بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجهفرنگی اثر بر تنوع آفات و بیماریهای گوجهفرنگی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

2 استادیار گروه زراعت، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری(Tagetes erecta)بر تنوع آفات و بیماریهای گوجه فرنگی،(Solanum lycopersicum)آزمایشی به صورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی - تکرار در سال زراعی 1390دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقمگوجهفرنگی (جینا، فلات و استرین هایتک ترک) و پنج الگوی کشت (تککشتی گوجهفرنگی وکشت مخلوط ردیفی گوجهفرنگی- گل جعفری1:3 و 1:4 ) بود. نتایج نشان داد که بیشترین ،1:2 ، خارجی با نسبت های 1:1درصد جمعیت حشرات شکارچی در الگوی مخلوط گوجهفرنگی وگلجعفری با نسبت 1:2 مشاهده شد. کمترین درصد جمعیت حشراتشکارچی و بیشترین درصد حشرات آفت نیز در الگوی مخلوط با نسبت 1:1بدست آمد. کشت مخلوط گوجهفرنگی و گلجعفری، به طور میانگین دارایبالاترین تنوع حشرات بوده و بیشترین میزان شاخص تنوع شانون، سیمپسون ومارگالوف حشرات را نشان داد. در مجموع سه برداشت گوجهفرنگی، الگویکشت مخلوط 1:2 دارای بیشترین فراوانی نسبی میوههای سالم بود. در بینرقمهای گوجهفرنگی مورد بررسی، رقمهای استرین هایتک ترک و جینادارای بیشترین فراوانی نسبی میوههای سالم بودند. رقم جینا نیز بیشترینعملکرد نسبی میوههای سالم و کمترین عملکرد نسبی میوههای بیمار را به0) داشت. همچینین رابطه رگرسیونی مثبت و / 0 و 28 / ترتیب به میزان 63معنیداری بین شاخصهای تنوع شانون و مارگالوف حشرات با عملکرد نسبیمیوههای گوجهفرنگی سالم در واحد سطح بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Marigold Allelopathic Effect on Insect Diversity and Diseases of Tomato in an Intercropping System

نویسندگان [English]

  • Alireza Koocheki, 1
  • Ghorban-Ali Asadi 1
  • Elham Azizi 2
1 Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

In order to investigate of Marigold (Tagetes erecta) allelopathic effects on insect diversity and diseasesof tomato (Solanum lycopersicum), an experiment was conducted as a split plot based on complete randomized block design with 3 replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2010 and 2011. Treatments included three tomato varieties (Jina, Flat and strain hitack tork) and five cropping patterns (tomato monoculture and marigold-tomato intercropping) with ratios of 1:1, 1:2, 1:3 and 1:4. Results indicated that the highest percentage of predator populations was observed in tomato and marigold intercropping at a 1:2 ratio. The lowest percentage of predator populations was obtained in tomato and marigold intercropping at a 1:1 ratio. The highest Margalof and Simpson diversity indices of insect was obtained in marigold and tomato intercropping. In total harvestings, the highest relative frequency of healthy fruits was in tomato and marigold intercropping at a 1:2 ratio. Amongtomatovarieties, Hitak-strain Tork and Jina had the highest relative frequency of healthy fruits. The highest relative frequency of healthy fruits and the lowest relative frequency of unhealthy fruits were observed in the Jina variety (0.28 and 0.63 respectively). The positive significant regression relationship was obtained between Shannon and Margalof index with the relative yield of healthy fruits per unit area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intercropping
  • Monoculture
  • Pest
  • Predators
  • Relative yield