نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪ رس

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برآورد هدررفت مواد آلی در حوزه آبخیز کجور واقع در جنگل های هیرکانی پایه ریزی شده است. بدین منظور برداشت نمونه آب و رسوب معلق و مواد آلی همراه آن ، با استفاده از روش انتگراسیون عمقی به عمل آمد. نمونه برداری از جریان رودخانه طی وقایع بارندگی به وسیله نمونه بردار دستی و از نقطه ثابت صورت گرفت . نتایج تحقیق حاضر مبین تاثیر پذیری بالای هدر رفت ماده آلی از فرسایش خاک می باشد . هم چنین نتایج مدل سازی بین مقادیر هدر رفت ماده آلی ، غلظت رسوبات معلق و دبی جریان حاکی از عدم اطمینان در برآوردمیزان هدر رفت ماده آلی به وسیله دبی جریان بوده در حالی که با داشتن مقدار غلظت رسوب می توان به ضریب همبستگی و خطای تخمین به ترتیب 95 و 24 درصد میزان ماده آلی همراه رسوبات را به دست آورد. نتایج تحقیق حاضر زمینه ساز استفاده از روش مزبور در ارزیابی هدر رفت مواد آلی در مناطقی با شرایط حاکم شابه می باشد .

کلیدواژه‌ها