تعیین عوامل محیطی موثر بر گروه گونههای اکولوژیک با استفاده از رگرسیون لجستیک در مراتع پلور استان مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پراکنش و استقرار جوامع گیاهی بر اساس دامنه بردباری گونه های آن هانسبت به عوامل مختلف محیطی صورت میگیرد. بنابراین شناخت عواملمحیطی موثر بر استقرار و پراکنش پوشش گیاهی می تواند در راستایشناخت سازگاری گونههای بومی و به کارگیری آنها در فرآیند اصلاح واحیا مرتع کارآمد باشد. در چنین مطالعاتی چندین روش آماری قابل کاربرداست و هدف تحقیق حاضر بررسی کارآمدی روش رگرسیون لجستیک درتعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در یک منطقه نیمه خشکاست. بنابراین مراتع پلور جهت این بررسی انتخاب شدند. عوامل محیطیمورد مطالعه شامل صفات خاک ( 15 مورد)، عوامل توپوگرافی ( 3 مورد) وعوامل اقلیمی ( 6 مورد) بودند. نمونهبرداری با روش طبقه بندی – تصادفیمساوی صورت گرفت و سه تیپ گیاهی غالب در منطقه تشخیص داده شد.روش آماری رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر و ارائه مدل برایتیپهای غالب مورد استفاده قرار گرفت. سه تیپ گیاهی در منطقه تشخیصداده شد که استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که حضور تیپ 1 بامیانگین رطوبت نسبی سالانه، میانگین بارندگی سالانه رابطه معکوس و باارتفاع رابطه مستقیم، حضور تیپ 2 با درصد آهک عمق اول رابطه مستقیمو ظرفیت نگهداری آب در عمق دوم رابطه عکس و حضور تیپ 3 باماکزیمم درجه حرارت سالیانه رابطه عکس داشت. بطور کلی نتایجرگرسیون نشانگر این نکته است که از گروه عوامل خاکی درصد آهک،ظرفیت نگهداری آب و از گروه عوامل اقلیمی رطوبت نسبی سالانه،میانگین بارندگی سالانه و از عوامل توپوگرافی ارتفاع به عنوان موثرترینعامل بر پراکنش گونههای گیاهی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Effective Factors on Ecological Species Groups using Logistic Regression in Plour Rangelands, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Jafarian 1
  • Mansoureh Kargar 2
1 Assistant Professor, Department of Range Management, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Science and Natural Resources University.
2 HD. student of Range Management Department, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Science and Natural Resources University.
چکیده [English]

The distribution of plant communities is based on the tolerance range of plant species to various environmental factors. Thus, recognition of the environmental factors affecting the establishment and distribution of vegetation is efficient for the introduction of native species and using them in the process of restoration of rangeland. Such studies are done using several statistical methods. This research had the goal of investigation using logistic regression in the extraction of relationships between vegetation and environmental factors and was performed in a semiarid region (in Plour rangeland). Environmental factors including 15 edaphic factors, 3 topographic factors and 6 climatic factors were measured. The sampling method was randomized-systematic and 3 vegetation types were recognized in the study area. Logistic regression technique was used to determine effective factors on each plant type and model of plant types. The results showed that the vegetation distribution is mainly related to soil characteristics such as Caco3, WC and climate factors such as mrhs, mmps and and topographic factors such as elevation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Logistic regression
  • Edaphic factors
  • Topographic factors
  • Climate factors
  • Plour Rangeland