برآورد هدر رفت ماده آلی خاک در اکوسیستم های هیرکانی( مطالعه موردی : حوزه آبخیز کجور )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪ رس

2 گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برآورد هدررفت مواد آلی در حوزه آبخیز کجور واقع در جنگل های هیرکانی پایه ریزی شده است. بدین منظور برداشت نمونه آب و رسوب معلق و مواد آلی همراه آن ، با استفاده از روش انتگراسیون عمقی به عمل آمد. نمونه برداری از جریان رودخانه طی وقایع بارندگی به وسیله نمونه بردار دستی و از نقطه ثابت صورت گرفت . نتایج تحقیق حاضر مبین تاثیر پذیری بالای هدر رفت ماده آلی از فرسایش خاک می باشد . هم چنین نتایج مدل سازی بین مقادیر هدر رفت ماده آلی ، غلظت رسوبات معلق و دبی جریان حاکی از عدم اطمینان در برآوردمیزان هدر رفت ماده آلی به وسیله دبی جریان بوده در حالی که با داشتن مقدار غلظت رسوب می توان به ضریب همبستگی و خطای تخمین به ترتیب 95 و 24 درصد میزان ماده آلی همراه رسوبات را به دست آورد. نتایج تحقیق حاضر زمینه ساز استفاده از روش مزبور در ارزیابی هدر رفت مواد آلی در مناطقی با شرایط حاکم شابه می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Organic Matter Losses in a Hyrcanian EcosystemA Case Study of Kojor Watershed

نویسندگان [English]

  • Hamze Noor 1
  • Seyed Khalagh Mirnia 2
  • Mohammad Bagher Raisi 3
1 PhD. . Student in Watershed Management Engineering, Tarbiat Modares University.
2 Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University.
3 MSc. Student Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

The aim of the present study was to predict organic matter (OM) loss in Kojor Watershed which is a hyrcanian ecosystem. For this purpose, discharges, suspended sediment (SS) and OM loss resulting from storm events were sampled at one fixed point of the river using a manual sampler. Results showed that soil erosion rate during the sampling period were dramatically affected by the loss of OM. Also, the results of modeling among OM loss, SS and discharge indicate that OM loss was not estimated by the discharge, while SS can estimate the loss of OM with a determination coefficient and estimation error of of 95% and 24%, respectively. These results could facilitate the application of methods obtained in the present study to other areas with similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Soil erosion
  • Organic matter loss
  • Regression model
  • Sampling
  • Forest watershed
  • Iran