نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

ویژگی های کششی ، میزان تراوایی نسبت به بخار آب و اکسیژن و میزان حلالیت در آب در رطوبت های نسبی (RH) تحت بررسی در فیلم های خوراکی تهیه شده از نشاسته نخود، اندازه گیری و با فیلم های خوراکی مرسوم و مورد استفاده مقایسه گردید. افزودن گلیسرول به فیلم های نشاسته نخود که تورم و باد کردگی گرانول های حاوی آمیلوز و توزیع یکنواخت آنها در بین ژل های آمیلوپکتین را در پی داشته ، در رطوبت نسبی 90 درصد، به طور معنی داری میزان کش آمدگی فیلم را افزایش داد . با افزایش رطوبت نسبی از 51 به 90 درصد قدرت کششی فیلم تولیدی کاهش و میزان کش آمدگی افزایش یافت. میزان تراوایی بخار آب دراین فیلم 130 تا 150 g mm/m2/d/kpa تعین گردید . میزان تراوایی نسبت به اکسیژن در رطوبت نسبی کمتر از(cm3 um/m2/d/kpa) بوده و میزان آن 2/1 تا 4/1(cm3 um/m2/d/kpa) در رطوبت نسبی 45 درصد شد. حلالیت در آب فیلم تولیدی 32 درصد بود. فیلم نسبت به اکسیژن تراوایی پائین و قابلیت کشش بالایی داشت

کلیدواژه‌ها