning and urban situation in Iran. Two primary aspects that are considered are environmental and urban typology factors. The research method is based on the study of indicators related to each factor mentioned in different zones of Iran, thereby leading to a feasibility study for the application of green roofingin Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:green roof
 • urban typology
 • climate zone
 1. Babayifini, O. and Farajzadeh-asl, M. (2001) Patterns of time and place rainfall changes in Iran. Geographical Research Quarterly, 62:114-125.
 2. Baumann, N. (2006) Ground-Nesting Birds on Green Roofs in Switzerland: Preliminary Observations. Urban Habitats, 4: 37-50.
 3. Brenneisen, S. (2006) Space for Urban Wildlife: Designing Green Roofs as Habitats in Switzerland. Urban Habitats, 4: 27-36.
 4. Carter, T.; Jackson, C.R. (2007) Vegetated roofs for storm water management at multiple spatial scales. Landscape and Urban Planning, 80: 84-94.
 5. Diadem Co. Catalog, 2012, Gior, hungry
 6. Dubai Municipality (2011) Green Roof Manual. Dubai.
 7. Dunnett, N.P. and Kingsbury, N. (2004) Planting Green Roofs and Living Walls. Portland (OR): Timber Press.
 8. Fattahi, E. and Salehi-pak, T. (2009) Analysis of synoptic frost pattern in winter of Iran. Geography and Development, 13.127-136.
 9. FLL (2008) Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of Green Roofing. Research Society (FLL), Germany.
 10. Gander, Gieve. (1994) Wind Effect in Urban Spaces. Jenab: Tehran.
 11. Getter, K.L. Rowe, D.B. and Andresen, J.A. (2007) Quantifying the effect of slope on extensive green roof storm water retention. Ecol.Eng., 31: 225-231.
 12. Getter, K.L. and Rowe, D.B. (2006) The role of extensive green roofs in sustainable development. Hort.Sci., 41 (5): 1276-1285.
 13. Hilten, R.N., Lawrence, T.M. and Tollner, E.W. (2008) Modeling storm water runoff from green roofs with HYDRUS-1D. J. Hydrol., 358: 288-293.
 14. Iran Meteorological Organization (2012) Mean wind velocity. Available online at: weather.ir.
 15. Jahanbakhsh, S. and Zolfaghari, H. (2000) A study on maximum daily precipitation from north-west to south-west of Iran, Tabriz University, Faculty of Literature and Human Sciences, No. 174 at pp.87-114
 16. Jarrett, A.R. and Berghage, R.D. (2008) Annual and individual green roof Storm water response models. In: Proceedings of the 6th North American Green Roof Conference: Greening Rooftops for Sustainable Communities, Baltimore, MD, April 30-2 May, 2008. Toronto: The Cardinal Group.
 17. Kamali, G. and Habibinokhandan, M. (2005) An investigation on frost place and time distribution in Iran and its effect on road traffic. Traffic Research Book, 2:127-135.
 18. Masoudian, A. (2003) Temperature Regions of Iran. Geography & Development, 2:171-184.
 19. Masoudian, A. (2005) Weather in Iran, available online at: http://www.ui.ac.ir.
 20. Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, M., Liu, K.K.Y. and Rowe, D.B. (2007) Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. BioScience, 57(10): 823-833.
 21. Rahmanian, D. (2000) Fighting with drought is not possible without a comprehensive plan. MahabGhods Quarterly, 11:30-36.
 22. Renewable Energy Organization of Iran (2013) Sun rise potentials in Iran available online at: http://www.suna.org.ir/fa/sun/potential
 23. Safaii, B. Khalaji, A. Naghizadeh, H. Jilavi, A. Taleghani, G. Danesh, M. (2005) Estimating solar energy potential in Iran and related radiation atlas. Nuclear Science and Technology, 33:27-34.
 24. Sailor, D.J. (2008) A green roof model for building energy simulation programs. Energy and Buildings, 40:1466-1478.
 25. Tolderlund, Leila (2010) Design Guidelines and Maintenance Manual for Green Roofs in the Semi-Arid and Arid West. Denver: University of Colorado.
 26. Takebayashi, H and Moriyama, M. (2007) Surface heat budget on green roof and high reflection roof for mitigation of urban heat island. Build. Environ., 42: 2971-2979.
 27. Kosareo, L. and Ries, R. (2007) Comparative environmental life cycle assessment of green roofs. Build. Environ., 42: 2606-2613.
 28. Van Renterghem, T. and Botteldooren, D. (2008) Numerical evaluation of
 29. sound propagating over green roofs. J. Sound and Vibration, 317: 781-799.
 30. Yang, J., Yu, Q. and Gong, P. (2008) Quantifying air pollution removal by green roofs in Chicago. Atmos. Environ, 42: 7266-7273.
 31. Zolfaghari, H. Hashemi, R. and Fashi, M. (2011) An investigation on ratio between max. Daily and yearly precipitation. Geographical Research Quarterly, 92:167-188.
 32. Zolfaghari, H. (2000) Analysis of time and place patterns for daily precipitation in west of Iran by statistic and synoptic methods. Ph.D. thesis, Tabriz University.
 33. Zinco (2012) Green Roof. Zinco company catalogue.