رسوبات سطحی تالاب انزلی ( Cu و Cd, Pb ) تعیین شدت آلودگی فلزات سنگین طاهره خزایی 1* و علیرضا پورخباز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

در اکوسیستمهای آبی، رسوبات بهعنوان مخزن آلایندههای مختلف به ویژهفلزات سنگین محسوب شده و در واقع حامل و پتانسیل این منابع شیمیاییسمی میباشند. هدف از این تحقیق بررسی شدت آلودگی و منشأ فلزاتسنگین در رسوبات تالاب انزلی که یکی از مهمترین اکوسیستمهای مهمآبی ایران است میباشد. طی این مطالعه نمونه برداری از 6 ایستگاه درتالاب انزلی در مرداد 1388 صورت پذیرفت. برآورد آلودگی رسوبات ازطریق روش تفکیک شیمیایی چهار مرحلهای انجام گردید. نتایج بدستآمده از پژوهش حاضر نشان داد که میزان مس و کادمیوم رسوبات منطقهدر مقایسه با مقادیر پوسته زمین و رسوبات جهانی بالاتر میباشد. میزاندر تمامی ایستگاهها بیشتر از Cu و Cd فاکتور آلاینده فردی برای فلزاتیک بوده که این مطلب از دیدگاه زیستمحیطی نگران کننده است وفراهمی زیستی بالای این عناصر، سلامت تالاب انزلی را به خطر میاندازد.برای فلزات مورد مطالعه در مجموع 6 ایستگاه بدین صورت ICF مقداربطور کلی باید توجه داشت که آزادسازی Cu> Cd > Pb : میباشدعناصر سنگین از رسوبات نیاز به شرایط قوی اسیدی داشته درحالیکهخنثی میباشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Heavy MetalPollution Intensity (Cd, Pb and Cu) in Surface Sediments from Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • Tahereh Khazaei 1
  • Alireza Pourkhabbaz 2
1 MSc. student of Environment, University of Birjand.
2 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Agriculture, University of Birjand.
چکیده [English]

Sediments are as a sink of various pollutants, especially heavy metals in aquatic ecosystems; that is, they are the potential source of toxic chemicals. The purpose of this investigation is the study of pollution intensity and source of heavy metals in sediments from Anzali Wetland. Sediment samples were selected from six sites in Anzali wetland in summer 2009. The determination of sediments contamination by heavy metals was performed using a sequential extraction process in four stages. The results showed that levels of cadmium and copper were higher in comparison with the values of the Earth’s crust and of global sediments. In all the stations, the levels for the individual concentration factor for Cd and Cu was more than one. So these elements can be a danger for the health of the wetland because of high bioavailability. The ICF value for the studied metals in the six stations was following: Pb< Cd< Cu In fact, it should be noted that the release of heavy metals from sediments are inthe strong acidic conditions while stations, sediment have a neutral pH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Heavy metals
  • Anzaly wetland
  • ICF