تعیین تجمع فلزات سنگین در گیاه حرای خور بردستان استان بوشهر با تاکید بر ضریب غنی شدگی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

4 استادیار گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

چکیده

گیاه حرا (Avicennia marina) از گیاهان آبزی مناطق جزر و مدی است که دارای پراکنش وسیعی در خور بردستان (استان بوشهر) می‎باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در رسوب و بافت های گیاه و نیز توانایی انتقال این عناصر از رسوب به بافت‎های گیاه A.marina    انجام گردید. بدین منظور پس از هضم نمونه­ها در آزمایشگاه، غلظت فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‎گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، ضریب غنی‎شدگی برگ در گیاه مورد مطالعه کمتر از 1 می‎باشد. نتایج مشابهی برای بافت ریشه بدست آمد و ضریب غنی‎شدگی ریشه نیز برای فلزات مورد مطالعه(Cd, Pb ,Cu, Ni, Zn) کوچکتر از 1 بود. با توجه به مقادیر ضریب غنی‎شدگی می‎توان بیان نمود که گیاه A.marina     یک گیاه دفع کننده فلزات سنگین است. هم‎چنین این گیاه می‎تواند به عنوان بیواندیکاتور عناصر مورد مطالعه در رسوبات و آب‎های آلوده به این فلزات مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Accumulation of Heavy Metals in Avicennia Marina from Bardestan Estuary, Bushehr Province, with an Emphasis on the Enrichment Coefficient

نویسندگان [English]

 • Mitra Cheraghi 1
 • Alireza Safahieh 2
 • Ali Dadolahi Sohrab 3
 • Kamal Ghanemi 4
 • Abdol Majid Doraghi 2
1 Instructor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan
2 Assistant Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr
3 Assistant Professor, Department of Marine Environment, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr
4 Assistant Professor, Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr
چکیده [English]

A. marina from aquatic plants is widely distributed throughout Bardestan estuary (Bushehr, Iran). This study examined the uptake of some metals by A. marina and their translocation from the roots to other parts of the plant.For this purpose, samples of sediment, and mangrove roots and leaves were taken from the Bardestan mangrove. Samples were dried in the laboratory and digested in concentrated acids and their metal content was measured using Atomic Absorption Spectrophotometry. The enrichment coefficients in leaves of A. marina were smaller than 1.0 for all the studied metals. Similarly, theenrichment coefficients of all the metals (Zn, Ni, Cu, Pb, Cd), in roots of A. marina were smaller than 1.0. This study demonstrated that A. marinabehaves as an excluder plantand could be considered as either a bio-indicator or a bio-accumulator in sediments and waters polluted by heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:Accumulation
 • Heavy metals
 • Avicennia marina
 • Iran
 1. Harbison P. Mangrove muds, A sink and source for trace metals. Marine Pollution Bulletin; 1986; 17: 246-250.
 2. Kamaruzzaman BY, Shazili NAM, Mohd Lokman H, Sulong I. Geochemistry of some heavy metals as recorded in the sediment of the Kuala Kemaman Mangrove Forests, Terengganu, Malaysia. Oriental Journal Chemistry, 2002; 18 (1): 7-14.
 3. MacFarlane, G.R. and Burchett, M.D., 2002. Toxicity, growth and accumulation relationships of copper, lead and zinc in the Grey Mangrove Avicennia marina (Forsk.) Veirh. Marine Environmental Research, 54: 65–84.
 4. MacFarlane GR, Pulkownik A, Burchett MD. Accumulation and distribution of heavy metals in the grey mangrove, Avicennia marina (Forsk.)Vierh.: biological indication potential. Environmental Pollution; 2003; 123: 139–151.
 5. Zhou YW, Zhao B, Peng YS, Chen GZ. Influence of mangrove reforestation on heavy metal accumulation and speciation in intertidal sediments. Marine Pollution Bulletin; 2010; 60(8):1319-24.
 6. Cheraghi M, Safahieh A, Dadolahi Sohrab A, Ghanemi K, Doraghi AM. Determination of Heavy Metals Concentrations in the Mangroves (Avicennia marina) and Sediments of Imam Khomeini Port Oceanography; 2013; 14: 19-25[in persian].
 7. Yap CK, Ismail A, Tan SG, Omar H. Correlations between speciation of Cd, Cu, Pb and Zn in sediment and their concentrations in total soft tissue of green-lipped mussel Perna viridis from the west coast of Peninsular Malaysia. Environment International; 2002; 28: 117-126.
 8. Pais I, Jones JB. The Handbook of Trace Elements. St. Luice Press: Florida; 2000. p.223.
 9. Kabata-Pendias A, Pendias H. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press: Boca raton; 2001. p.403.
 10. Carranza-A´ lvarez C, Alonso-Castro AJ, Alfaro-De La Torre MC, Garc´ıa-De La Cruz RF. Accumulation and Distribution of Heavy Metals in Scirpus americanus and Typha latifolia from an Artificial Lagoon in San Luis Potos´ı, M´exico. Water Air Soil Pollution; 2008; 188: 297–309.
 11. Markert B. Presence and significance of naturally occurring chemical elements of the periodic system in the plant organism and consequences for future investigations on inorganic environmental chemistry in ecosystems. Vegetation; 1992; 103: 1–30.
 12. Demirezen D, Aksoy A. Accumulation of heavy metals in Typha angustifolia (L.) and Potamogeton pectinatus (L.) living in Sultan Marsh (Kayseri, Turkey). Chemosphere; 2004; 56: 685–696.
 13. Baker A.J.M. Accumulators and excluders—strategies in the response of plants to heavy metals. Journal Plant Nutrient; 1981; 3: 643–654.
 14. Zu YQ, Li Y, Chen JJ, Chen HY, Qin L, Schvartz C. Hyperaccumulation of Pb, Zn and Cd in herbaceous grown on lead-zinc mining area in Yunnan China Environmental International; 2005; 31: 755–762.
 15. Zhao FJ, Hamon RE, Lombi E, Mc Laughlin, MJ, Mc Grath, SP. Characteristics of cadmium uptake in two contrasting ecotypes of the hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. Journal Exp Botany; 2002; 53: 535–543.
 16. Lasat MM. “Phytoextoraction of metals from contaminated soil: a review of Plant, soil, metal. Interaction and assessment of pertinent agronomic issues”. Journal of Hazardosus Substance Research; 2000; 2: 1- 25.
 17. Zhao FJ, Lombi E, Mc Grath SP. Assessing the potential for zinc and cadmium phytoremediation with the hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. Plant and Soil; 2003; 249:37–43.
 18. Wei CY, Chen TB, Huang ZC. Cretan bake (Pteris cretica L.): an arsenic-accumulating plant. Acta Ecologica Sinica; 2002; 22: 777–782.