نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.

2 دانشگاه تهران

چکیده

ارتباط تناگاتنگی بین صنعت فراوردهای جنگلی (صنعت چوب و کاغذ) و چرخه آب وجوددارد. آب بعنوان یک منبع طبیعی عنصر حیاتی و ضروری در تولید خمیر کاغذ و مقوا و تولید نیرو در تاسیسات تولید بخار این صنعت می باشد. هدف از این تحقیق ، تعیین مهم ترین عوامل در میزان مصرف آب در کارخانجات بازیافت کاغذ با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. برای مطالعه ، پرسشنامه ها و جداولی بین کارخانجات بازیافت کاغذ کشور توزیع شد که در آن ها شاخص های موثر در کاهش مصرف آب در بخش های مختلف از قبیل فرایند تولید ، فراورده تولیدی ، ماد ه خام ، نیروی انسانی ، هزینه ها ، قوانین زیست محیطی ، اصلاحات فنی مورد بررسی قرار گرفت و نتایح حاصل با نرم افزار 2000 Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که شاخص فراورده تولیدی با بالاترین امتیاز در صدر قرار دارد و شاخص های فرایند تولید ، مواد خام ، نیروی انسانی ، هزینه ها و قوانین زیست محیطی و اصلاحات فنی در رده های بعدی قرا رمی گیرند. هم چنین در میان گزینه های تصمیم ، فراورده تولیدی ، شبکه آب خنک کننده و مخازن ذخیره آب در سه اولویت اول قرار گرفتند . اولویت های تعیین شده به مدیران و کارشناسان واحد تولیدی کمک می کند تا با شناخت عوامل اصلی موثر در مصرف آب با صرف حداقل هزینه به بیشترین صرفه جویی در مصرف آب دست یابند.

کلیدواژه‌ها