نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آلودگی آب در عصر حاضر به عنوان یکی از چالش های اصلی زیست محیطی در سیاست های مدیریتی جهانی مطرح است. از سویی دیگر اثرگذاری فرایند رشد اقتصادی کشورها بر انتشار آلودگی موضوعی انکار ناپذیر است. هدف اصلی  این مطالعه نیز آزمون بررسی میزان و جهت اثر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی آبها در ایران است. این بررسی با استفاده از داده های سری زمانی 86-1352 و تحت الگوی  تصحیح خطای برداریVECM)) صورت گرفت. براساس نتایج گرفته شده، با افزایش تولید ناخالص داخلی ، اگر چه در ابتدا میزان آلودگی افزایش یافته ولی در نهایت با ادامه این روند، میزان آلودگی  هوا کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش یک درصدی در میزان استفاده از انرژی منجر به افزایش 55/0 درصدی در میزان آلودگی آب خواهد شد. با توجه به اثر مثبت استفاده از انرژی در آلودگی آب، اعمال سیاست هایی در جهت افزایش بهره‏وری انرژی باعث کاهش آلودگی خواهد شد. در نهایت برآورد ضریب تصحیح خطا نشان داد که برای تعدیل شوک‌های وارده   ناشی از آلودگی آب در ایران، به بیش از 54/1 سال زمان نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

WHO/UNICEF. Progress on Sanitation and Drinking-Water: ;2013; Update. New York, WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation

UN. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. ;2013;. New York, UN.

Onda, K., LoBuglio, J. and Bartram, J. Global access to safe water: Accounting for water quality and the resulting impact on MDG progress. International Journal of Environmental Research and Public Health; 2012., doi:10.3390/ijerph9030880

World bank reports . Report of state unexpected disasters organization. ;2007; ( in Persian)

Focacci A .Empirical Analysis if The Environmental and Energy Policy in Some Developing Countries, using employed Macroeconomics Indicator, Energy Policy journal ;2003;.vol33,pp 543-554

Warr. B. S, and Ayres. R. UEvidence of causality between the quantity and quality of energy consumption and economic growth. International Institute for Applied Systems Analysis. ;2009 ; (IIASA).

Chebbi. H. E. Investigating linkages between economic growth, energy consumption and pollution emission in Tunisia, Agricultural Economic Conference, 2009;Beijing, Chaina, Agust 16-

Moazzami.A, & Moradhasel.N. Investigating the effect of the economic growth and environmental degradation on health, the case study: air pollution ; 2006; oral presentation on the second national conference of the air pollution and its effect on the health.

Pajoyan. J. & Moradhasel.N. Investigating the effect of economic growth on air pollution. Iranian journal of economic researches. ; 2007; No 7.( in Persian)

Fetres.M,. “Issues of Environment and Economics. The Iranian Journal of agricultural economics and development. 1998; No 21. P; 78. . [In Persian]

Martinez-Zarzoso, I., Bengochea-Morancho, A.,. Testing for an Environmental KUZNETS Curve in Latin-American Countries. Revista deAnalisis Econo'mico ;2003;18, No. 1, 3-26.