آسیب شناسی توجه روستاییان به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در برپایی مسکن (نمونه موردمطالعه ،سکونتگاه های روستایی استان گیلان )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 مرکز تحقیات ساختمان و مسکن

چکیده

توجه به محیط زیست و بستر طبیعی در برپایی مسکن روستایی از اهمیت بسیار برخوردار است . برپایی مسکن فرایند جامعی است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است.این مقاله به دنبال آن است که اهمیت این معیار را در مقایسه با دیگر معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در یک منطقه از ایران ازنظر استفاده کنندگان مورد بررسی قراردهد و به تحلیل نتایج دست یافته بپردازد . در این راستا ابتدا معیارهای موثر بر برپایی مسکن روستایی در ایران از منابع و مستندات مرتبط با موضوع شامل نظریات مرتبط و تجارب داخلی وخارجی استخراج شده است . در ادامه ، معیارها درمنطقه مورد نظر تبیین ، تدقیق و دسته بندی شده و با استفاده از روش مطالعه موردی درهمان منطقه ارزش گذاری شده اند. منطقه منتخب برای مطالعات موردی استان گیلان در محدوده حاشیه دریای خزر انتخاب شده است . نتایج حاصل از مطالعات میدانی که داده هایی کیفی است ، طی فرایندی به داده های کمی تبدیل شده وبا دو هدف مورد تحلیل اماری قرارگرفته اند. تعیین معیارها و زیر معیارهای نهایی با استفاده از روش تحلیل کلاستر و تعیین سهم هر یک از معیارهای نهایی در تامین مطلوبیت کلی بنا از نظر کارکرد برای استفاده کننده با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره . سپس سهم معیارهای مرتبط با حفظ محیط زیست در تامین مطلوبیت از نظر کارکرد برای استفاده کنندگان در مقایسه با دیگر معیارها مرود تحلیل و بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان دهنده عدم اولویت معیارهای مرتبط با حفظ محیط زیست در مقایسه با دیگر معیارها و به خصوص معیارهای کاربردی است. این تحقیق در ادامه به تفسیر وبحث در خصوص علل این عدم اولویت پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Conservation of Natural Environment for Housing Development (Case Study: Rural Settlements of Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • Mehran Alalhesabi 1
  • Ghazal Raheb 2
1 Department of Urban Studies,Faculty of Architecture and Urban Studies, Iran University of Science and Technology
2 Building and Housing Research Center
چکیده [English]

The aim of this article is to know the influence of environmental factors on development of rural housing in a specified zone and to evaluate them by others influential factor relative to each other from dwellers' views and to prioritize them. For this purpose, the factors effective on development process of rural housing must be identified first. We try to introduce the final factors and evaluate them. Selection of factors is followed by Derivation of a conceptual framework effective on selection of proper rural housing development method, using the existing resources and Specification and interpretation of the factors chosen using the case study method. The main result is achieving the desirability of development method of each building with respect of functioning for the user. More over the value of each of the factors in the process of rural housing development in the region have been presented. After defining all factors effective on the proper method of rural housing development in the selected area, the contribution and the way that factors effect on formation of this method were defined. The contribution of each mentioned factor in fulfilling the desirability of the building functionally for user were measured by multiple variable regression analysis and based on exploited data. Statistic analysis has been done by SPSS software

کلیدواژه‌ها [English]

  • . Keywords:rural
  • rural housing
  • environment