مقدمه ای بر کاربرد نقشه برداری در طراحی محیط و منظر

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تا کنون فرایندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصان این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط و منظر معرفی شده که یکی از آن ها فرایند بوث(1983) است . این فرایند ، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه تاحفاظت ازطرح اجرا شده را شامل می شود. در این مقاله سه زیر بخش ازمراحل فرایند طراحی محیط و منظر بوث توسط نگارنده در یک نمودار گردشی تنظیم شده است که مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف ازارائه این نمودار ، معرفی و نشان دادن ارتباط بین دانشی تخصص های "طراحی محیط و منظر" و "نقشه برداری" در اجرای یک فرایند طراحی است. این سه زیر بخش شامل یکسری عملیات اجرایی است که ازدانش نقشه برداری برگرفته شده و معرفی کننده کاربرد دانش نقشه برداری در طراحی محیط و منظر است و "برداشت عوارض سطح زمین و تهیه نقشه توپوگرافی" ،" طراحی فنی زمین" ، و "پیاده کردن طرح بر روی زمین" راشامل می شود.در پایان پیشنهاداتی برای استفاده از ابزارهایی نوین نقشه برداری مانند گیرنده های GPS جهت تهیه نقشه توپوگرافی در سیستم UTM و درنتیجه طرح نهایی محیط و منظر به این سیستم مختصات ارائه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Surveying Application in Landscape Design

نویسنده [English]

  • Mohsen Kouchekzadeh
Department of Planning and Designing of the Environment, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G., C.
چکیده [English]

Up to now, many different processes for landscape design such as Booth process (1983) have been introduced by landscape experts to aim a landscape project. The Booth process contains an orientation of actions in a landscape design project varying from project acceptance to presentation of constructed plan. The three adjusted sub-parts of Booth's landscape process stages which have been adjusted in a flowchart by the author of this article will be study in details. The aim of presenting such a flowchart is introducing and showing the interdisciplinary relationship between "landscape" and "surveying" experts in executing a design process. These three sub-parts contain some executing actions which are extracted from surveying which introduce this knowledge application in landscape design. These sub-parts contain "land surface features surveying and topographic map providing", "land technical design" and "setting out the design on the land". At the end, there are some suggestions for using new surveying instruments like GPS receivers in order to provide the topographic map in UTM coordinate system and transferring these landscape designs to this coordinate system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Landscape design
  • surveying
  • topographic map
  • technical design
  • setting out