مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور

2 گروه جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور

3 دانش آموختخ کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور

4 گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور

چکیده

پهنه بندی در مدریریت مناطق حفاظت شده، راهکاری است که از طریق آن تعارضات مناطق حفاظت شده کاهش یافته و فرصت لازم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم می شود. تحقیق حاضر با هدف مدلسازی و پهنه بندی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ایلام به وسعت 33 هزار هکتار به منظور دستیابی به الگوی بهینه حفاظت با استفاده از منطق فازی به انجام رسیده است. به این منظور ابتدا با مطالعات میدانی به شناخت و جمع آوری اطلاعات مربوط به عواملی که در حفاظت نقش موثری دارند پرداخته شد، سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فاکتورهای موثر الویت بندی گردیدند. بررسی های حاصله نشان داد که خصوصیات شیب ، خاک ، زمین شناسی ، پوشش گیاهی ، فرسایش ، کاربری اراضی وفاصله از آبراهه بالاترین وزن را به خود اختصاص داده و بنابر این از عوامل اصلی موثر در حفاظت منطقه به شمار می آیند. داده های مذکور در فرمت های برداری و رستری در محیط نرم افزار ILWIS ذخیره و برای انجام تحلیل های مبتنی بر توری مجموعه های فازی مورد استفاده قرا رگرفت. تحلیل های فازی با استفاده از نرم افزار IDRISI و پس از تعیین مقادیر و توابع عضویت فازی صورت گرفت . در این تحقیق از اپراورهای فازی مختلفی همچون Product ،Sum و Gamma استفاده گردید.نتایج نشان داد اپراتور فازی گاما با مقدار l 0.975 بیشترین دقت را در مدلسازی حفاظتی منطقه مورد مطالعه دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protection Modeling of Manesht and Ghalarang Protected Areas Using Fuzzy logic

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghadimi 1
  • Seyed Mohsen Hosseini 2
  • Hamid-Reza Pourghasemi 3
  • Hamid-Reza Moradi 4
1 .Sc. Student, Environment Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, University of Tarbiat Modares, Noor City, Mazandaran Province, Iran.
2 Department of Forest Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, University of Tarbiat Modares, Noor City, Mazandaran Province, Iran.
3 M.Sc. Graduated Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, University of Tarbiat Modares, Noor City, Mazandaran Province, Iran.
4 Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, University of Tarbiat Modares, Noor City, Mazandaran Province, Iran.
چکیده [English]

Zoning in the management area of protected areas through the resolution of conflicts has decreased protected areas and necessary measures will need to be provided. The study area of this research was chosen with the aim of modeling and zoning Manesht and Ghalarang protected area with an area of 33000 ha in Ilam Province. In order to obtain the optimal protection model, fuzzy logic has been employed. For this purpose, field studies to identify and collect information were initially conducted. All the factors that have an effective role in protecting were collected and then analyzed using an analytical hierarchical process and the priority factors were classified. This study showed that the characteristics of slope, soil, geology, vegetation, erosion, land use and distance from the channel or river are related to the highest weight assigned to and therefore the main factor in effective protection in the region. These data were saved in the raster and vector format in ILWIS software and analysis based on Fuzzy set theory was used. Fuzzy analysis using the IDRISI software was made to determine the values and membership functions. In this study, different fuzzy operators such as Sum, Product and Gamma were used. The results showed that the fuzzy gamma operator with 975.0=l provided the highest value of modeling accuracy of the study area protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Protection area
  • Protective zones
  • Fuzzy logic
  • GIS
  • Manesht and Ghalarang