نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

سنجش مساحت جنگل های حرای خلیج نایبند درمجاورت تاسیسات پارس جنوبی از طریق داده های ماهواره ای می تواند به عنوان شاخصی در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از این صنایع عظیم نفتی و گازی محسوب شود. خسارت های زیست محیطی به ویژه صنایع بزرگ نفتی از اجتناب ناپذیرترین پیامدهای ناشی از تاسیس آن ها بعد از انقلاب صنعتی بوده است. اهمیت این خسارت ها که گاهی اثرات مثبت اقتصادی این صنایع را مورد تردید قرارداده است، از سال های 1960 سبب توجه به کاهش میزان این خسارت ها از طریق استفاده از تکنیک های موثر گردیده است.هدف این پژوهش بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره ای IRS و شاخص های گیاهی در مطالعه جنگل های حرا به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری خسارت های ا حتمالی زیست محیطی تاسیسات عظیم نفتی منطقه پارس جنوبی بوده است. از جمله این تکنیک ها تحلیل داده های ماهواره ای می باشد . از این رو این مقاله با استفاده از داده های IRS سال 2008 و آنالیز داد ها با نرم افزار ILWIS موقعیت و شرایط جنگل های مزبور را مورد بررسی قرارداده است . در این راستا از ترکیب کاذب رنگی باندهای 2 و 3 و 4 جهت تعیین موقعیت مکانی وتهیه نقشه Segment از حرا استفاده شده است و با کمک دستگاه GPS نقشه واقعیت زمینی تهیه گردید. نتایج بررسی نشان دهنده اهمیت شاخص های گیاهی در تهیه نقشه جنگل های حرا، به ویژه توانایی شاخص گیاهی RVI درمیان چهار شاخص استفاده شده در این تحقیق می باشد. این شاخص با دقت تولید کننده 38/83% و دقت کاربری 46/87%و ضریب کاپای 24/86% بهترین شاخص در تعیین مساحت جنگل های حرای مورد مطالعه بوده است. مقایسه مساحت جنگل های حرای بدست آمده از این تحقیقات با بررسی های صورت گرفته قبلی تفاوت های چشمگیری دارد .

کلیدواژه‌ها