ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف آب د رمجموعه کارخانجات بازیافت کاغذ بسته بندی درایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه فن آوری مهندسی سلوبز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فن آوری های نوین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فن آوری مهندسی سلوبز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فن آوری های نوین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

3 دانش آموخته مهندسی مهندسی فن آوری تولید سلوبز و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فن آوری های نوین، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

چکیده

ارتباط تناگاتنگی بین صنعت فراوردهای جنگلی (صنعت چوب و کاغذ) و چرخه آب وجوددارد. آب بعنوان یک منبع طبیعی عنصر حیاتی و ضروری در تولید خمیر کاغذ و مقوا و تولید نیرو در تاسیسات تولید بخار این صنعت می باشد. هدف از این تحقیق ، تعیین مهم ترین عوامل در میزان مصرف آب در کارخانجات بازیافت کاغذ با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. برای مطالعه ، پرسشنامه ها و جداولی بین کارخانجات بازیافت کاغذ کشور توزیع شد که در آن ها شاخص های موثر در کاهش مصرف آب در بخش های مختلف از قبیل فرایند تولید ، فراورده تولیدی ، ماد ه خام ، نیروی انسانی ، هزینه ها ، قوانین زیست محیطی ، اصلاحات فنی مورد بررسی قرار گرفت و نتایح حاصل با نرم افزار 2000 Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که شاخص فراورده تولیدی با بالاترین امتیاز در صدر قرار دارد و شاخص های فرایند تولید ، مواد خام ، نیروی انسانی ، هزینه ها و قوانین زیست محیطی و اصلاحات فنی در رده های بعدی قرا رمی گیرند. هم چنین در میان گزینه های تصمیم ، فراورده تولیدی ، شبکه آب خنک کننده و مخازن ذخیره آب در سه اولویت اول قرار گرفتند . اولویت های تعیین شده به مدیران و کارشناسان واحد تولیدی کمک می کند تا با شناخت عوامل اصلی موثر در مصرف آب با صرف حداقل هزینه به بیشترین صرفه جویی در مصرف آب دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water Consumption Reduction Strategies in Iranian Recycled Packaging Paper Mills

نویسندگان [English]

  • Hossein Kermanian 1
  • Zahra Razmpour 2
  • Omid Ramezani 1
  • Mehdi Rahmaninia 3
1 Department of Cellulose and Paper Technology, Faculty of New Technologies and Energy, Shahid Beheshti University.
2 MSc Graduate Cellulose and Paper Technology, Faculty of New Technologies and Energy , Shahid Beheshti University.
3 PhD. Graduate Wood and Paper Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

A close relationship exists between forest product industries and the water cycle. Water as a natural resource is assumed to be a necessary and vital element in pulp and paper manufacturing as well as power generation in the related power plants. The objective of the current study is to determine the main factors affecting water consumption in recycled paper manufacturing companies using the analytical hierarchy process (AHP). Several questionnaires and related tables were forwarded to selected recycled paper manufacturing companies to evaluate the water reduction criteria in different sectors including the manufacturing process, final product, raw material, human resources, costs and expenditures, environmental regulations and technical modifications. The results were analyzed using Expert Choice 2000 software. The results indicated that the final product criterion was ranked first followed by manufacturing process, human resources, costs and expenditures, environmental regulations and technical modifications, in that order. Also among alternatives, final product, cooling water network, and water storage tanks were categorized in the first three priorities. The specified priorities would assist managers and production experts to achieve optimal water consumption with the minimum possible cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Analytical hierarchy process
  • Water consumption reduction
  • Pulp and paper industry
  • Paper recycling technology