نیازسنجی آموزشی کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیست در ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

چکیده

ارتقاء ظرفیت های آموزشی در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیست ، ارائه آموزش ها در حد استانداردهای جهانی را امری ضروری می سازد. پیش نیاز آموزش های موثر، نیاز سنجی آموزشی است. در این تحقیق به منظور افزایش اثر بخشی و کارآیی کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور که در بررسی گزارش ها نقش دارند به تعیین نیازهای آموزشی آنان پرداخته شده است. پرسشنامه به عنوان روش تحقیق انتخاب شد. تعدادی از کارشناسان دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان ، کمیته ارزیابی و ادارات کل استان ها به 113 پرسشنامه از میان 180 پرسشنامه توزیع شده ، پاسخ دادند .پس از بررسی نتایج ، میانگین نمرات کارشناسان رده بندی شد. سپس با توجه به درصدهای مفروض حداکثر 50 و 75 درصد کارشناسانی که به گزینه صحیح درهر سوال پاسخ گفتند نیاز برای آموزش ، باز آموزی و به روز آوری کارشناسان ارزیابی اثرات محیط زیستی مشخص شد. در فرض 75 درصد، کارشناسان در هیچ سوالی نمره مناسبی از آزمون آماری کسب ننمودند. در 50 درصد، تنها 8 سوال از 19 سوال ،نمره آزمون آماری را کسب نمود. به این ترتیب مراحل مختلف از فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی که لازم است تحت آموزش ، باز آموزی و به روز آوری قرار گیرد تعیین شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Needs Assessment for EIA Investigators in Iran