برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒیعی

2 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸتی

چکیده

در این مطالعه بعضی ویژگی های زیست شناسی شامل فراوانی طول و سنی ، ضریب چاقی ، پارامترهای رشد بر تالانفی ، نمایه غدد جنسی ، هم آوری و قطر تخمک ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان از مهر 1383 تا آبان 1384 مورد بررسی قرارگرفت . نمونه برداری به صورت ماهانه صورت گرفت و 535 نمونه با تور دستی (ساچوک ) با چشمه یک میلی متر صید شدند. نسبت جنسی ماهیان 1 ♂ : 1/367 ♀ به دست آمد. اختلاف معنی دار بین نسبت جنسی ماهیان ماده و نر مشاهده شد . χ2=12.877, p= (( 0.000 مطالعه فراوانی طول و سنی نشان داد ، ماهیان ماده در مقایسه با ماهیان نر به طول بلندتر و سن بیشتری دست می یابند. ضریب چاقی ماهیان نر به طور معنی دار از ماهیان ماده بیشتر بود .(F=40.037, p= ( 0.000 دوره رسیدگی جنسی این ماهیان حدود 6 ماه تخمین زده شد. اوج نمایه غده جنسی ماهیان ماده اردیبهشت ماه به دست آمد. قطرتخمک ها بین 53/0 تا 73/2 میلی متر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological characteristics of Killifish (Aphanius sophiae)in Cheshme Ali Damghan _ Iran

نویسندگان [English]

  • Shafagh Kamal 1
  • Asghara Abdoli 2
  • Majid Bakhtiary 1
  • Mahmoud Karami 1
1 Department of Fishery and Environment, Faculty of Natural Resource, University of Tehran
2 Department of Biodiversity and Ecological Management, Environmental Science and Research Institute, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

Some biological traits of Killifish (Aphanius sophiae)of CheshmeAli Damghan such as age and growth frequencies, condition factor, von Bertalanfy growth parameter, Gonadosomatic index, fecundity and egg diameter were studied monthly from October 2004 to November 2005. During the study 535 specimens were sampled with a net which bears a mesh size of 1mm. Sex ratio of Cheshme Ali population was 1 : 1.367.There was significant difference between male and female (χ2=12.877, p=0.000)). Length and age frequency studies showed that female fishes were longer and older than male fishes. Male fishes had higher condition factor than females (F=40.037, p=0.000). Reproduction cycles of these fishes were estimated to be about 6 month and the peak of GonadoSomatic Index of females was in May. Eggs diameters were from 0.53 to 2.73 mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: age
  • Aphanius sophiae
  • Cheshme Ali Damghan
  • reproduction