نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

2 داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

بیش از نیمی از آثار گلخانه ای مربوط به انتشار گاز دی اکسید کربن است . انتشار دی اکسید کربن منجر به اثرات نامطلوب آب و هوایی و زیست محیطی شده و در نهایت اقتصاد جهانی را نیز متاثر خواهد کرد. ا ز آنجا که بررسی آثار اقتصادی انتشار فزاینده گاز دی اکسید کربن بسیار حائز اهمیت بوده ، پژوهش حاضر رابطه همجمعی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه در ایران را طی سال های 1974 سال 2004 بررسی نموده و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی را برای گاز دی اکسید کربن در دوره مورد مطالعه مورد آزمون قرار داده است . الگوهای خود رگرسیونی با وقفه توزیعی و تصحیح خطا جهت مطالعه رابطه همجمعی یاد شده مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد.از سوی دیگر ضریب جزء تصحیح خطا برابر با 19/0- بوده و به لحاظ آماری معنی دار است . بر اساس نتایج حاصل از الگوی تفاضلی بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه منحنی کوزنتس زیست محیطی در دوره مورد مطالعه در ایران وجود دارد

کلیدواژه‌ها