نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در اکوسیستمهای آبی، رسوبات بهعنوان مخزن آلایندههای مختلف به ویژهفلزات سنگین محسوب شده و در واقع حامل و پتانسیل این منابع شیمیاییسمی میباشند. هدف از این تحقیق بررسی شدت آلودگی و منشأ فلزاتسنگین در رسوبات تالاب انزلی که یکی از مهمترین اکوسیستمهای مهمآبی ایران است میباشد. طی این مطالعه نمونه برداری از 6 ایستگاه درتالاب انزلی در مرداد 1388 صورت پذیرفت. برآورد آلودگی رسوبات ازطریق روش تفکیک شیمیایی چهار مرحلهای انجام گردید. نتایج بدستآمده از پژوهش حاضر نشان داد که میزان مس و کادمیوم رسوبات منطقهدر مقایسه با مقادیر پوسته زمین و رسوبات جهانی بالاتر میباشد. میزاندر تمامی ایستگاهها بیشتر از Cu و Cd فاکتور آلاینده فردی برای فلزاتیک بوده که این مطلب از دیدگاه زیستمحیطی نگران کننده است وفراهمی زیستی بالای این عناصر، سلامت تالاب انزلی را به خطر میاندازد.برای فلزات مورد مطالعه در مجموع 6 ایستگاه بدین صورت ICF مقداربطور کلی باید توجه داشت که آزادسازی Cu> Cd > Pb : میباشدعناصر سنگین از رسوبات نیاز به شرایط قوی اسیدی داشته درحالیکهخنثی میباشند.

کلیدواژه‌ها