نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

جنگل ها علاوه بر تولید چوب منافع اجتماعی و محیط زیستی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. ازجمله این منافع ، میتوان به عملکرد جنگل ها در جذب آلاینده های هوا و کاهش بار آلودگی اشاره نمود. عملکردی که علی رقم نقش موثری که در افزایش میزان رفاه و کاهش عوارض ناشی از آلودگی داراست، فاقد جایگاهی درمحاسبات معمول منافع ناشی از اکوسیستم های جنگلی است.در این مطالعه ارزش اقتصادی کارکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید در بخشی ازجنگل های خزری برآورد شده است. در ابتدا میزان جذب آلاینده در منطقه مورد مطالعه به تفکیک ، برای هر یک ازدو کاربری جنگل و مرتع با استفاده از مدل های موجود محاسبه شده،در ادامه این عملکرد با استفاده از روش هزینه جایگزین ارزشگذاری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با احتساب ارزشی معادل 2475 هزار ریال برای جذب هر تن گاز آلاینده گوگرد دیوکسید، عرصه 20582 هکتاری از منطقه مورد مطالعه ، با جذب سالانه 623/42 تن گاز آلاینده SO2 ، از ارزش سالانه ای معادل 106 میلیون ریال ، در رابطه با عملکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید برخوردار است .

کلیدواژه‌ها