بازسازی تصویری پایدار در یک منظر فرهنگی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای معماری، دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه ویرجینیا

2 دکترای برنامه ریزی شهری، استاد دانشکده معماری، دانشگاه ویرجینیا

3 دکترای برنامه ریزی شهری، مدیر پروژه شهرهای مناسب کودکان، یونیسف

چکیده

سوانح طبیعی چون زلزله و سیل به کرات در دل طبیعت اتفاق می افتد زمانی که این حوادث موجب تخریب وسیع در یک منظر فرهنگی چون شهر بم و ارگ آن می شود باید راهکارهایی پایدار را برای بازسازی محیط جست کشف الگوهای زندگی مردم و شناخت کالبد حاصل از آن در طراحی با مشارکت مردم حاصل می آید این مقاله بر اساس تجربه بم در پروژه شهرهای مناسب کودکان پس از زلزله سال 1382 نوشته شده است. پیام اصلی این مقاله در بازسازی سوانح طبیعی نیاز به دستیابی به تصویری است که از کشف و درک الگوهای فرهنگی و طبیعی حاصل آمده است. این آگاهی از شناخت عمیق در رابطه میان فرهنگ و طبیعت ایجاد می شود. در این رابطه نقش باغ به عنوان یک عنصر تاریخی،فرهنگی و طبیعی اهمیت خاصی پیدا می کند که رابطه ای مفهومی در زندگی روزمره مردم ایفا می نماید. در شهر بم با استفاده از نظرات کودکان از طریق آشنایی گام به گام آنها با موضوعات طراحی شهری و استفاده از روش های تصمیم سازی به مفاهیم الگوهایی که متضمن کیفیت های زندگی و کالبدی است دست می یابیم. نهایتا در خلق فضاهای آموزشی و شهری عرصه های منظر آموزنده از طبیعت به منصفه ظهور رسیدند که در بارور شدن امکانات ذهنی کودکان و تنوع محیط برای سایرین نقش اساسی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebuilding a Sustainable Image in a Cultural Landscape

نویسندگان [English]

  • Reza Cyrus Sabri 1
  • Patrick Miller 2
  • Rene Dierkx 3
1 Ph.D., Associate Professor, Landscape Architecture Department, Virginia Polytechnic Institute and State University
2 Professor, Landscape Architecture Department, Virginia Polytechnic Institute and State University
3 Ph.D., Project Manager, Child Friendly Cities, UNICEF