بررسی میزان مواد نفتی حل شده در آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مشکلات زیست محیطی متعددی در نتیجه توسعه بی رویه شهر تهران ایجاد شده است. از مهم ترین آن ها می توان به وجود تاسیسات نفتی در آبخوان جنوب تهران ، عدم رعایت معیارهای زیست محیطی از سوی شرکت های نفتی مربوطه و وضعیت نامناسب فاضلاب های شهری و صنعتی منطقه نام برد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی نفتی آبخوان زیر پالایشگاه نفت تهران می باشد. منطقه مورد مطالعه با مساحت 900 هکتار شامل بخشی از آبخوان اصلی دشت تهران است که در محدوده شهرستان ری واقع می باشد . متوسط درجه حرارت، بارندگی و تبخیر سالانه این منطقه به ترتیب برابر 17c˚ mm 200 و mm 2500 می باشند. در این راستا اقدام به نمونه برداری از 8 منبع آب زیر زمینی و سنجش نمونه ها در اسفند ماه سال 87 (سال پر آبی ) و خرداد ماه سال 87( سال کم آبی ) شده است . داده ها به صورت گراف هایی ارائه شده و با مقادیر استاندارد جهانی مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از سنجش های آزمایشگاهی نمونه ها برای پارامترهای Oil & ،COD ،BOD ،TPHs ،Phenol ،Grease هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک ، نشان می دهند که مقادیرCOD در فصل پر آبی بین ،(10- 55000 mg/L) ، BOD در محدوده ،(1-30555 mg/L)، Phenol بین ،(0/01- 0/08 mg/L)، Oil در محدوده (mg/L 130-5) و TPHs در محدوده (mg/L 5/25-05/0) هیدروکربن های آلیفاتیک بین ، هیدروکربن های آروماتیک بین(mg/L 13/2 -034/0) می باشد . نتایج حاکی از این مطلب می باشد که ایستگاه های شماره 4 (باقر آباد) 5 (اسماعیل آباد ) و 3 (عظیم آباد ) دارای آلودگی نفتی بیشتری می باشد. به عبارت دیگر محدوده روستاهای در سون آباد، اسماعیل آباد، عظیم آباد نسبت به روستاهای خیرآباد ، باقر آباد، شهر سنگ و ضلع غربی پالایشگاه آلوده تر می باشد. هم چنین این مقادیر در فصل کم آبی ( که سوخت پالایشگاه گاز طبیعی می با شد) نسبت به فصل پر آبی ( که سوخت پالایشگاه گازوئیل می باشد و سطح آب زیر زمینی بالاتر است) کاهش داشته است . نتایج این تحقیق گویای نمامناسب بودن بخش عمده این منابع برای مصارف شرب و کشاورزی می باشد و پساب خروجی پالایشگاه تهران و کانال هدایت کننده فاضلاب شهر تهران به محدوده مطالعاتی و هم چنین نشت از خطوط انتقال فراورده های پالایشی و مخازن متعلق به شرکت های نفتی مهم ترین منشاء های آلودگی آب های زیر زمینی منطقه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Quantity of Soluble Petroleum in Tehran Oil Refinery Groundwater

نویسندگان [English]

  • Amirhesam Hassani
  • Fahime Ghanadi
  • Aghdas Rahimi
Department of Environmental Engineering, Faculty of Environment & Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many environmental problems are caused by the irregular expansion of Tehran. The most important problems are due to petroleum installations to the south of the Tehran Aquifer, lack of due attention paid to environmental standards, produced by local petroleum companies. The aim of this study is the survey of measure soluble petroleum in Tehran Oil Refinery groundwater. The area of investigation comprises Rey industrial zone with 900 hectares where its drinking water is provided by seven qanats, deep and handy wells, and the Jajrood, Karaj and Kan Rivers. The annual average temperature, rainfall and evaporation are 17 ̊C, 200 mm and 2500 mm, respectively. Hence, sampling from 8 water wells and analysis of the samples were carried out during the summer and winter of 2008-2009. Finally, the results were shown in some figures and compared with national standards. The results of analysis for parameters (such as BOD, COD, oil and grease, phenol, TPHs, aromatic and aliphatic hydrocarbons) are as below: COD(10-55000 mg/L), BOD (1-30555 mg/L), phenol (0.01-0.08 mg/L), oil and grease (5-130 mg/L), TPHs (0.05-25.5 mg/L), aliphatic hydrocarbons (1.7- 0.001 mg/L) ad, aromatic hydrocarbons (0.034-2.13 mg/L). Results show that the quantity of oil pollutants in stations 4 (Bagher Abad), 5 (Esmail Abad) and 3 (Azim Abad) is high compared with the other stations. In other words, the quantity of oil pollutants in Dorsun Abad , Esmail Abad and Azim Abad villages is more than in Kheir Abad, Bagher Abad, Shahr Sang and the western side of Tehran Oil Refinery Company. Also, the concentration of oil pollutants in the winter compared to spring is very high. As a consequence of this investigation, it is obvious that the quality of major water sources is not suitable for drinking or agriculture consumption. In addition, the wastewater produced by Tehran Oil Refinery Company, spills from Tehrans domestic wastewater channel and leakage from underground oil transfer lines are the most important of sources of pollution in local groundwater resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Petroleum
  • Aquifer
  • Tehran Oil Refinery
  • Aliphatic and Aromatic Hydrocarbons