انتخاب مناسب ترین روش نمونه سازی در اندازه گیری میزان ایزوتوپ های اورانیوم در نمونه های خاک، به روش طیف نگاری آلفا

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

چکیده

فرآیندنمونه سازی در طیف نگاری آلفا، برای اندازه گیری غلظت های جرمی و اکتیویته ایزوتوپ های اورانیوم ، با توجه به برد کوتاه ذرات آلفا، ترکیبات خاص اورانیوم در خاک و محدوده نزدیک انرژی ذرات آلفای گسیل شده از ایزوتوپ های آن ، بسیار حساس می باشد. در این تحقیق، با مبنا قراردادن روش استاندارد ASTMاثر برخی پارامتر ها از جمله کیفیت انحلال اسیدی ، pH روند الکترونشانی در نمونه سازی و سامانه طیف نگاری بررسی شده و با استفاده از روش ترکیبی آژانس انرژی اتمی ، ASTM و الکترونشانی Talviteو استفاده از آشکار ساز PIPS BU-014-300-500 ، پس از 8 بار آزمایش نمونه ساز ی ، راندمان شیمیایی متوسط (7/15± 4/64)% به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choosing the Most Suitable Sample Preparation Method for Measuring Uranium Isotopes in Soil Samples by Alpha Spectroscopy

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shayan Pooya
  • Fereydoon Abbasi Davani
  • Mohammad Sadegh Naseri
Department of Radiation Application Group, Faculty of Nuclear Engineering, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The sampling process in alpha spectroscopy for measuring the activity and concentration of uranium isotopes is a very sensitive one due to the short range of alpha particles in special compounds of uranium in soil and the close energy peaksof the alpha particles emitted from its isotopes. In this research, the effect of certain parameters such as the quality of acid dissolution, the presence of a tracer in the sample, pH, electro deposition, spectroscopic electronics and so on were investigated in sampling and spectroscopy, according to ASTM. The average yield of (64.4±15.7) % was achieved after eight times of sampling by incorporating IAEA, ASTM and Talvite electro deposition methods. A BU-014-300-500 PIPS detector was utilized in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Uranium
  • alpha spectroscopy
  • ASTM
  • Talvite electrodepositing
  • chemical yield