نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

آلودگی خاک و آب­های زیرزمینی به مواد ارگانیک و سمی یک مشکل شایع محیط زیستی است. در این میان محصولات نفتی یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست محسوب می­شود. آلودگی خاک از طریق فعالیتهای پتروشیمی و نشت مواد نفتی تنها یک مسئله زیست محیطی نمی باشد بلکه یک مسئله ژئوتکنیکی  نیز محسوب می شود. در اثر فرآیندهای فیزیکی-شیمیایی که بین آلاینده و خاک رخ می­دهد، رفتار و خصوصیات خاک تغییر می­کند. این امر می­تواند باعث تغییر ظرفیت باربری خاک گردد. در این مقاله، مجموعه­ی کاملی از آزمایشات مکانیک خاک شامل برش مستقیم، تک محوری، حدود اتربرگ و همچنین مشاهده توسط میکروسکوپ الکتریکی پیمایشی بر روی نمونه­های خاک کائولینیت آلوده به درصدهای مختلف گازوئیل انجام شده است. نتایج آزمایش برش مستقیم نشان داده است که افزایش درصد آلودگی منجر به افزایش چسبندگی و کاهش زاویه اصطکاک داخلی می‏شود. همچنین افزایش درصد گازوئیل تا مقدار مشخصی باعث کاهش یافتن مقاومت محدود نشده و شاخص خمیری خاک می گردد.

کلیدواژه‌ها

Khamehchiyan, M., A. Hossein Charkhabi, and M. Tajik, Effects of crude oil contamination on geotechnical properties of clayey and sandy soils. 2007, Elsevier. p. 220-229.

Fine, P., E.R. Graber, and B. Yaron, Soil interactions with petroleum hydrocarbons: abiotic processes. 1997, Elsevier. p. 133-153.

Yong, R.N., Geoenvironmental engineering: Contaminated soils, pollutant fate, and mitigation. 2002: CRC Press.

Sridharan, A. and G.V. Rao, Shear strength behaviour of saturated clays and the role of the effective stress concept. 1979, Thomas Telford. p. 177-193.

Moore, C.A. and J.K. Mitchell, Electromagnetic forces and soil strength. 1974, Ice Virtual Library. p. 627-640.

Lambe, T.W., The engineering behavior of compacted clay. ASCE Journal of Soil Mechanics and Foundation Division, 1958. 84(2): p. 1-35.

Shin, E.C. and B.M. Das, Bearing capacity of unsaturated oil-contaminated sand. 2001, The International Society of Offshore and Polar Engineers.

Rehman, H.U., S.N. Abduljauwad, and T. Akram, Geotechnical behavior of oil-contaminated fine-grained soils. 2007. p. 1-12.

Puri, V.K., Geotechnical aspects of oil-contaminated sands. 2000, Taylor & Francis. p. 359-374.

Al-Sanad, H.A. and N.F. Ismael, Aging effects on oil-contaminated Kuwaiti sand. 1997, American Society of Civil Engineers. p. 290-293.

Rehman, H., S.N. Abduljauwad, and T. Akram, Geotechnical behavior of oil-contaminated fine-grained soils. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2007. 12: p. 1-12.

Singh, S.K., R.K. Srivastava, and S. John, Settlement characteristics of clayey soils contaminated with petroleum hydrocarbons. 2008, Taylor & Francis. p. 290-300.

Kermani, M., Effects of crude oil contamination on shear strength parameters and compressibility of soil. 2010.

Al-Hamaiedh, H.D. and O.N. Maaitah, Treatment of oil polluted soil using electrochemical method. Elsevier. p. 105-110.

Mitchell, J.K. and K. Soga, Fundamentals of soil behavior. 1976: Wiley New York.

agency-U.S.EPA, E.p., Proposed Guidelines for Carcinogen Risk Assessment. 1996. p. 17960-18011.

Zhao, D., Experimental study of stress-strain and shear strength behavior of contaminated cohesive soils. 1996, Johns Hopkins University.

Al-Shayea, N.A., The combined effect of clay and moisture content on the behavior of remolded unsaturated soils. 2001, Elsevier. p. 319-342.

Das, B.M., Principles of geotechnical engineering. 1994: Cengage Learning.