نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری(Tagetes erecta)بر تنوع آفات و بیماریهای گوجه فرنگی،(Solanum lycopersicum)آزمایشی به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی - تکرار در سال زراعی 1390دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقمگوجهفرنگی (جینا، فلات و استرین هایتک ترک) و پنج الگوی کشت (تککشتی گوجهفرنگی وکشت مخلوط ردیفی گوجهفرنگی- گل جعفری1:3 و 1:4 ) بود. نتایج نشان داد که بیشترین ،1:2 ، خارجی با نسبت های 1:1درصد جمعیت حشرات شکارچی در الگوی مخلوط گوجهفرنگی وگلجعفری با نسبت 1:2 مشاهده شد. کمترین درصد جمعیت حشراتشکارچی و بیشترین درصد حشرات آفت نیز در الگوی مخلوط با نسبت 1:1بدست آمد. کشت مخلوط گوجهفرنگی و گلجعفری، به طور میانگین دارایبالاترین تنوع حشرات بوده و بیشترین میزان شاخص تنوع شانون، سیمپسون ومارگالوف حشرات را نشان داد. در مجموع سه برداشت گوجهفرنگی، الگویکشت مخلوط 1:2 دارای بیشترین فراوانی نسبی میوههای سالم بود. در بینرقمهای گوجهفرنگی مورد بررسی، رقمهای استرین هایتک ترک و جینادارای بیشترین فراوانی نسبی میوههای سالم بودند. رقم جینا نیز بیشترینعملکرد نسبی میوههای سالم و کمترین عملکرد نسبی میوههای بیمار را به0) داشت. همچینین رابطه رگرسیونی مثبت و / 0 و 28 / ترتیب به میزان 63معنیداری بین شاخصهای تنوع شانون و مارگالوف حشرات با عملکرد نسبیمیوههای گوجهفرنگی سالم در واحد سطح بدست آمد.

کلیدواژه‌ها