ارزیابی حقوقی استانداردهای آلودگی هوا در منابع ثابت آلاینده

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم

3 دکترای حقوق عمومی ، دانشکده حقوق، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

منابع آلاینده هوا را در یک تقسیم بندی اساسی به منابع ثابت و منابعمتحرک دستهبندی میکنند. کارخانهها و کارگاههای تولیدی در کنار منابعتجاری و خانگی مهمترین موارد منابع ثابت آلودگی هوا را تشکیل میدهند.منابع ثابت آلاینده هوا با آنکه نقش مهمی در میزان آلودگی هوا دارند اماتدوین مقررات لازم برای کنترل این منابع در نظامهای حقوقی حفاظت ازهوای پاک از جمله نظام حقوقی ایران کمتر مورد توجه واقع شده است.یکی از اصلیترین مسائل مورد بحث در زمینه کنترل منابع ثابت آلاینده،استانداردهای کنترل آلودگی ناشی از این منابع و نحوه ایجاد و اعمال آنهادر نظام حقوقی استانداردهای آلودگی هوا است. در این خصو ص،مهمترین سازوکار کنترل آلودگی هوا در این دسته منابع، استانداردسازیتأسیس و فعالیت این منابع است بدین نحو که فرایند تأسیس، فعالیت و تولیددر این دسته منابع باید مطابق با استانداردهای خاص آلودگی هوا صورتگیرد. بدین منظور با توجه به تعدد و گستردگی منابع ثا بت آلاینده وهنگفت بودن حجم آلایندگی این منابع، تصویب استانداردهای الزام آورجامع و دقیقی برای کنترل کلیه ابعاد آلودگی ناشی از این دسته منابع وهمچنین ارائه سازوکارهای تشویقی برای استفاده از فناوری های تولیدیپاک در این منابع ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Evaluation of Standards for Air Pollution from Stationary Sources

نویسندگان [English]

 • Mohsen Abdollahi, 1
 • Ali Mashhadi 2
 • Masuod Faryadi 3
1 Assistant Professor, Law Faculty, Department of Public and International Law, Shahid Behahti University G.C., Evin, Tehran
2 Assistant Professor, Law Faculty, Department of Public and International Law, Qum University.
3 Ph.D. in Public law, Shahid Beheshti University G.C., Evin, Tehran.
چکیده [English]

The sources of air pollution may be classified into stationary and mobile sources. Industrial units, production factories along with commercial and household sources are among the main instances of stationary sources of air pollution. While, stationary sources play an important role in air pollution, the Iranian legal system has neglected to pay adequate attention to them. This article, through a comparative study, seeks to show the challenges and shortcomings of the Iranian laws and regulations on the one side and suggest guiding standards for the upcoming legal amendments on the other. In this regard, the article places an emphasis on controlling standards as the main mechanisms in the Iranian legal system for tackling the problem of air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Air pollution
 • Stationary sources
 • Establishment standards
 • Emission standards
 • Control of obedience to standards
 1. منابع
 2. Berck P., G.E. Helfand (2005). The Case
 3. of Markets versus Standards for
 4. Pollution Policy”. Natural Resources
 5. Journal; 45:345-368.
 6. Boubel R., W. Fox, D. L. Turner, D.
 7. Bruce, A. Stern and C. Arthur (1994).
 8. Fundamentals of Air Pollution, 3rd Ed.,
 9. USA: Academic Press.
 10. Cheremisinoff N.P. (2002). Handbook of
 11. Air Pollution Prevention and Control.
 12. USA: Butterworth-Heinemann.
 13. Canadian Environmental Protection Act
 14. (1999).
 15. China Ambient Air Quality Standard
 16. (1996).
 17. Czech Clean Air Act, Law (the protection
 18. of the air against
 19. pollutants).No.309/(1991), Coll.
 20. Elisabeth G., L. Lorvellec and R. Romi
 21. (1993). La Normalisation au Service du
 22. Droit de l’environnement. La
 23. documentation Française, 171-261.
 24. Gray C.B., Varcoe, R.O. Anderw (2005-
 25. . Clean Air, and Renewable
 26. Fuels: A Modest Step Toward Energy
 27. Independence. Texas Review of Law &Politics, 10 (1):9-62.
 28. Iran Environmental Protection and
 29. Enhancement Act (1974).
 30. Iran air pollution prevention act (1994).
 31. Iran Environmental Impact Assessment
 32. Regulation (1994).
 33. Lu D. (1994-1995). Air Pollution
 34. Regulation in the Czech Republic:
 35. Environmental Protection in the
 36. Context of Political and Economic
 37. Transition. Wisconsin International
 38. Law Journal, 13(2): 565-584.
 39. Rao M.N. and H.V.N. Rao (2001). Air
 40. Pollution. 17th Repnint, India:Tata
 41. McGrow-Hill.
 42. Shelton D. and A. Kiss (2005). Judicial
 43. Handbook on Environmental Law. UK:
 44. United Nations Environment Program.
 45. U.S. Clean Air Act. USC title 42 (1990).
 46. Thibault, J. (2003). L'air au Quotidien:
 47. Approche Theorique et Experimentale.
 48. France: Association Graine de
 49. Chimiste.