بررسی آلودگی نفتی ، تخریب زیستی و سطح هوازدگی هیدروکربن ها در رسوبات ساحلی دریای خزر درمحدوده استان های گلستان و مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، تهران

2 گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، تهران

چکیده

دریای خزر به دلیل دارا بودن خط ساحلی بسیار طویل و وجودمناطق شهری ، صنعتی و کشاورزی بسیار در مجاورت خود، همواره از منظر زیست محیطی تحت فشارها و تهدیدات شدیدی قرار داشته است . توسعه فعالیت های استخراج و بهره برداری نفت بالاخص درمناطق مرکزی و غربی این دریاچه باعث ورود مقادیر متنابهی از انواع آلاینده های نفتی به این پیکره آبی مهم شده است. با توجه به اثرات نامطلوب آلاینده های هیدروکربنی بر کیفیت زندگی و حیات گونه های ساکن دریاها و حاشیه ، بررسی وضعیت آلودگی رسوبات کف به عنوان سرنوشت نهایی آلاینده های نفتی در پیکره های آبی همواره مورد توجه بوده است. در تحقیق حاضر وضعیت عمومی آلودگی رسوبات به آلاینده های نفتی در محدوده وسیعی از مرزهای جنوبی دریای خزر در مجاورت استان های گلستان و مازندران مورد بررسی قرا رگرفته است. در این مطالعه هم چنین با در نظر گرفتن محتوی، نوع و غلظت ترکیبات هیدروکربنی موجود در رسوبات واز طریق توسعه شاخص های مرتبط، وضعیت تجزیه زیستی و میزان هوازدگی هیدروکربن های مشاهده ای در رسوبات سطحی برداشت شده از بستر دریا در سواحل جنوب و جنوب شرقی دریاچه خزر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی وضعیت عمومی غلظت هیدروکربن های نفتی (TPH) ، الگانهای نرمال (n-Alkanes) و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) بیانگر عدم آلودگی رسوبات سطحی مناطق شرقی و آلودگی کم تامتوسط قسمت های مرکزی و غربی ناحیه مورد مطالعه است. بررسی شاخص های توسعه داده درمنطقه در ارتباط با وضعیت تخریب مولکولی هیدروکربن های مشاهده ای نیز بیانگر وجود باقیماندههای نفتی هوازده، تجزیه زیستی بالا وغیر تازگی هیدروکربن های مشاهده ای در اکثر محدوده مطالعات است که این گویای وجود منابع پیشین و دیرینه از ورود این آلایندهها به منطقه فوق می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydrocarbons Pollution, Biodegradation and Weathering Extent in Surface Sediments of the Caspian Sea along Gholestan and Mazandran Provinces

نویسندگان [English]

  • Ozeair Abessi 1
  • Mohsen Saeedi 2
1 PhD. Student Hydraulics and Environment, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Hydraulics and Environment, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the location of a domestic, industrial and agricultural zone near the Caspian Sea, this water body has long been under pressure and environmental threat. As a result of development of oil production activities in Caspian region, such as oil exploration and extraction in the central and eastern part, a large volume of oil related pollutants is released annually into this important water body. Considering the fact that hydrocarbons may cause adverse impacts on the aquatic and marginal life, the monitoring of sediment as hydrocarbons in the sea has long been considered. In this paper, oil contamination of surface sediments in large areas of the Mazandran and Golestan coasts (southeastern Caspian) are investigated in detail. In this study, using different concentrations of hydrocarbon components and developing related ratios and indices, the biodegradation and weathering extent of oil residues in the bottom sediments of the southern and southeastern Caspian Sea were appraised. The general concentration of the total petroleum hydrocarbon (TPH), normal Alkanes (n-Alkanes) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the study area shows the relatively clean condition of sediments in the western part of the sea and moderate contamination in the central and eastern parts. Indices developed also corroborate the presence of degraded oil residue, high relative biodegradation and a degree of weathering of hydrocarbons in the surface sediment of the area, which suggest a chronic input of oil-related hydrocarbons in the neighbourhood of the study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oil pollution
  • Petroleum hydrocarbon
  • Surface sediment
  • Normal Alkanes
  • Caspian Sea