مدلسازی انگیزشی در توسعه تفرجگاه های پیرامون شهری راهبردی جهت ارتقای کیفت زندگی (نمونه موردی،پارک جنگلی عون ابن علی تبریز)

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، داشنکده علوم انشانی و اجتماعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، داشنکده علوم انشانی و اجتماعی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

چکیده

توسعه تفرجگاه ها تا کنون بیشتر معطوف به بخش کالبدی بوده و در آن به نیازهای روانی و رفتاری کاربران توجه کم تری شده است. در حالی که عدم پاسخگویی به این نیاز ها عامل تاثیر گذار در کاهش تعداد استفاده کنندگان از این گونه محیط ها می باشد. بدین منظور مقاله حاضر در صدد تبیین استفاده از تئوری های انگیزشی و روانشناسی اجتماعی بر اساس نظریه بخش بندی بازار توریسم در توسعه تفرجگاه های پیرامون کلان شهرها است .دراین راستا ابتدا انگیزه افراد از حضور در طبیعت و جاذبه های تفرجگاه عون ابن علی در قالب نظریه انگیزه جاذبه مطالعه و گروه های متمایز انگیزشی کاربران بر اساس تئوری جستجو – گریز شناسایی گردیده اند. سپس رابطه بین احساس درک شده به عنوان واسطه وبهبود شاخص های منتخب کیفیت زندگی به عنوان پاداش نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته اند . مطالعه نشان می دهد مردم جهت گریز از فشارهای زندگی روزمره و بهره مندی از مزایای حاصل ازمحیط که نقش ملموسی در ارتقاء کیفیت زندگی آنان دارد به دامان طبیعت پناه می برند. هم چنین برخی از عوامل مزاحم بر فرایند استفاده مردم و نتایج حاصله از آن تاثیر منفی دارند یا محدوده استفاده کاربران را محدود می سازند. در راهبردهای پیشنهادی ، توسعه در سه بعد افزایش حضور مردم، گسترش محدوده مورد استفاده و تعمیق احساسات مثبت ناشی از بودن در طبیعت با حذف عوامل مزاحم جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری مدنظر قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivational Modeling in Development of Urban Fringe Recreational Places, An Approach for Improving the Quality of Life – Case Study of the Recreational Area of Oun-Ebn-Ali, Tabriz

نویسندگان [English]

  • Rasul Ghorbani 1
  • Ahad Ebrahimpour Lanbaran 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Human and Social Science,
2 M.Sc in Geography and Urban Planning, Faculty of Human and Social Science, University of Tabriz
چکیده [English]

Most recreation areas in Iran been constructed on the basis of the fabric principle with less attention paid to the mental and behavioral needs of users, in spite of increasing demand for such facilities. In this paper we attempt to analyze the motivation of users with by employing seeking-escaping and Pull and Push theory. At first, we survey peoples main motivation for using the natural and man-made attractions of Oun-Ebn-Ali recreation center, based on seeking-escaping theory and then, as a final reward to the users, the relationship between their perceptions and improved indices of the quality of place were evaluated. The results show that the users go to Oun-Ebn-Ali to escape from pressures of everyday life and achieve peace through observing nature, doing sport and meeting friends. Although some undesirable factors such as a shortage of trees for shade and street furniture, congestion and unsuitable accessibility have adversely affected the process of developing recreation place uses and restricted the number of users. According to the results, improving the natural attractions and recreational furniture, better accessibility and distribution of furniture around different parts of the site have increased the desirability of using Oun-Ebn-Ali recreation place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qualities of life
  • Market segmentation
  • Seeking-Escaping Theory
  • Pull and Push Theory
  • Oun-Ebn-Ali recreation center