نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒیعی

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

در این مطالعه بعضی ویژگی های زیست شناسی شامل فراوانی طول و سنی ، ضریب چاقی ، پارامترهای رشد بر تالانفی ، نمایه غدد جنسی ، هم آوری و قطر تخمک ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان از مهر 1383 تا آبان 1384 مورد بررسی قرارگرفت . نمونه برداری به صورت ماهانه صورت گرفت و 535 نمونه با تور دستی (ساچوک ) با چشمه یک میلی متر صید شدند. نسبت جنسی ماهیان 1 ♂ : 1/367 ♀ به دست آمد. اختلاف معنی دار بین نسبت جنسی ماهیان ماده و نر مشاهده شد . χ2=12.877, p= (( 0.000 مطالعه فراوانی طول و سنی نشان داد ، ماهیان ماده در مقایسه با ماهیان نر به طول بلندتر و سن بیشتری دست می یابند. ضریب چاقی ماهیان نر به طور معنی دار از ماهیان ماده بیشتر بود .(F=40.037, p= ( 0.000 دوره رسیدگی جنسی این ماهیان حدود 6 ماه تخمین زده شد. اوج نمایه غده جنسی ماهیان ماده اردیبهشت ماه به دست آمد. قطرتخمک ها بین 53/0 تا 73/2 میلی متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها