نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 دانشگاه قم

چکیده

منابع آلاینده هوا را در یک تقسیم بندی اساسی به منابع ثابت و منابعمتحرک دستهبندی میکنند. کارخانهها و کارگاههای تولیدی در کنار منابعتجاری و خانگی مهمترین موارد منابع ثابت آلودگی هوا را تشکیل میدهند.منابع ثابت آلاینده هوا با آنکه نقش مهمی در میزان آلودگی هوا دارند اماتدوین مقررات لازم برای کنترل این منابع در نظامهای حقوقی حفاظت ازهوای پاک از جمله نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه واقع شده است.یکی از اصلیترین مسائل مورد بحث در زمینه کنترل منابع ثابت آلاینده،استانداردهای کنترل آلودگی ناشی از این منابع و نحوه ایجاد و اعمال آنهادر نظام حقوقی استانداردهای آلودگی هوا است. در این خصو ص،مهمترین سازوکار کنترل آلودگی هوا در این دسته منابع، استانداردسازیتأسیس و فعالیت این منابع است بدین نحو که فرایند تأسیس، فعالیت و تولیددر این دسته منابع باید مطابق با استانداردهای خاص آلودگی هوا صورتگیرد. بدین منظور با توجه به تعدد و گستردگی منابع ثا بت آلاینده وهنگفت بودن حجم آلایندگی این منابع، تصویب استانداردهای الزام آورجامع و دقیقی برای کنترل کلیه ابعاد آلودگی ناشی از این دسته منابع وهمچنین ارائه سازوکارهای تشویقی برای استفاده از فناوری های تولیدیپاک در این منابع ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

منابع

Berck P., G.E. Helfand (2005). The Case

of Markets versus Standards for

Pollution Policy”. Natural Resources

Journal; 45:345-368.

Boubel R., W. Fox, D. L. Turner, D.

Bruce, A. Stern and C. Arthur (1994).

Fundamentals of Air Pollution, 3rd Ed.,

USA: Academic Press.

Cheremisinoff N.P. (2002). Handbook of

Air Pollution Prevention and Control.

USA: Butterworth-Heinemann.

Canadian Environmental Protection Act

(1999).

China Ambient Air Quality Standard

(1996).

Czech Clean Air Act, Law (the protection

of the air against

pollutants).No.309/(1991), Coll.

Elisabeth G., L. Lorvellec and R. Romi

(1993). La Normalisation au Service du

Droit de l’environnement. La

documentation Française, 171-261.

Gray C.B., Varcoe, R.O. Anderw (2005-

. Clean Air, and Renewable

Fuels: A Modest Step Toward Energy

Independence. Texas Review of Law &Politics, 10 (1):9-62.

Iran Environmental Protection and

Enhancement Act (1974).

Iran air pollution prevention act (1994).

Iran Environmental Impact Assessment

Regulation (1994).

Lu D. (1994-1995). Air Pollution

Regulation in the Czech Republic:

Environmental Protection in the

Context of Political and Economic

Transition. Wisconsin International

Law Journal, 13(2): 565-584.

Rao M.N. and H.V.N. Rao (2001). Air

Pollution. 17th Repnint, India:Tata

McGrow-Hill.

Shelton D. and A. Kiss (2005). Judicial

Handbook on Environmental Law. UK:

United Nations Environment Program.

U.S. Clean Air Act. USC title 42 (1990).

Thibault, J. (2003). L'air au Quotidien:

Approche Theorique et Experimentale.

France: Association Graine de

Chimiste.