مطالعه کمی جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک های آهکی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

2 گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

جذب باکتری به خاک از اجزای مهم مدل های انتقال آلاینده های میکروبی در خاک و آلودگی آب های زیر زمینی است . هدف از این پژوهش ، مطالعه کمی نقش کربنات کلسیم بر جذب و واجذب آلاینده های میکروبی در خاک آهکی بود. بدین منظور ، تعداد 60 نمونه از خاک های آهکی استان مرکزی نمونه برداری شد. ویژگی های فیزیکی ، شیمیایی و ایزوترم جذب باکتری اشریشیاکلی (Escherichia coli) نمونه های خاک ا ندازه گیری شد. سه ایزوترم جذب مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد مدل ایزوترم جذب خطی در مقایسه با دو مدل فرندلیخ و لانگمویر برآوردی بهتر از جذب باکتری در خاک آهکی دارد. دراین پژوهش ، جذب و واجذب باکتری به خاک آهکی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه سطح مختلف 10، 21 و 37 درصد کربنات کلسیم فعال و در سه تکرار در دو حالت تعادلی و سینتیک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کربنات کلسیم جذب سینتیک و تعادلی آلاینده میکروبی افزایش می یابد و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود .همچنین با افزایش مقدار کربنات کلسیم واجذب باکتری کاهش یافت و این تفاوت در سطح 5 درصد معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative Study of Microbial Contaminant Attachment and Detachment in Calcareous Soil

نویسندگان [English]

  • Ahmad Farrokhian Firouzi 1
  • Mehdi Homaee 1
  • Morteza Sattari 2
1 Department of soil science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
2 Department of Bacteriology, Faculty of Medical Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Bacteria attachment to soil is an important component in bacteria transport models. The objective of this study was to quantify the influence of calcium carbonate on bacteria attachment and detachment in calcareous soil. Consequently, 60 calcareous soil samples were collected from Central Province and their bacteria (Escherichia coli) adsorption isotherm, physical and chemical properties were measured. Three types of adsorption isotherms were evaluated. The results indicated that linear isotherm leads to a better prediction of bacteria attachment to calcareous soil in comparison with the Freundlich and Langmuir isotherms. A pedotransfer function was also derived to predict the kdparameter of the linear isotherm from soil particle size distribution and calcium carbonate content. The attachment and detachment of bacteria in three treatments of calcium carbonate content (10, 21 and 37%) were tested in a completely randomized design (CRD) with three replications. According to the results, increasing soil calcium carbonate content leads to enhanced equilibrium and kinetic bacteria attachment (p<0.05). Bacteria detachment also decreases by increasing soil calcium carbonate (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Adsorption isotherms
  • Bacteria attachment and detachment
  • Calcareous soil
  • Escherichia coli