نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎری

چکیده

پراکنش و استقرار جوامع گیاهی بر اساس دامنه بردباری گونه های آن هانسبت به عوامل مختلف محیطی صورت میگیرد. بنابراین شناخت عواملمحیطی موثر بر استقرار و پراکنش پوشش گیاهی می تواند در راستایشناخت سازگاری گونههای بومی و به کارگیری آنها در فرآیند اصلاح واحیا مرتع کارآمد باشد. در چنین مطالعاتی چندین روش آماری قابل کاربرداست و هدف تحقیق حاضر بررسی کارآمدی روش رگرسیون لجستیک درتعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در یک منطقه نیمه خشکاست. بنابراین مراتع پلور جهت این بررسی انتخاب شدند. عوامل محیطیمورد مطالعه شامل صفات خاک ( 15 مورد)، عوامل توپوگرافی ( 3 مورد) وعوامل اقلیمی ( 6 مورد) بودند. نمونهبرداری با روش طبقه بندی – تصادفیمساوی صورت گرفت و سه تیپ گیاهی غالب در منطقه تشخیص داده شد.روش آماری رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر و ارائه مدل برایتیپهای غالب مورد استفاده قرار گرفت. سه تیپ گیاهی در منطقه تشخیصداده شد که استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که حضور تیپ 1 بامیانگین رطوبت نسبی سالانه، میانگین بارندگی سالانه رابطه معکوس و باارتفاع رابطه مستقیم، حضور تیپ 2 با درصد آهک عمق اول رابطه مستقیمو ظرفیت نگهداری آب در عمق دوم رابطه عکس و حضور تیپ 3 باماکزیمم درجه حرارت سالیانه رابطه عکس داشت. بطور کلی نتایجرگرسیون نشانگر این نکته است که از گروه عوامل خاکی درصد آهک،ظرفیت نگهداری آب و از گروه عوامل اقلیمی رطوبت نسبی سالانه،میانگین بارندگی سالانه و از عوامل توپوگرافی ارتفاع به عنوان موثرترینعامل بر پراکنش گونههای گیاهی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها