ایجاد پایگاه داده جغرافیایی پایه برای حوزه آبریز مادر سو در استان گلستان – ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه سنجش از دور و GIS ، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه ، تکنیک های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به صورت توام برای پایه ریزی یک پایگاه داده جغرافیایی در حوزه آبریز مادرسو دراستان گلستان مورد استفاده قرار گرفتند. تصاویر چند طیفی ماهواره های لندست با قدرت تفکیک 30 متر ،IRS هندوستان با قدرت تفکیک 8/5 و 5/23 و Quick- Bird با قدرت تفکیک 60 سانتی متر ، نقشه های کاربری و پوشش اراضی استخراج شده از این تصاویر، شبکه راه ها، اطلاعات خاک ، مدل رقومی ارتفاعی، اطلاعات شیب و جهت شیب استخراج شده از داده های رقومی ارتفاعی ، داده های هواشناسی و هیدرولوژی در سطح حوزه آبریز ، بخش های مهم این پایگاه داده را تشکیل می دهند. همچنین یک بخش دفتری با پرسنل آموزش دیده در مرکز استان مستقر گردید تا به صورت مناسب از اطلاعات حاصل از GIS در برنامه ریزی، پایش و کاربردهای مورد نیاز برای مدیریت سیلاب و در بروز رسانی اطلاعات فعالیت نمایند. رویکرد پایگاه داده جغرافیایی ، امکان ذخیره و مدیریت داده های متنوع و با فرمتهای متفاوت را بصورت یکپارچه ، همچنین پرهیز از تکرار داده ها و کاهش خطا و صرفه جویی در زمان وهزینه موجب می گردد پایگاه داده ایجاد شده جهت انجام آنالیزهای هیدرولوژیکی بررسی جریان سیلاب در محدوده مورد مطالعه در نرم افزار MIKE 11 بکار گرفته شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing a Basic GIS Database for Madarsoo Watershed in Golestan (Iran)

نویسندگان [English]

  • Amin Hosseini Asl
  • Ali Akbar Matkan
  • Farideh Javid,
  • Hossein Pourali
Department of Remote Sensing & GIS, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Remote-sensing and Geographic Information System (GIS) techniques have been utilized in this study to establish a GIS database for Madarsoo watershed in Golestan Province. Among the major constituents of this database we can refer to are: composite multicolor images from LANDSAT TM (30 m resolution); Indian IRS 1C/1D (23.5 and 5.8 m resolution) and Quick Bird (60 cm resolution) satellites and land-use/land-cover maps derived from these images; road networks; soil information; Digital Terrain Model (DTM); slope and aspect information derived from Digital Elevation Model; and meteorological and hydrological data. A 'project office' was established with trained personnel at a provincial centre effectively to use the resultant GIS in planning, monitoring and in applications for flood management, as well as to update it regularly. The approach of geographical data base has the potential to store and manage different data with different formats seamlessly. On the other hand it prevents repeating data, decrease errors, and saves the time and expens. The estaldished data base was applied in mike 11 software to hydrological and hydrolical analysis of flood in the studying areaed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: GIS
  • data base
  • flood management
  • Madarsoo watershed