نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

جذب باکتری به خاک از اجزای مهم مدل های انتقال آلاینده های میکروبی در خاک و آلودگی آب های زیر زمینی است . هدف از این پژوهش ، مطالعه کمی نقش کربنات کلسیم بر جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک آهکی بود. بدین منظور ، تعداد 60 نمونه از خاک های آهکی استان مرکزی نمونه برداری شد. ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و ایزوترم جذب باکتری اشریشیاکلی (Escherichia coli) نمونه های خاک ا ندازه گیری شد. سه ایزوترم جذب مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد مدل ایزوترم جذب خطی در مقایسه با دو مدل فرندلیخ و لانگمویر برآوردی بهتر از جذب باکتری در خاک آهکی دارد. دراین پژوهش ، جذب و واجذب باکتری به خاک آهکی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه سطح مختلف 10، 21 و 37 درصد کربنات کلسیم فعال و در سه تکرار در دو حالت تعادلی و سینتیک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کربنات کلسیم جذب سینتیک و تعادلی آلاینده میکروبی افزایش می یابد و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود .همچنین با افزایش مقدار کربنات کلسیم واجذب باکتری کاهش یافت و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها