اثر آبیاری با فاضلاب شهری بر خصوصیات فیزیکی – شیمیایی خاک، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون (Olea europaea L.)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 -گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فاضلاب شهری می تواند به عنوان منبعی غنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار رود. برای بررسی اثر آبیاری با فاضلاب شهری درجنوب تهران ، بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون ، به صورت منظم و تصادفی در سه تکرار و دو تیمار آبیاری در زمین های جنگل کاری شده با گونه زیتون که به مدت 7 سال آبیاری شده بود، آزمایش پیاده گردید. تیمار آبیاری شامل : فاضلاب شهری و آب چاه( شاهد) بود. به منظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و تجمع عناصر غذایی در بافت های زیتون ( برگ و میوه ) ، نمونه های برگ، میوه و خاک(عمق 15-0 ، 30-15 و 60-30 سانتیمتری ) از هر پلات در سه تکرار برداشت شدند. کلیه نمونه ها طبق روش های استاندارد تجزیه شیمیایی شد با توجه به همگن بودن داده ها، از آزمون تی غیر جفتی استفاده شد . نتایج نشان داد که آبیاری بافاضلاب شهری سبب افزایش معنی دار غلظت N،Mg ،Cd ،Ca ،K ، P در خاک ، برگ و میوه درختان زیتون می شود وغلظت Na رادر خاک افزایش می دهد. آبیاری با فاضلاب شهری سبب افزایش عملکرد میوه وزن برگ گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation with Municipal Effluent on Physico-chemical Characteristics of Soil, Accumulation of Nutrientand Cd in Olive Trees (Olea europaea L.)

نویسندگان [English]

  • Ashraf Aghabarati 1
  • Seyed Mohsen Hosseini 1
  • Abas Esmaili 2
  • Habib Maralian 3
1 Department of Natural Resources and Marine Sciences, Faculty of Forestry, Tarbiat Modares University
2 Department of Natural Resources and Marine Sciences, Faculty of Environmental Sciences, Tarbiat Modares University
3 Department of Plant Productions Moghan, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Land application of municipal effluent is potentially beneficial as an inexpensive nutrient source. To investigate the effect of seven years of irrigation with Southern Tehran municipal effluent treatment plant effluent on the physical and chemical properties of soil and accumulation of nutrient in olive trees, a study was carried out using a random-systematic pattern with three replications. Treatments included: 1) municipal effluent and 2) well water (control). To investigate soil physical and chemical properties, accumulation of nutrient and Cd in leaves and fruits, samples of soil (0-15, 15-30 and 30-60 cm), leaves and fruits were taken from each plot in three replications. Samples were analyzed with standard methods. In order to normalize the data, an independent sample t-test was used. Results of this study indicate that application of municipal effluents increase the concentration of Mg, N, P, K, Ca and Cd in different layers of soil (0-15, 15-30 and 30-60 cm depths) and Olea europaea, s leaves and fruits. Irrigation with municipal effluent increased olive fruit yield and leave weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Municipal effluent
  • irrigation
  • nutrient
  • Olea europaea L