ارزیابی گیاهان مقاوم به عناصر سنگین در خاک پساب مرکز استحصال پسماند ساختمانی-عمرانی گود آبعلی - تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی­ های محیط زیستی ناشی از تخلیه و تلنبارکردن پسماند ساخت و تخریب عمرانی اثرات نامطلوبی بر بهداشت محیط زیست می­ گذارد. این پژوهش با هدف مدیریت برنامه ­ریزی کاشت گیاهان مقاوم نسبت به عناصر سنگین در مرکز استحصال پسماندهای ساختمانی - عمرانی گود آبعلی تهران انجام شده است.            
مواد و روش ­ها: روش پژوهش، ضمن بسترسازی نظریه شناختی، آزمایشی – تحلیلی بوده است که بصورت مقطعی در سال 1401 انجام شد. نمونه ­های پژوهش را گیاهان خرزهره (nerium oleander)، اکالیپتوس (eucalyptus camaldulensis)، زیتون تلخ (melia azedarach)، مورد (myrtus communis)، گل رز rosa damascena))، پسته (pistacia vera) و کاج (pinus) تشکیل دادند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. اراضی بر اساس ضرورت ده درصد کاشت گیاهان اطراف کارخانجات صنعتی بر طبق ضوابط محیط زیستی سازمان محیط زیست و در محیط پیرامونی کارخانه شن و ماسه انتخاب شده اند. نمونه ­ها در خاک پساب (روان آب حاصل از شستشوی شن و ماسه کارخانجات بازیافت نخاله­ های ساختمانی) مرکز استحصال گود آبعلی تهران کاشته شدند و طی چند ماه مراقبت و آبیاری، در شرایط نور و دمای منطقه (37 درجه) نگهداری شدند. ابزار اندازه گیری مشاهده عینی بوده است که روایی آن تأیید متخصصان امر و پایایی آن معیارهای رشد گیاهان بوده است. سپس یافته ­ها با استفاده از بررسی آزمایشگاهی و تحلیل محتوا و نرم افزار SPSSp مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج و بحث:. یافته ­ها نشان دادند افزایش غلظت فلزات سنگین Cd و Pb در خاک پساب منطقه موجب کاهش تنوع و تراکم گونه ­های گیاهی می­ شود و با مدیریت برنامه­ ریزی کاشت گیاهان مقاوم نسبت به عناصر سنگین می ­توان اثرات نامطلوب این عناصر بر تنوع و تراکم پوشش گیاهی منطقه را کاهش داد. همچنین یافته­ ها نشان دادند گیاه اکالیپتوس در ابتدای فصل رشد، به دلیل جذب بالای فلزات سنگین رشد نکرد، اما گیاهان خرزهره، زیتون تلخ، مورد، گل رز، پسته و کاج به رشد خود ادامه دادند. گسترش پوشش گیاهی منطقه گود آبعلی تهران بدون ارزیابی میزان تاب­ آوری گونه ­های گیاهی مقاوم نسبت به عناصر سنگین منطقه ممکن نیست و به کارگیری این یافته ­ها در ارایه الگوی کاشت گونه­ها، روند ناپایداری زیستی پوشش گیاهی سرزمین را کاهش خواهد داد. لذا هدف پژوهش حاضر ضمن اشاره به عوامل مؤثر بر تاب ­آوری بوم شناختی و تاثیر عناصر سخت بر رشد گونه ­های گیاهی توسعه فضای سبز منطقه، ارائه فهرستی از گونه ­های سازگار با شرایط محیطی و اقلیمی خاص سرزمین بوده است. این تحقیق سعی بر کمی کردن شاخص­ های کیفی کاشت گونه­ های گیاهی مقاوم به عناصر سنگین در جهت ارزیابی آن­ها در ارتباط با معیارهای تاب­ آوری عناصر سنگین منطقه را داشته است. بدین منظور معیارها و زیرمعیارهای تاب ­آوری گونه ­های گیاهی بر اساس مطالعات کتابخانه ­ای و اسنادی و تجربه نگارندگان تعیین شدند.
نتیجه ­گیری: کاشت گیاهان مقاوم نسبت به عناصر سنگین می ­تواند اثرات نامطلوب غلظت عناصر سنگین خاک بر رشد پوشش گیاهی سرزمین را کاهش دهد. در این راستا، گیاه پالایی در راستای کاهش غلظت عناصر سنگین خاک پساب مرکز استحصال پسماندهای ساختمانی - عمرانی گود آبعلی تهران توصیه می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing plants resistant to heavy elements in the sewage soil of the construction waste recovery center of Gud Abali – Tehran

نویسندگان [English]

  • Moodamadali Pouyan
  • Shahindokht Barghjelveh
Department of Environmental Planning and Design, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Environmental pollution caused by growing dumps of increasing urban construction wastes has adverse effects on the health of the environment. This research was carried out with the aim of planting plants resistant to heavy elements in the construction waste recovery center of Gud Abali - Tehran.
Material and methods: The research method, while laying the foundation of cognitive theory, was experimental-analytical, which was carried out cross-sectionally in 2022. The research samples are oleander (Nerium oleander), eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis), bitter olive (Melia azedarach), Myrtus communis L., rose (Rosa damascena), pistachio (Pistacia vera) and pine (Pinus). They were randomly selected. Lands were selected based on the necessity of ten percent planting of plants around industrial factories according to the environmental regulations of the Environmental Organization and in the surrounding environment of the sand factory. The samples were planted in the effluent soil of the Abali Mining Center in Tehran and were kept under light and temperature conditions of 37 degrees during several months of care and irrigation. The measurement tool was objective observation, the validity of which was confirmed by experts and the reliability of plant growth criteria. Then the findings were analyzed using laboratory investigation and content analysis and SPSS software.
Results and discussion: The findings showed that the increase in the concentration of heavy metals Cd and Pb in the sewage soil of the region causes a decrease in the diversity and density of plant species, and by managing the planning of plants resistant to heavy elements, the adverse effects of these elements on the diversity and density of vegetation in the region can be reduced. The findings showed that the eucalyptus plant did not grow at the beginning of the growing season due to the high absorption of heavy metals, but the oleander, bitter olive, case, rose, pistachio and pine plants continued to grow. Since it is not possible to expand the vegetation of Gud Abali area of Tehran without evaluating the resilience of resistant plant species to heavy elements of the region, the application of these findings in presenting the species planting pattern will lead to the biological instability of the land's vegetation.
Conclusion: Assessing plants resistant to heavy elements can reduce the adverse effects of heavy elements on plant diversity and density in the region. In this regard, plant remediation is recommended in order to manage the concentration of heavy elements in the effluent soil of Gud Abali Construction Waste Recovery Center of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Gud Abali
  • Plants resistant to heavy elements
  • Construction waste

Abbaszadeh, S. and Barghjelveh, Sh., 2018. The structural planning of a physical system's ecological networks (case study: Tehran's landscape system). Environmental Sciences. 16(3), 181-202.

Alipour, L. and Akrami, Gh., 2016. The role of indigenous materials in sustainable architecture from an environmental perspective. Science and Technology. 35(156) 29-48.
Triquet, A., Hamza-Chaffai, A., Cosson, R.P. and El Abed, A., 1995. Physico-chemical forms of storage of metals (Cd, Cu and Zn) and metallothionein-like proteins in gills and liver of marine fish from the Tunisian coast: ecotoxicological consequences. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Pharmacology, Toxicology and Endocrinology. 111(2), 329-341.
Awa, S.H. and Hadibarata, T., 2020. Removal of heavy metals in contaminated soil by phytoremediation mechanism: a review. Water, Air, and Soil Pollution. 231(2), 47.
Balochi, 2015. The effect of different planting media on the physiological and biochemical characteristics of pinto bean (phaseolus vulgaris l) under the stress of heavy metals. Journal of Plant Process and Function. 6(21), 27-40.
Baker, A.J., Reeves, R.D. and Hajar, A.S., 1994. Heavy metal accumulation and tolerance in British populations of the metallophyte Thlaspi caerulescens J & C Presl (Brassicaceae). Journal of New Phyto.127, 61-68.

Barghjelveh, Sh. and Sayad, N., 2012. Strategies for Enhancing the quality of urban natural public spaces: Tehran’s Farahzad River-valley’s Landscape. Environmental Sciences. 10, 1.

Barghjelveh, Sh. and Mobarghaee Dinan, N., 2014. Development of indicators of the sustainability of the network of green roads based on "Principles of landscape ecology". Journal of Environmental Science and Technology. 15 (1), 167-184.

Barghjelveh, Sh., Islami, S.Y. and Sayad, N., 2015. The logic of the “ecology of place”, a model of thought for urban landscape development, case study: Tehran’s Farahzad River-valley. Urban Ecosystems. 18(4), 1165–1186.
Blaylock M.J., Salt, D.E., Dushenkov, S., Zakharova, O., Gussman, C. and Kapulnik, Y., 1997. Enhanced accumulation of Pb in Indian mustard by soilapplied chelating agents. Journal of Environmental Science and Technology. 31, 860–865.
Clemens, S., 2001. Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. Planta. 212(4), 475-486.
Darabi, H., Moareb, Y., Ballist, J. and Naroi, B., 2019. Measuring the effective factors in environmental resilience of the use of plant species for the development of urban green spaces in hot and dry regions)" A case study of Qom. Dry Bom Scientific Journal. 10(2), 19-35.
Fotoohi, O. and Barghjelveh, Sh., 2018. The urban landscape systems' ecological networks “Case study: The city of Tehran”. Journal of Environmental Studies. 44(2), 277-295.

Hassani, S. and Barghjelveh, Sh., 2019. Planning the natural context of ecological networks (A case study of urban landscape of Karaj). Town and Country Planning. 11(2), 263-283.

Jafaranjad, A., Ismailian, M. and Rabia, M., 2013. Evaluation and selection of suppliers in the supply chain in single sourcing mode with fuzzy approach.12(4),127-153.
Jahani, N. and Barghjelveh, Sh., 2021. Urban landscape services planning in an urban river-valley corridor system case study: Tehran’s Farahzad River-valley landscape system. Environment, Development and Sustainability. Springer Netherlands. 24(1), 867-887.
Javadi, N. and Behbodhi, A., 2012. Principles and application of aquatic plant systems in wastewater treatment. Aquatic Plant Treatment Technology. 1.
Kemri, A.H. and Farshadfar, M., 2012. New plant treatment technology to create a sustainable environment. Journal of Biological Safety. 5(2), 107-122.
Lombi, E., Zhao, F., Dunham, S. and McGrath, P., 2001. Phytoremediation of heavy metal-contaminated soils. Journal of Environmental Quality. 30(6),1919-1926.

Li, T.Q., Yang, X.E., Yang, J.Y. and HE, Z.L., 2006. Zn accumulation and subcellular distribution in the Zn hyperaccumulator Sedum alfredii Hance. Pedosphere. 16(5), 616-623.

Mattina, M.J., Lannucci-Berger, W., Musante, C. and White, J.C., 2003. Concurrent plant uptake of heavy metal-and persistent organic pollutants from soil. Journal of Environmental Pollution. 124(3), 375-378.
Meena, M., Sonigra, P. and Yadav, G., 2021. Biological-based methods for the removal of volatile organic compounds (VOCs) and heavy metals. Environmental Science and Pollution Research. 28(3), 2485-2508.
Mirghafari, N., 1384. A survey of lead concentration in a number of natural plant species around the lead and zinc mine in Isfahan, Iran. 58(3), 635-644.
Musafari, M. and Taghipour, N., 2013. Applied waste management. Tehran: Taimaz Publications.
Pulford, I.D. and Watson, C., 2003. Phytoremediation of heavy metal-contaminated land by trees a review. Environment international. 29(4), 529-540.
Raskin, I., Kumar, P.B., Dushenkov, V. and Salt, D.E., 1994. Bio concentration of heavy metals by plants. Curr Opin. Journal of Biotechnology. 5(3), 285–290.
Sarkheil, H., Sadoughi Noughabi, K., Azimi, Y. and Rahbari, S., 2023. Fuzzy soil quality index using resistivity and induced polarization for contamination assessment in a lead and zinc drainage irrigation field study. Ecological Indicators. V: 152. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110362.
 Sharifi, Z., 2013. The effect of arsenic pollution on some biological indicators of soil, and the assessment of the ability of native plants in the region to improve it, PhD dissertation of the Faculty of Agriculture, Department of Soil Engineering, Boali Sina University, Hamedan.
Vathghi, S., Shariatmadari, H., Efioni, M. and Mobli, M., 1380. The effect of sewage sludge on the concentration of heavy metals in lettuce and spinach plants in soils with different pH. Iranian Journal of Horticultural Sciences and Techniques, 2(4-3), 125-140. SID. https://sid.ir/paper/381207/fa.
Zonneveld, I.S., 1.994. Landscape ecology and ecological networks. Landscape Planning and Ecological Networks. 3, 13–29.