برآورد ارزش عملکرد جذب گاز آلاینده گوگرد دیوکسید توسط اکوسیستم های جنگلی مطالعه موردی : جنگل های خیرود کنار نوشهر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه اقتصاد اجتماعی، دانشکده اقتصاد، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 دانشجوی دوره دکترای برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

جنگل ها علاوه بر تولید چوب منافع اجتماعی و محیط زیستی فراوانی به همراه دارند که اغلب آنها فاقد بازار می باشند. ازجمله این منافع ، میتوان به عملکرد جنگل ها در جذب آلاینده های هوا و کاهش بار آلودگی اشاره نمود. عملکردی که علی رقم نقش موثری که در افزایش میزان رفاه و کاهش عوارض ناشی از آلودگی داراست، فاقد جایگاهی درمحاسبات معمول منافع ناشی از اکوسیستم های جنگلی است.در این مطالعه ارزش اقتصادی کارکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید در بخشی ازجنگل های خزری برآورد شده است. در ابتدا میزان جذب آلاینده در منطقه مورد مطالعه به تفکیک ، برای هر یک ازدو کاربری جنگل و مرتع با استفاده از مدل های موجود محاسبه شده،در ادامه این عملکرد با استفاده از روش هزینه جایگزین ارزشگذاری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با احتساب ارزشی معادل 2475 هزار ریال برای جذب هر تن گاز آلاینده گوگرد دیوکسید، عرصه 20582 هکتاری از منطقه مورد مطالعه ، با جذب سالانه 623/42 تن گاز آلاینده SO2 ، از ارزش سالانه ای معادل 106 میلیون ریال ، در رابطه با عملکرد جذب گاز گوگرد دیوکسید برخوردار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Value of Forest Ecosystem for Sulfur Dioxide Pollutant Gas Absorption Function Case study: KheiroudKenar Forests- Noshahr

نویسندگان [English]

  • Gholamali Sharzei 1
  • Naghmeh Mobarghei 2
1 Department of Social Economic, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Department of Environmental Planning , Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

Forest Ecosystem in addition to timber production has many social and environmental benefits. One of the most important benefits from the forest ecosystem is their role in air pollutants absorption and reducing the pollution level. In this study the economic value of SO2 absorption by forest has been estimated in a part of Caspian forest. At the first, the amount of absorbed SO2 has been calculated by existing models, separately for forest and rangeland that are two main land uses in the region. Then this function has been valuated with replacement cost method. The results show a value of 2475 thousand Rials for absorption of each ton of SO2. According to the area of region that is 20582 hectare, the total amount of SO2 absorption is 42.723 ton per year and its value is 106 million Rials per year for the ecosystem function of SO2 absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ecosystem services
  • pollutant absorption
  • caspian forest
  • sulfur dioxide
  • kheiroudKenar