مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از GISو فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی شهر گیوی )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم، داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واحد اردبیل

2 گروه مهندسی GIS ، دانشکده فنی و مهندسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ طوسی

چکیده

مواد زائد جامد، جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع این زایدات در کمیت و کیفیت های مختلف یکی از مهم ترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است . آلودگی های هوا، آب و خاک ناشی از عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب جهت دفن پسماند مشکلاتی را برای محیط زیست شهروندان ایجاد می کند. به همین علت جهت کاهش پیامدهای منفی پسماندها استفاده از ابزارها و فناوری های مناسب ضروری می باشد. یکی از بخش های مهم در مدیریت مواد جامد شهری ، یافتن مکان مناسب جهت دفن زباله است . این تحقیق با هدف تعیین مکان های مناسب دفن پسماند شهری شهر گیوی مرکز شهرستان کوثر با استفاده از GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجرا شده است در این مطالعه پارامترها، معیارها و ضوابط انتخاب مکان های مناسب برای دفن بهداشتی مانند زمین شناسی ، راه های دسترسی ، وضعیت لرزه خیزی منطقه ، نقشه شیب ، نقشه کاربری اراضی ، فاصله از مراکز شهری و روستائی ، نقشه خاک منطقه ، نقشه شبکه هیدروگرافی و آب های زیرزمینی و جهت باد غالب شناسایی گردیدند. استانداردهای مختلف از جمله استانداردهای مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشورو تجربیات جهانی شناسایی و ارزیابی گردیدند. سپس با استناد به ضوابط و استانداردهای ملی و جهانی وبا اعمال فاکتورهای محدود کننده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مکان های مناسب در سطح شهرستان تعیین گردیدند. به منظور تلفیق لایه ها و اخذ نتایج از منطق بولین استفاده شد. با انجام بازدیدهای میدانی از میان مکان های مناسب ، چهار مکان برای مقایسه و ارزیابی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شدند که نهایتا با انجام مطالعات دقیقتر بر روی مکان های انتخاب شده و اعمال وزن های مناسب به هر یک ازمکان ها، مکان هایی انتخاب گردید. به طوری که با استفاده از تلفیق منطق بولین در نرم افزار GIS و فرایند تحلیل سلسه مراتبی AHPدو محل دفن نهایی باترتیب اولویت بندی برای دفن زباله های شهر گیوی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Housing Site Selection of Landfills for Urban Solid Wastes Using GIS Technology and Analytical Hierarchy Process (A Case Study in the City of Givi)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Fataee 1
  • Ali Alesheikh 2
1 Department of Environmental, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
2 Department of GIS, Faculty of Engineering, KhajeNasir A'DinToosi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Solid wastes have been an inseparable part of human life and the production of the wastes, in different levels of quality and quantity, is considered to be one of the major challenging issues of the environment in this era. Air and water pollution and soil which is the result of the lack of correct management and lack of choosing appropriate landfills to bury the wastes, have all created some problems for the environment. change the sentence. In order to decrease the negative outcomes of the wastes, it is essential to use the right tools and technology. One of the main parts of management in the urban solid wastes is finding an appropriate place in order to dispose the wastes. This study was done to locate the appropriate landfills in the city of Givi through using GIS technology. In this study the following parameters, criteria and rules for hygienic disposal on the basis of different standards such as Environment Conservation Organization, Ministry of Interior and worldwide experiences were identified, evaluated and selected: geology, infrastructure, seismic city of the areas, slope, land use, distance from rural and urban centers, soil plan of the area, hydrographic network plan, underground waters and the prevailing wind direction. Then, appropriate places in this area were identified according to national and international rules and standards and also by applying limiting factors through GIS. To integrate the layers and obtain the appropriate results, Bolin Logic was used. Through field visits, three locations for comparison and evaluation through hierarchical analysis process were selected and ultimately by doing closer studies on the selected locations and exerting appropriate weights on each of the locations, the final location will be selected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:site selection
  • solid waste
  • landfill
  • GIS
  • AHP