اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آلودگی آب در عصر حاضر به عنوان یکی از چالش های اصلی زیست محیطی در سیاست های مدیریتی جهانی مطرح است. از سویی دیگر اثرگذاری فرایند رشد اقتصادی کشورها بر انتشار آلودگی موضوعی انکار ناپذیر است. هدف اصلی  این مطالعه نیز آزمون بررسی میزان و جهت اثر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی آبها در ایران است. این بررسی با استفاده از داده های سری زمانی 86-1352 و تحت الگوی  تصحیح خطای برداریVECM)) صورت گرفت. براساس نتایج گرفته شده، با افزایش تولید ناخالص داخلی ، اگر چه در ابتدا میزان آلودگی افزایش یافته ولی در نهایت با ادامه این روند، میزان آلودگی  هوا کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش یک درصدی در میزان استفاده از انرژی منجر به افزایش 55/0 درصدی در میزان آلودگی آب خواهد شد. با توجه به اثر مثبت استفاده از انرژی در آلودگی آب، اعمال سیاست هایی در جهت افزایش بهره‏وری انرژی باعث کاهش آلودگی خواهد شد. در نهایت برآورد ضریب تصحیح خطا نشان داد که برای تعدیل شوک‌های وارده   ناشی از آلودگی آب در ایران، به بیش از 54/1 سال زمان نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Gross Domestic Product andEnergy Consumption on Water Pollution in Iran

نویسندگان [English]

 • Houman Liaghati 1
 • Halimeh Jahangard 2
 • Naghmeh Mobarghei Dinan 3
1 Associate professor, Department of Environmental Economics, Environmental Science Research InstituteUniversity of Shahid Beheshti, Tehran
2 PhD Candidate of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics,University of Mashhad, Mashhad
3 Assistant professor, Department of Environmental Economics, Environmental Science Research InstituteUniversity of Shahid Beheshti, Tehran
چکیده [English]

Nowadays, water pollution is one of the most serious environmental challenges in managerial policies of the world. On the other hand, the effect of economic development of the countries on pollution emission is undeniable. The mail goal of this study is to investigate the amount and direction of theeffect of gross domestic production and energy consumption on water pollution in Iran. The investigation was performed using 1973-2007 time series data and the vector error correction model (VECM). The results showed that, when gross domestic product rises, although the amount of pollution increases at the beginning, eventually the amount of water pollution decrease as this process goes on. The results also showed that a 1% increase in energy consumption results in 0.55% increase in water pollution. Considering this positive effect of energy consumption on water pollution, the implementation of policies for increasing energy efficiency should result in a pollution decrease. Estimation of the error correction coefficient indicated that it would take more than 1.54 year to adjust the shocks caused by water pollution in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:Gross domestic production
 • Energy consumption
 • Water pollution
 • Vector error correction model
 1. WHO/UNICEF. Progress on Sanitation and Drinking-Water: ;2013; Update. New York, WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation
 2. UN. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. ;2013;. New York, UN.
 3. Onda, K., LoBuglio, J. and Bartram, J. Global access to safe water: Accounting for water quality and the resulting impact on MDG progress. International Journal of Environmental Research and Public Health; 2012., doi:10.3390/ijerph9030880
 4. World bank reports . Report of state unexpected disasters organization. ;2007; ( in Persian)
 5. Focacci A .Empirical Analysis if The Environmental and Energy Policy in Some Developing Countries, using employed Macroeconomics Indicator, Energy Policy journal ;2003;.vol33,pp 543-554
 6. Warr. B. S, and Ayres. R. UEvidence of causality between the quantity and quality of energy consumption and economic growth. International Institute for Applied Systems Analysis. ;2009 ; (IIASA).
 7. Chebbi. H. E. Investigating linkages between economic growth, energy consumption and pollution emission in Tunisia, Agricultural Economic Conference, 2009;Beijing, Chaina, Agust 16-
 8. Moazzami.A, & Moradhasel.N. Investigating the effect of the economic growth and environmental degradation on health, the case study: air pollution ; 2006; oral presentation on the second national conference of the air pollution and its effect on the health.
 9. Pajoyan. J. & Moradhasel.N. Investigating the effect of economic growth on air pollution. Iranian journal of economic researches. ; 2007; No 7.( in Persian)
 10. Fetres.M,. “Issues of Environment and Economics. The Iranian Journal of agricultural economics and development. 1998; No 21. P; 78. . [In Persian]
 11. Martinez-Zarzoso, I., Bengochea-Morancho, A.,. Testing for an Environmental KUZNETS Curve in Latin-American Countries. Revista deAnalisis Econo'mico ;2003;18, No. 1, 3-26.