مدل هایی که نباید مدل سازی کرد یا مدل هایی که همیشه پاسخ منطقی ندارند

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

استاد جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

از نقطه نظر برنامه ریزی محیط زیست، توسعه عبارت از فرایند تبدیل ساختار اکوسیستم به عملکرد یا کارکرد آن است به واسطه بیشمار بودن اکوسیستم هایمحیط زیست و پیچیده بودن کنش ها و واکنش های توسعه در اکوسیستم های سیبرنتیک یا خود سامان ، مدل سازی یا استفاده از مدل ها به عنوان راه حلی برای شناخت و پیش بینی جهان واقعی تا کنون چاره ساز بوده است اما گاهی اوقات استفاده از مدل و مدل سازی خود به چنان پیچیدگی منجر می شود که احتمال پیش بینی نادرست از دنیای حقیقی را افزایش می دهد . در این مقاله کوشش شده است ضمن بر شمردن این گونه مدل ها، مانند مدل رگرسیون خطی چند گانه MLR و یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP راه های ساده کردن مدل ، مانند مدل های کاسته شده و یا استفاده از محاسبات ماتریسی در مدل SWOT و همچنین به کارگیری مدل تئوری بازی ها در تصمیم گیری برای آمایش سرزمین در شیوه ایرانی به عنوان راه حل ها ارائه گردید. تا بتوان از مدل به منزله سامانه پشتیبان تصمیم گیری (DSS) مناسبی برای ترسیم دنیای واقعی در برنامه ریزی محیط زیست بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Models Which are Never to be Modelled, or Models with Irrational Prediction

نویسنده [English]

  • Majid Makhdom
Department of Forestry, Faculty of Natural Resource, University of Tehran
چکیده [English]

The processes through which structure of ecosystems ends to its functions, according to the principles of environmental planning are called development. Since our environment consists of numerous ecosystems, and the complexity of action and reactions of developments emanates in cybernetic ecosystems, we need to use models, in order to predict and grasp a meaningfull perception of the real world. But in some instances modelling and the use of models become too complicated, which potentially increase the uncertainty in predictions. This paper, is an attempt to elucidate these kinds of model like MLR, and AHP and to present some solutions like uses of Game Theory in spatial planning, reduced models in simplification of models, and matrix quantification of SWOT model. Finally, it is argued that model should act as a decision support system (DSS) in environmental planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Modelling
  • AHP
  • SWOT model
  • spatial planning models
  • reduced models