نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به منظور تعیین صفات مناسب جهت جداسازی جمعیت های شاه کولی Chalcalburnus chalcoides در دو رودخانه هراز و گزافرود؛ در بهار 1383 مطالعه ای صورت گرفت 70 نمونه ماهی از رودخانه های هراز(38 نمونه ) و گزافرود(35 نمونه ) با استفاده از تور سالیک صید گردید. در این مطالعه 27 صفت ریخت سنجی مطلق (absolute morphometric characters) 20 صفت ریخت سنجی نسبی (relative morphometric characters) و 10 صفت شمارشی (merestic characters) مورد بررسی قرار گرفت . با ا ستفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی(PCA) بهترین صفات جداکننده جمعیت ها و میزان جدای جمعیت ها مشخص شد. در مورد صفات ریخت سنجی 8 فاکتور با حدود 2/77 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شد که شامل صفاتی نظیر طول کل، طول فورک ، ارتفاع بدن ، طول سر و طول پیش فک می باشند. در مورد صفات شمارشی 4 عامل با حدود 75/71 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شد که شامل صفات فلس های ساقه دمی ، خارهای آبششی داخلی ، و فلس های بالای خط جانبی می باشند. در مورد صفات نسبی ریخت سنجی 7 فاکتور با حدود 81 درصد تنوع صفات بین افراد انتخاب شدکه شامل 1 صفت نسبی می باشند. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که صفات ریخت سنجی و ریخت سنجی نسبی برای جدایی جمعیت ها مناسب تر است ، در حالی که صفات شمارشی در بین جمعیت ها دارای همپوشانی زیادی است .

کلیدواژه‌ها