نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فاضلاب شهری می تواند به عنوان منبعی غنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار رود. برای بررسی اثر آبیاری با فاضلاب شهری درجنوب تهران ، بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ، تجمع عناصر غذایی و کادمیوم در درختان زیتون ، به صورت منظم و تصادفی در سه تکرار و دو تیمار آبیاری در زمین های جنگل کاری شده با گونه زیتون که به مدت 7 سال آبیاری شده بود، آزمایش پیاده گردید. تیمار آبیاری شامل : فاضلاب شهری و آب چاه( شاهد) بود. به منظور بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و تجمع عناصر غذایی در بافت های زیتون ( برگ و میوه ) ، نمونه های برگ، میوه و خاک(عمق 15-0 ، 30-15 و 60-30 سانتیمتری ) از هر پلات در سه تکرار برداشت شدند. کلیه نمونه ها طبق روش های استاندارد تجزیه شیمیایی شد با توجه به همگن بودن داده ها، از آزمون تی غیر جفتی استفاده شد . نتایج نشان داد که آبیاری بافاضلاب شهری سبب افزایش معنی دار غلظت N،Mg ،Cd ،Ca ،K ، P در خاک ، برگ و میوه درختان زیتون می شود وغلظت Na رادر خاک افزایش می دهد. آبیاری با فاضلاب شهری سبب افزایش عملکرد میوه وزن برگ گردید.

کلیدواژه‌ها