بررسی برنامه های درسی مقطع راهنمایی با تاکید بر محورهای آموزش محیط زیست

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دفتر مشارکت و آموزش همگانی، سازمان حفاظت محیط زیست

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

آموزش های زیست محیطی در صورتی که به شکل رسمی در نیایند، یعنی درجریان آموزش کلاسیک قرارنگیرند و ارزشیابی نشوند، ممکن است به سرعت فراموش شوند یا دست کم ، جدی گرفته نشوند .آموزش کلاسیک (رسمی ) مسایل و مشکلات زیست محیطی از دغدغه های خاطر علاقه مندان ، سازمان های مرتبط و گروه های مستقل طرفدار محیط زیست می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان نیز آموزش های رسمی زیست محیطی به دانش آموزان با توجیه برنامه ریزان درسی وتفهیم اهمیت موضوع به آنان با کمک برنامه ریزی درسی موضوع هایی چون مطالعه های اجتماعی ، مطالعه های مدنی ، آموزش های شهروندی ، جغرافیا و محیط شناسی یا با عنوان محیط زیست صورت می گیرد. مسلم است که در این مورد برنامه ریزان درسی اهمیتی به سزا دارند، زیرا آنان با درک نیازهای کنونی وآینده جامعه و برقراری ارتباط بین این موارد و علم برنامه ریزی درسی ، خواسته ها و نیازهای ملی از نسل های آینده را بصورت مواد آموزشی (کتاب درسی ، کتاب های کمک درسی ، ابزارهای آموزشی سمعی و بصری و ...) در آورده وسهم هر یک از مواد آموزشی را در زمینه آموزش های مربوطه (که در این جا آموزش محیط زیست است) مشخص و برای تهیه آن ها، مولفان کتاب ها و یا فراهم کنندگان ابزارهای آموزشی راتوجیه می کنند از آن جا که آموزش و پرورش یکی از مناسب ترین راه ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می باشد ، این پژوهش به بررسی برنامه های درسی مقطع راهنمایی نظام رسمی با تاکید بر محورهای آموزش محیط زیست می پردازد. بنابر این آنچه مساله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد این است که در کتب درسی مقطع راهنمایی تحصیلی به چه میزان به مفاهیم منتخب و مرتبط با حفاظت از محیط زیست مانند آلودگی محیط زیست ، آلودگی آب و هوا ، انواع آلاینده ها،عوامل بیماری زا، آلودگی خاک و .. توجه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Environmental Education in Curriculum of Guidance Schools

نویسندگان [English]

  • Shadi Dibaei 1
  • Akram Almolok Lahijanian 2
1 Bureau of Participation and Public Education, Iran Department of Environment
2 Department of Environment, Faculty of Environment and Energy, Sciences and Research University
چکیده [English]

Formal environmental education is very important and necessary for sustainable learning in each society. Therefore, sudents books must include environmental subject. In most of countries, Perception of educational planners and teachers toward environmental issues in students books play key role in development of this kind of education. The aim of this study is exploring perception of educational planners to environmental education in curriculum of guidance schools. A survey instrument is used to measure constructs of perception and attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental Education
  • Curriculum
  • guidance schools