نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تا کنون فرایندهای مختلفی برای طراحی محیط و منظر توسط متخصصان این رشته برای به هدف رساندن یک پروژه محیط و منظر معرفی شده که یکی از آن ها فرایند بوث(1983) است . این فرایند ، مجموعه ای از عملیات در طراحی یک پروژه محیط و منظر از پذیرش پروژه تاحفاظت ازطرح اجرا شده را شامل می شود. در این مقاله سه زیر بخش ازمراحل فرایند طراحی محیط و منظر بوث توسط نگارنده در یک نمودار گردشی تنظیم شده است که مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف ازارائه این نمودار ، معرفی و نشان دادن ارتباط بین دانشی تخصص های "طراحی محیط و منظر" و "نقشه برداری" در اجرای یک فرایند طراحی است. این سه زیر بخش شامل یکسری عملیات اجرایی است که ازدانش نقشه برداری برگرفته شده و معرفی کننده کاربرد دانش نقشه برداری در طراحی محیط و منظر است و "برداشت عوارض سطح زمین و تهیه نقشه توپوگرافی" ،" طراحی فنی زمین" ، و "پیاده کردن طرح بر روی زمین" راشامل می شود.در پایان پیشنهاداتی برای استفاده از ابزارهایی نوین نقشه برداری مانند گیرنده های GPS جهت تهیه نقشه توپوگرافی در سیستم UTM و درنتیجه طرح نهایی محیط و منظر به این سیستم مختصات ارائه شده است

کلیدواژه‌ها