نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده از نرمه سنباده‌زنی MDF (داست) در ساخت چند‌سازه چوب‌پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها با نسبت‌های 40، 50 و 60 درصد نرمه سنباده‌زنی به همراه 2 درصد ماده جفت کننده (MAPP) براساس وزن خشک مواد ساخته  شده و سپس با نمونه‌های شاهد که از پودرچوب ساخته شده بودند، مقایسه گردیدند. تمامی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بر طبق استاندارد اروپا (EN) اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که نرمه سنباده‌زنی تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات مورد بررسی داشته، به طوری که بالاترین میزان خصوصیات مکانیکی و ثبات ابعادی در تخته‌های ساخته شده با 40 درصد نرمه سنباده زنی مشاهده گردید. علت بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی در چند‌سازه چوب‌پلاستیک ساخته شده با نرمه سنباده‌زنی به دلیل وجود چسب اوره فرم‌آلدئید در فرآیند تولید MDF بود. نتایج بیانگر این بود که با استفاده از نرمه سنباده‌زنی در ساخت چوب‌پلاستیک می‌توان از نسبت‌های بالاتر ماده پرکننده در تولید آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

Oksaman K. Improved interaction between wood and synthetic polymers in wood/plastic composites. Wood Science and Technology Journal; 1994; 30(23): 197-203.

Najafi A, Kazemi Najafi S. Influence of Water Absorption on Mechanical Properties of Lignocellolusic/HDPE composites. In: Proceeding of 2th International Conference on Recent Advances in Composites Materials. Feb. 20-23 New Delhi, India, 2007, 213-218.

Expert A, Vilaplana F, Karlsson S. Comparison of water absorption in natural cellulosic fibers from wood and one-year crops in polypropylene composites and its influence on their mechanical properties. Composites. Part A; 2004; 35(11): 1267–1276.

Sanadi A.R, Caulfield D.F, Rowell R.M. Reinforcing polypropylene with natural fiber. Plastic Engineering; 1994; 1(4): 27-28.

Mirmehdi S.M, Omidvar A, Madhoushi M, Shakeri A. Investigation on the Mechanical Properties of Polyethylene/Date Palm Wood Flour Composite: The Effect of Filler Content and Type. J. of Wood & Forest Science and Technology; 2012; 18(4): 77-92. [In Persian]

Kargarfard A. The Infuence of Coupling Agent and the Content of Fibers on Tensile Strength and Physical Properties of Cotton Fiber Stem/Recycled Polypropylene Composites. Iranian Journal of Wood and Paper Industries; 2013; 3(2): 131-140. [In Persian]

Razavi Nouri M, Jafarzadeh F, Oromiehie A, Langroudi A.E. Mechanical properties and water absorption behavior of chopped rice husk- filled polypropylene composites. Iranian polymer Journal; 2006; 9: 757-766.

Azad F, Faezipoor M, Tajvidi M. Effect of compatibilizer, MAPP, on physical and mechanical properties of reed stem flour- polypropylene composites. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research; 2009; 24(2): 232-243. [In Persian]

Haijun L, Mohini S. High stiffness natural fiber- reinforced hybrid polypropylene composites. Polymer- plastic technology and engineering; 2003; 42 (5): 853-862.

Kazemi Najafi S, Azimi Delarestaghi A. Effect of Beech bark Content on Physical and Mechanical Properties of Bark Flour-Polypropylene Composites. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research; 2012; 26(4): 811-823. [In Persian]

Panthapulakkal S, Mohini S. Injection and corn stem filled PP composites. Journal of Polymer; 2006; 14: 265-272.

Ghofrani M, Pishan S, Mohammadi M.R, Omidi H. A Study on Rice-husk/Recycled High Density Polyethylene Composites–Their Physical and Mechanical Properties. Environmental Sciences; 2012; 9: 99-11. [In Persian]

Doosthoseini K. Wood composite materials manufacturing and applications, University of Tehran press, Tehran: Iran; 2007. P 708. [In Persian]

EN 317. Particleboard and fiberboard - Determination of swelling in thickness after immersion in water, European committee for standardization, 1993.

EN 323. Wood-based panels; determination of density, European committee for standardization, 1993.

EN 310. Wood based panels - Determination of modulus of elasticity and bending strength, European committee for standardization, 1993.

EN 1534. Wood flooring - Determination of resistance to indentation - Test method, European committee for standardization, 2011.

Kazemi Najafi S, Mostafazadeh Marznaaki M, Chaharmahali M, Tajvidi M. Effect of thermo mechanical degradation of polypropylene on mechanical properties of wood polypropylene composites. Journal of Composite Material; 2009; (43): 2543-2554.

Charmhali M, Kazemi Najafi S, Tajvidi M, Poudinehpoor M.A. Mechanical properties of wood-plastic composite made from particleboard and MDF wastes and polyethylene (HDPE) wastes. Iranian Journal of Wood and paper Science Research; 2006; 20(2): 271-284. [In Persian]

Adhikary K.B, Pang Sh, Staiger M.P. Dimensional stability and mechanical behavior of wood-plastic composites based on recycled and virgin high-density polyethylene (HDPE), J. Composites Part B; 2008; 39: 807-518.