واکاوی روابط بین دانش و نگرش دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد توسعه کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3 ﮐﺎر ﺷﻨﺎس اداره ﻫﻮا و اﻗﻠﯿﻢ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن

چکیده

هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین دانش و نگرش های دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار بود. پاسخگویان 99 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی 10 رشته در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بودند. پرسشنامه ای با مقیاس طیف 10 درجه ای برای سنجش ارتباط بین نگرش ها و دانش دانشجویان در ارتباط با کشاورزی پایدار استفاده شد( از 0 تا 10) دانشجویان دانش خود را در باره سیاست های کشاورزی پایدار محدود ارزیابی نمودند . اما نگرش مناسبی به ویژه در ابعاد محیط زیستی و معیشتی (امنیت غذایی) نسبت به کشاورزی پایدار ابراز نمودند. یافته ها نشان داد که ابعاد محیط زیستی و امنیت غذایی نگرش با ابعاد فعالیت ها و نظام های کشاورزی دانش کشاورزی پایدار دارای سهم بیشتری در ارتباط بین دانش و نگرش دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار می باشند. و بالاخره این که برای ارتقای نگرش دانشجویان نسبت به کشاورزی پایدار پیشنهاد می شود که توجه بیشتری به ابعاد سیاست گذاری کشاورزی پایدار در برنامه های آموزشی مبذول گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship Between Students’ Knowledge and Perception Towards Sustainable Agriculture

نویسندگان [English]

  • Hadi Veisi 1
  • Hadi Hematyar 2
  • Hadi Azar Kerdar 3
1 Department of Agroecology, Enviromental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Development and Economy, Tehran University
3 Climate Office of Kurdistan Province
چکیده [English]

This study determines the relationship between students knowledge and their perceptions towards sustainable agriculture. 100 senior agricultural students from 10 different majors at the University of Tehran were selected by simple random method. A 10-point scale was used to measure students perceptions and knowledge towards sustainable agriculture. The validity was confirmed by a panel of experts and the scale was subjected to reliability testing using data collected in the pilot study. The Cronbach alpha coefficients were 0.62 and 0.86 for the scales of perception and knowledge, respectively. Students rated themselves as a group having limited knowledge of sustainable agriculture policy but high for their attitudes, especially for environment and livelihood (security food). The findings revealed that attitude dimension of environment and food security, and the knowledge dimension of practice and sustainable agricultural systems had specifically a greater role in determining relationship between students attitudes and their knowledge towards sustainable agriculture. Overall, to enhance students attitudes towards sustainable agriculture, it is suggested that more attention be paid to the concepts of policy determination and familiarize students with sustainable agriculture in agricultural curriculum development. Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • perception
  • sustainable agriculture
  • student