نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه فن آوریهای محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ; تهران

10.52547/envs.2022.225899.1158

چکیده

لجن تولید شده در پالایشگاه تولید کننده روغن، به دلیل حجم قابل توجه و پیچیدگی در ترکیبات، بسیار مضر بوده و دفع معقول آن برای حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. طی فرآیند تصفیه پساب در پالایشگاه روغن، لجن صنعتی آلوده و حاوی مواد سمی تولید می‌شود که شامل ترکیبات پلی آروماتیک هیدروکربن بوده و در گروه پسماندهای خطرناک طبقه‌بندی می‌شود. در این تحقیق ارزیابی چرخه حیات روش‌های دفع در دو سناریوی لندفیل و سوزاندن بر روی لجن صنعتی پالایشگاه روغن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ارزیابی چرخه حیات، openLCA با مدل ارزیابی اثرات CML-Baseline ، طبقات مختلف اثرات زیست محیطی بررسی و با استفاده از روش وزن دهی و بی بعد کردن هر یک از طبقات اثر در دو سناریوی تعریف شده، بهترین سناریو از لحاظ محیط زیستی شناسایی گردیده است. نتایج از فهرست نویسی 11 طبقه اثر شامل اسیدی شدن، تغییر اقلیم، کاهش منابع غیر زیستی، در دو بخش سوخت های فسیلی و عوامل مؤثر در ذخایر نهایی، سمیت در سه بخش (آب آشامیدنی، آب دریایی، سمیت خاک)، اختناق دریاچه ای، مسمومیت انسان، تخریب لایه ازون، مه دود فتوشیمیایی ارزیابی بدست آمده است. نتایج نشان داده است، کمترین اثرات زیست محیطی بر روی شاخص های سلامت انسان و گونه های گیاهی، مربوط به سناریوی لندفیل می باشد. سناریوی سوزاندن لجن، که مستقیماً به زباله سوز ارسال می‌شوند با انتشار بیشترین میزان دی اکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن به محیط به‌عنوان سناریو بدتر انتخاب شده است. نتایج بی بعد سازی در دو سناریوی مورد مطالعه نشان داد، سناریو 1 (لندفیل) با مقدار (6-)10×2.94 و سناریوی 2 (سوزاندن پسماند) با عدد (5-)10×5.42 ، به ترتیب کمترین اثر تخریبی در محیط زیست را داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of environmental impact of oil refinery industrial sludge disposal process by life cycle assessment approach using CML-Baseline impact assessment model

نویسندگان [English]

  • Hanieh Kazemi moayed 1
  • Mahdi jalili ghazizadeh khayat 2
  • Mostafa Panahi 3
  • Zahra Abedi 4
  • Hamid reza Ghafarzadeh 1

1 Department of Environmental Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

2 Department of Environmental Technologies, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Environmental Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University Tehran, Iran

4 Department of Environmental Economics, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:
The sludge produced in the oil refinery is very harmful due to the significant volume and complexity of the compounds, and its reasonable disposal is very important for environmental protection and sustainable development. During the effluent treatment process in the oil refinery, contaminated industrial sludge containing toxic substances is produced, which contains poly-aromatic hydrocarbon compounds and is classified in the group of hazardous wastes.
Materials and methods:
In this study, the life cycle evaluation of disposal methods in two scenarios of landfill and incineration on industrial sludge of oil refinery in Iran has been investigated. Regarding, using life cycle assessment software, openLCA with CML-Baseline Impact Assessment Model, different environmental impact categories are examined and using weighting and dimensionless method of each effect class in the two defined scenarios, the best scenario has been identified in terms of the environment.
Results and discussion:
The results from 11 categories including acidification, climate change, reduction of Abiotic, in two parts of fossil fuels and factors affecting final reserves, toxicity in three parts (drinking water, seawater, and soil toxicity), Eutrophication, Human toxicity, ozone Layer depletion, and photochemical oxidation have been evaluated. The results show that the least environmental effects on human health indicators and plant species are related to the landfill scenario. The sludge incineration scenario, which is sent directly to the incinerator, has been selected as a worse scenario with the highest emissions of carbon dioxide, methane and nitrogen oxides into the environment.
Conclusion:
The results of dimensionlessness in the two studied scenarios showed that Scenario 1 (Landfill) with a value of 2.94 × 10 -6 and Scenario 2 (waste incineration) with a number of 5.42 × 10 -6 the least destructive effect on the environment, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle assessment
  • openLCA software
  • CML-Baseline index
  • environmental impact classes
  • industrial sludge of oil refinery