کاربرد شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای IRS درتعیین سطح جنگل های حرای نایبند درمجاورت تاسیسات نفتی پارس جنوبی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

سنجش مساحت جنگل های حرای خلیج نایبند درمجاورت تاسیسات پارس جنوبی از طریق داده های ماهواره ای می تواند به عنوان شاخصی در ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ناشی از این صنایع عظیم نفتی و گازی محسوب شود. خسارت های زیست محیطی به ویژه صنایع بزرگ نفتی از اجتناب ناپذیرترین پیامدهای ناشی از تاسیس آن ها بعد از انقلاب صنعتی بوده است. اهمیت این خسارت ها که گاهی اثرات مثبت اقتصادی این صنایع را مورد تردید قرارداده است، از سال های 1960 سبب توجه به کاهش میزان این خسارت ها از طریق استفاده از تکنیک های موثر گردیده است.هدف این پژوهش بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره ای IRS و شاخص های گیاهی در مطالعه جنگل های حرا به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری خسارت های ا حتمالی زیست محیطی تاسیسات عظیم نفتی منطقه پارس جنوبی بوده است. از جمله این تکنیک ها تحلیل داده های ماهواره ای می باشد . از این رو این مقاله با استفاده از داده های IRS سال 2008 و آنالیز داد ها با نرم افزار ILWIS موقعیت و شرایط جنگل های مزبور را مورد بررسی قرارداده است . در این راستا از ترکیب کاذب رنگی باندهای 2 و 3 و 4 جهت تعیین موقعیت مکانی وتهیه نقشه Segment از حرا استفاده شده است و با کمک دستگاه GPS نقشه واقعیت زمینی تهیه گردید. نتایج بررسی نشان دهنده اهمیت شاخص های گیاهی در تهیه نقشه جنگل های حرا، به ویژه توانایی شاخص گیاهی RVI درمیان چهار شاخص استفاده شده در این تحقیق می باشد. این شاخص با دقت تولید کننده 38/83% و دقت کاربری 46/87%و ضریب کاپای 24/86% بهترین شاخص در تعیین مساحت جنگل های حرای مورد مطالعه بوده است. مقایسه مساحت جنگل های حرای بدست آمده از این تحقیقات با بررسی های صورت گرفته قبلی تفاوت های چشمگیری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Vegetation Indices Derived From IRS Data for Detecting the Avicennia Forest Area Near the South Pars Oil Apparatus

نویسندگان [English]

  • Seyed Nouroddin Amiri 1
  • Jila Sajadi 2
  • Seyed Hassan Sadough Vanini 2
1 PhD. Student, Geography Urban Planning Geography, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University
2 Department of Geography, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Changes in the detection of the mangrove area in Niband Bay adjacent to the South Pars industrial complexes by satellite imaging over different time periods can be a suitable indictor for assessment of possible environmental damage caused by the extensive activities of the aforementioned industry. Environmental damage from industrial activities, particularly with regard to the oil industry, has been inevitable ever since the industrial revolution. The importance of damage which often undermines the positive economic impacts of these industries has drawn attention to the use of different effective techniques for reducing the damage, such as analyzing satellite data since the 1960s. Hence, this paper attempts to investigate the mangrove area by using IRS data (in 2008) and analyzing them with ILWIS package. For this purpose, multi-bands color images 2, 3, 4 have been used for mapping the mangroves and identifying their location. GPS is used for ground veracity. The aim of this research is to consider the application of satellite data (IRS) along with the vegetation index for assessing the mangrove areas and for measuring the possible environmental damage caused by the above mentioned industry. The results show the application of vegetation indices, particularly those in IRS4/IIRS3, within the other four indices used for mapping the mangrove in this research. Mangrove areas measured in this research show considerable differences in comparison with those found in previous research studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Avicennia forest
  • Gulf of Naiband
  • Vegetation indexes
  • IRS data