نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ایران

چکیده

مجموعه معادن زغال سنگ منطقه لاویج در 48 کیلومتری جنوب غربی آمل و در شمال زون البرز مرکزی قراردارد.واحدهای زعال سنگی این منطقه در سازند شمشک با سن تریاس پایانی تا ژوراسیک آغازین تشکیل شده اند. سنگ های در برگیرنده زغال سنگ ها در این معادن اغلب شامل ماسه سنگ، شیل ، ماسه سنگ آهکی ، سیلت و آرژیلیت است . در چند سال اخیر معدن کاری و ا ستخراج لایه های زغال باعث توجه به اثرات زیست محیطی این معدن کاری شده است.اگر چه این اثرات می تواند از دیدگاه های مختلف زیست محیطی مثل قطع درختان ، بر هم زدن اکوسیستم جانوری و گیاهی ، تخریب چشم انداز طبیعی و... مورد توجه قرار گیرد. اما هدف این پژوهش بررسی آلودگی های ژئوشیمیائی آب وخاک منطقه لاویج در اثر معدن کاری است . با توجه به شرایط اقلیمی ، آب و هوا باعث انحلال کانی های فلزی و غیر فلزی موجود در لایه های زغال دار شده و باعث آزاد شدن عناصر و آلودگی های آب وخاک منطقه گردیده است. بنابر این دو مرحله نمونه برداری از آب های منطقه و یک مرحله نمونه برداری از خاک منطقه صورت گرفت. از آن جا که داده های بدست آمده ازنمونه های خاک با نتایج خوبی همراه نبود، مقاله حاضر به بررسی ویژگی های زیست محیطی منابع آبی منطقه لاویج می پردازد . 14نمونه آب برداشت شده با دستگاه ICP-OES برای عناصر As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Eu, Ga, Ge, La, Li, Mo, Pb, Mn, Zn, S Nd, Ni, P, Sc, Sn, Sr, V, Y and Yb تجزیه شدند. بررسی نتایج حاصل ازتجزیه شیمیایی این نمونه ها نشان می دهد که میزان آلودگی حاصل از تاثیر زغال سنگ بروی آب و خاک منطقه کم است.

کلیدواژه‌ها