نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مرکز تحقیات ساختمان و مسکن

چکیده

توجه به محیط زیست و بستر طبیعی در برپایی مسکن روستایی از اهمیت بسیار برخوردار است . برپایی مسکن فرایند جامعی است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است.این مقاله به دنبال آن است که اهمیت این معیار را در مقایسه با دیگر معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در یک منطقه از ایران ازنظر استفاده کنندگان مورد بررسی قراردهد و به تحلیل نتایج دست یافته بپردازد . در این راستا ابتدا معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در ایران از منابع و مستندات مرتبط با موضوع شامل نظریات مرتبط و تجارب داخلی وخارجی استخراج شده است . در ادامه ، معیارها درمنطقه مورد نظر تبیین ، تدقیق و دسته بندی شده و با استفاده از روش مطالعه موردی درهمان منطقه ارزش گذاری شده اند. منطقه منتخب برای مطالعات موردی استان گیلان در محدوده حاشیه دریای خزر انتخاب شده است . نتایج حاصل از مطالعات میدانی که داده هایی کیفی است ، طی فرایندی به داده های کمی تبدیل شده وبا دو هدف مورد تحلیل اماری قرارگرفته اند. تعیین معیارها و زیر معیارهای نهایی با استفاده از روش تحلیل کلاستر و تعیین سهم هر یک از معیارهای نهایی در تامین مطلوبیت کلی بنا از نظر کارکرد برای استفاده کننده با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره . سپس سهم معیارهای مرتبط با حفظ محیط زیست در تامین مطلوبیت از نظر کارکرد برای استفاده کنندگان در مقایسه با دیگر معیارها مرود تحلیل و بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان دهنده عدم اولویت معیارهای مرتبط با حفظ محیط زیست در مقایسه با دیگر معیارها و به خصوص معیارهای کاربردی است. این تحقیق در ادامه به تفسیر وبحث در خصوص علل این عدم اولویت پرداخته است

کلیدواژه‌ها