تنوع زیستی واحدهای زیست محیطی در ارتباط با برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی ممرز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس نور

3 گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه نیاز به مدیریت پایدار منابع ، موجب پیدایش روش های جدیدی برای طبقه بندی منابع تحت مدیریت شده است. اهمیت تنوع زیستی و مدیریت آن و توجه به شیوههای نوین تعیین واحدهای مدیریتی ، ایده اولیه این تحقیق را ایجاد کرد. به منظور مطالعه تنوع زیستی جنگل های پایین بند خانیکان چالوس ، ابتدا واحدهای زیست محیطی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل دو طرفه گونه های شاخص تهیه و منطقه به پنج واحد زیست محیطی مختلف تقسیم شد. برای تحلیل پارامترهای تنوع ، غنا و یکنواختی در سطح واحدهای زیست محیطی تعیین شده از شاخص های سیمسون ، مارگالف و هیل ا ستفاده شد. برای مطالعات خصوصیات خاک، در هر واحد زیست محیطی ، چهار پروفیل حفر و ازسه عمق 10-0 ، 20-10 و 30-20 سانتیمتری نمونه های خاکی برداشته شد. برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژی خاک با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (PCAمورد بررسی قرار گرفت. موقعیت مکانی متغیرهای خاکی بر روی محورها بیانگر آن است که نیتروژن عمق سوم ، ظرفیت تبادلی کاتیوتی عمق اول و سوم ، فسفر قابل جذب عمق های اول ، دوم و سوم در سمت چپ محور اول مستقر می باشند. محل قرار گیری هر یک از شاخص های تنوع زیستی نیز در ه مین ناحیه از محور تحلیل مولفه های اصلی می باشد . بطوری که تنوع گونه ای سیمسون ، غنای گونه ای مارگالف و یکنواختی هیل سمت چپ محور اول را به خود اختصاص داده اند. بنابر این ، هر یک از مشخصه های تنوع زیستی رابطه مستقیمی با مشخصه های خاک در سمت چپ محور اول دارند. فسفر قابل جذب در هر سه عمق به عنوان موثرترین عامل تاثیر گذار برمشخصه های تنوع زیستی عنوان گردید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of Environmental Units with Respect to Some Soil Characteristics in the Hornbeam Forest Ecosystem

نویسندگان [English]

  • Yahya Kooch 1
  • Seyed Mohsen Hosseini 2
  • Hamid Jalilvand 3
  • Asghar Fallah 3
1 PhD. Candidate of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, Noor, Mazandaran, Iran
2 epartment of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tarbiat Modares, Noor, Mazandaran, Iran.
3 Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Natural Resources and Agriculture Sciences, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the need for sustainable resource management has led to introducing new methods for classification of managed resources. The importance of biodiversity and its management and considering to new methods for determining management units introduced the initial idea for this research. For this study of biodiversity in lowland forests of Khanikan located in Chalous, environmental units were initially determined by Two-way Indicator Species Analysis. The study area was classified into five different environmental units. For analyses of the diversity, richness and evenness of the environmental units, the Simpson, Margalef and Hill indices were used. For investigation of soil characteristics, four soil profiles were taken at different depths of the profiles (0-10, 10- 20, and 20 -30cm) for each environmental unit and conveyed to the laboratory. Some soil characteristics were analyzed in the laboratory. Factor analysis is a statistical technique for producing a foundation algorithm or specific model for determination of the complex relationship among variables. To identify the relationships within biodiversity, different indices with soil physic-chemical and biological characteristics were studied by principal component analysis (PCA). The location of soil variables on the axes indicates that nitrogen at the third depth, cation exchangeable capacity of the first and third depths, available phosphorous at all depths are settled on axis 1. The settling location all the biodiversity indices was also in the direction of axis 1. The left orientation of axis 1 was devoted to Simpson diversity, Margalef richness, and Hill evenness indices. Thus, each of the biodiversity indices had a direct relationship with soil characteristics in the left orientation of axis 1. Available phosphorous was introduced as the most effective factor on biodiversity indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Diversity
  • Richness
  • Evenness
  • Soil
  • Hornbeam