بررسی رابطه همجمعی در آمد سرانه و انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گزوه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

بیش از نیمی از آثار گلخانه ای مربوط به انتشار گاز دی اکسید کربن است . انتشار دی اکسید کربن منجر به اثرات نامطلوب آب و هوایی و زیست محیطی شده و در نهایت اقتصاد جهانی را نیز متاثر خواهد کرد. ا ز آنجا که بررسی آثار اقتصادی انتشار فزاینده گاز دی اکسید کربن بسیار حائز اهمیت بوده ، پژوهش حاضر رابطه همجمعی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه در ایران را طی سال های 1974 سال 2004 بررسی نموده و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی را برای گاز دی اکسید کربن در دوره مورد مطالعه مورد آزمون قرار داده است . الگوهای خود رگرسیونی با وقفه توزیعی و تصحیح خطا جهت مطالعه رابطه همجمعی یاد شده مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد.از سوی دیگر ضریب جزء تصحیح خطا برابر با 19/0- بوده و به لحاظ آماری معنی دار است . بر اساس نتایج حاصل از الگوی تفاضلی بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و انتشار گاز دی اکسید کربن سرانه منحنی کوزنتس زیست محیطی در دوره مورد مطالعه در ایران وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigation of Cointegration Relationship Between Per Capita GDP and Per Capita CO2 Emission and Existence of Environmental Kuznets Curve for CO2 in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Molaei 1
  • Mohammad Kavoosi Kelashemi 2
  • Hamed Rafiee 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Orumieh
2 Ph.D. Students of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tehran
چکیده [English]

More than half of the Greenhouse Effect is from carbon dioxide emissions. Emissions of carbon dioxide cause undesirable climatic and environmental effects and, finally, affect the global economy. Because of the importance of determining the economic impacts of increasing CO2 emissions, this study investigates the cointegration relationship between per capita Gross Domestic Production (GDP) and per capita CO2 emissions during 1974-2004 and also tests the existence of an Environmental Kuznets Curve for Carbon Dioxide during this period. The Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) method and Error Correction Model (ECM) were used to study the cointegration relationship. Results indicated that in both short- and long-term period, a significant relationship exists between variables. On the other hand, the coefficient of error correction term was -0.19 and statistically significant. According to the results of the differential models between per capita GDP and per capita CO2 emission, Environmental Kuznets Curve for CO2 exists during this period. Keywords: Cointegration, ARDL, ECM, Environmental CO2, Kuznets Curve, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cointegration
  • ARDL
  • ECM
  • Environmental CO2
  • Kuznets Curve
  • Iran